Settet SPIKE™ Prime

Tøy ut med data

Sammenlign grafverdier og utforsk feilmarginer kvalitativt.

30–45 min.
Avansert
6.–8. trinn
Stretch with Data - Lesson header

Engasjere

(Før skoletimen (20 min))

 • I denne leksjonen skal elevene strømme helnings-, rulle- og * slingringsverdier* for å plotte en linjegraf i sanntid. De bruker denne grafen til å koordinere bevegelsene, og de samsvarer strømmedataene med en forhåndslastet graf.

 • Helnings-, rulle- og * slingringsverdiene* beskriver vippevinkelen til et objekt, i forhold til de tre aksene:

  • Helning - vipping på y-aksen
  • Rulling - vipping på x-aksen
  • Slingring - vipping på z-aksen
 • Bruk ulike materiell til å engasjere elevene dine om temaet helnings-, rulle- og * slingringsverdier*.

Starte en diskusjon

Start en diskusjon ved å stille spørsmål knyttet til leksjonen. Her ser du et par forslag:

 • Hva kan du gjøre for å avgjøre om en bevegelse er presis eller ikke?
 • Hvordan kan du plotte verdier i en graf for å representere den virkelige bevegelsen?

Be elevene skrive ned tankene sine som en hypotese.

Utforske

(I klasserommet, 30 min)

 • Be elevene om å bygge en yogaring. De kan lage sine egne modeller, eller følge byggeinstruksjonene i appen for å bygge Yogaring-modellen.
 • Forklar at denne enheten vil registrere helnings-, rulle- og slingringsvinkelverdier for ulike bevegelser.
 • Be elevene prøve ut modellene ved bruk av det foreslåtte programmet i SPIKE-appen. For innledende bevegelse flytter de ringen fra frontposisjon (LED-matrisen på huben er på øynenivå) til toppen av hodet til elevene (se video).
 • Be dem se på helningsvinkelen på grafen over tid og dokumentere hva de ser.

Forklare

(I klasserommet, 15 min)

 • Gi elevene litt tid til å justere programmene for å spore verdiene.
 • Be dem om å prøve å matche den andre grafen, som er forhåndslastet i linjegrafen, med sine bevegelser.
 • Pass på at de innser at bevegelseshastigheten kommer til å påvirke «formen» på grafen.

Utdype

(Etter skoletimen, 20 min)

 • Hvis elevene fortsatt har tilgang til SPIKE Prime-settene sine, må du be dem fullføre oppgavene fra SPIKE-appen for å utdype med praktisk læring, for eksempel:
  • Den siste forhåndslastede grafen bruker to verdier samtidig. Elevene må kombinere begge bevegelsene i én lang uttøyingsøkt.
 • Hvis elevene ikke har tilgang til settene sine, må du få dem til å fullføre notisboken for oppfinnere eller tilordne en av utvidelsesaktivitetene som er foreslått nedenfor. De fleste utvidelsesaktivitetene kan utføres ved bruk av dataene som samles inn under økten.
 • Legg til rette for en delingsøkt der elevene utveksler tankene om og resultatene fra eksperimentene sine. Dette kan gjøres ved bruk av hvilken/t metode/verktøy som er mest effektiv (det vil si, personlig eller på nettet).

Evaluere

 • Gi tilbakemelding på elevenes arbeid.
 • Du kan bruke de vedlagte vurderingsrubrikkene for å forenkle prosessen.

Vurderingsmuligheter

Observasjonssjekkliste for lærer
Lag en skala som oppfyller behovene dine, for eksempel:

 • Delvis fullført
 • Fullstendig fullført
 • Overgikk forventningene

Bruk følgende kriterier til å evaluere elevenes arbeid:

 • Elevene kan programmere en enhet som plotter data på en linjegraf.
 • Elevene kan korrelere bevegelsen av en fysisk enhet til linjegrafen den genererer.
 • Elevene kan forklare begrepene helning, rulling og slingring.

Egenvurdering
Be hver elev om å velge klossen de mener beskriver arbeidet deres på best måte.

 • Blå: Jeg kan plotte data ved bruk av programmet som er angitt i appen.
 • Gul: Jeg kan lage mitt eget eksperiment ved hjelp av en linjegraf.
 • Fiolett: Jeg kan lage mitt eget eksperiment, bruke en linjegraf og trekke konklusjoner fra grafen.

Parvurdering

Oppmuntre elevene til å gi tilbakemelding til andre ved å:

 • be en elev vurdere resultatene til hverandre ved bruk av den fargede klossen ovenfor.
 • be dem gi konstruktiv tilbakemelding til hverandre for å øke prestasjonene i den neste leksjonen. Dette er en flott mulighet til å bruke videokonferanseverktøy eller bloggverktøy i et blandet læringsscenario.
assessment-general.png

Tilpasning og variasjon

Forenkle denne leksjonen ved å:

 • be elevene om å gjenskape eksperimentet ved hjelp av bare huben, ved å holde huben i riktig posisjon for å gjennomføre denne leksjonen.
 • sørge for at elevene justerer det foreslåtte programmet i SPIKE-appen til å samsvare med modellkonfigurasjonen.

Ta denne leksjonen til neste nivå ved å:

 • be elevene om å bygge sine egne yogaringer.
 • be elevene registrere yogabevegelsene til en partner på en graf, dele grafene sine, og deretter prøve å gjenskape hverandre sine bevegelser ved å følge grafdataene
DIFF.png

Tips

Byggetips

45678_Science_04.png

Programmeringstips

Denne leksjonen er mens å spilles mens huben er koblet til via USB eller Bluetooth. Mens huben er tilkoblet så strømmes dataene som samles inn av huben, direkte til enheten din, og de plottes på linjediagrammet i sanntid.

Hovedprogram

SPIKE Prime Science Stretch with data - STEP03 - nb-no

Løsningsprogram

SPIKE Stretch with Data - Solution - en

Tips om vitenskapsdata
Her ser du et eksempel på dataene elevene kan forvente av dette eksperimentet.

DATA-Example.png

Flere ideer

Flere ideer til matematikk

Legge til rette for utvikling av matematiske ferdigheter:

 • Elevene kan, ved bruk av eksempeldataene som er tilgjengelige for denne leksjonen (eller dine egne data), beskrive hva som skjer med hensyn til bevegelse når grafen viser en rett linje, og når den viser en kurve.
 • Be elevene om å finne matteuttrykket under skjemaet y = mx + b for en linjedel av grafen, i eksempeldataene eller i dataene.
 • Be elevene om å finne disse førstegradsligningene (y=mx+b) både manuelt og ved bruk av et digitalt verktøy.

Vær oppmerksom på: Dette vil kreve ekstra tid.

Flere ideer til norskundervisningen

Legge til rette for utvikling av språklige ferdigheter:

 • Be elevene om å bruke digitale medier til å forklare denne leksjonen og resultatene sine. Dette kan de gjøre ved å:
  • produsere en video
  • legge inn bilder og kommentarer via en læringsplattform(hvis tilgjengelig)
  • kontakte en yogainstruktør for å undersøke om en enhet som Yogaring-modellen kan være nyttig

Vær oppmerksom på: Dette vil kreve ekstra tid.

Lenker til karrieremuligheter

Elevene som likte denne leksjonen, kan også være interessert i å utforske disse karrieremulighetene:

 • Terapeutiske tjenester
 • Maskinteknikk og teknologi

Lærerstøtte

Elevene kommer til å:
• lage et program som skal introduseres for linjegrafverktøyet til LEGO® Education SPIKE Prime
• plotte ekte sensordata i en graf
• sammenligne grafkurver med ekte bevegelse

• LEGO Education SPIKE Prime sett
• Enhet med LEGO Education SPIKE appen installert

Naturfag etter 7.trinn – NAT0007:

• stille spørsmål og lage hypoteser om naturfaglige fenomener, identifisere variabler og samle data for å finne svar
• skille mellom observasjoner og slutninger, organisere data, bruke årsak-virkning-argumenter, trekke slutninger, vurdere feilkilder og presentere funn
• bruke og vurdere modeller som representerer fenomener man ikke kan observere direkte, og gjøre rede for hvorfor det brukes modeller i naturfag
• utforske, lage og programmere teknologiske systemer som består av deler som virker sammen

Matematikk etter 7.trinn – MAT0007:

• logge, sortere, presentere og lese data i tabellar og diagram og grunngi valet av framstilling

Matematikk etter 6.trinn – MAT0006:

• bruke variablar og formlar til å uttrykkje samanhengar i praktiske situasjonar

Norsk etter 7.trinn- NOR0207
• presentere faglige emner muntlig med og uten digitale ressurser

Elevmateriale

Elevark

Last ned, vis eller del som en HTML-nettside eller en utskrivbar PDF.

CookiesLegal NoticePrivacy Policy

LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, the SPIKE logo, MINDSTORMS and the MINDSTORMS logo are trademarks and/or copyrights of the LEGO Group. ©2024 The LEGO Group. All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the terms of use.