Zestaw SPIKE™ Prime

Misja Żuraw

Pomóż zespołowi ukończyć prawdziwą misję z konkursu FIRST LEGO League, aby przygotować ich na przyszłe wyzwania.

45–90 min
Poziom podstawowy
Klasy 4–8
lesson-header

Scenariusz lekcji

1. Wstęp do zajęć

 • Przeczytaj materiały dla uczniów w aplikacji LEGO® Education SPIKE.
 • Aby ukończyć tę lekcję, uczniowie mogą użyć modelu zaawansowanego robota bazowego oraz lemiesza spychacza i ramienia.

Włącz się (10 min)

 • Skorzystaj z pomysłów w sekcji Dyskusja, aby zaangażować uczniów w dyskusję związaną z lekcją.
 • Wykorzystaj filmik do wyjaśnienia tematu lekcji.

Wymyśl (30 min)

 • Poproś uczniów, aby przygotowali model żurawia na polu gry.
 • Poproś, aby zgodnie z instrukcją napisali program, dzięki któremu ich robot podjedzie do żurawia i go uruchomi.

Wytłumacz (10 min)

 • Poprowadź dyskusję o tym, które funkcje robota umożliwiają doprowadzenie żurawia do opuszczenia modułów budowlanych.

Weryfikuj (40 min)

 • Poproś, żeby każdy zespół poćwiczył ustawianie robota w szeregu i wysyłanie go na misję uruchomienia żurawia.
 • Zapytaj, czy zauważyli cokolwiek, o czym powinni pamiętać w trakcie wykonywania misji (np. żurawia można obrócić przed uruchomieniem, aby upuścił moduł budowlany w innym miejscu).
 • Poprowadź dyskusję o tym, jak można obrócić żurawia przed uruchomieniem go.
 • Nie zapomnij zarezerwować czasu na sprzątanie.

6. Ocena

 • Przekaż każdemu uczniowi opinię na temat jego pracy.
 • Aby uprościć ten proces, możesz skorzystać z podanych kryteriów oceny.

Dyskusja

Skorzystaj z tych pytań, aby zaangażować uczniów w dyskusję na temat wykorzystania zdobytej dotąd wiedzy, aby ukończyć misję:

 • Co robi robot?
 • W jaki sposób robot dociera do żurawia?
 • W jaki sposób robot uruchamia żurawia?
 • Jaka jest idealna równowaga między szybkością i dokładnością w tej misji?

Pokaż uczniom ten filmik, aby zobaczyli, co mają zrobić.

lesson-header

Wskazówki dotyczące budowania

Przygotowanie modelu żurawia
Kiedy uczniowie będą ustawiać żurawia, podziel się z nimi tymi wskazówkami:

 • Upewnijcie się, że żuraw jest prawidłowo zbudowany i działa tak, jak powinien.
 • Starannie zamocujcie rzepy dual-lock i prawidłowo ustawcie żurawia na macie.
teacher-crane

Uruchamianie żurawia

 • Spróbujcie użyć niebieskich dźwigni, aby żuraw płynnie się obracał i opuszczał moduły budowlane.
 • Po każdym uruchomieniu zresetujcie żurawia.
teacher-activate-crane

Ustawianie żurawia na macie
Oto prawidłowa pozycja modelu żurawia na polu gry:

teacher-correct-position

Wskazówki dotyczące programowania

Program główny

SPIKE Competition Ready The Crane Step03-Program - pl-pl

Możliwe rozwiązanie

SPIKE Competition Ready The Crane Teacher-Solution - pl-pl

Zróżnicowanie

Jeśli chcesz, aby lekcja była łatwiejsza:

 • Skupcie się na tym, aby robot jadący do żurawia podążał za linią z dużą dokładnością.
 • Jedną część misji wykonajcie razem z uczniami, pracując jako jedna grupa.

Jeśli chcesz, aby lekcja była trudniejsza:

 • Poproś uczniów, aby obrócili żurawia przed uruchomieniem go.
 • Poproś o wykonanie innej tegorocznej misji z konkursu FIRST LEGO League przed lub po Misji Żuraw.

Możliwości oceny

Lista kontrolna obserwacji nauczyciela
Stwórz odpowiednią skalę, na przykład:

 1. Częściowo zrealizowane
 2. Całkowicie zrealizowane
 3. Ponad oczekiwaniami

Aby ocenić postępy uczniów, wykorzystaj następujące kryteria:

 • Uczniowie dobrze współpracowali w zespole i ukończyli jedną Misję Żuraw.
 • Uczniowie dobrze współpracowali w zespole i ukończyli wszystkie Misje Żuraw.
 • Uczniowie potrafią zaprezentować robota, program i strategię oraz wyjaśnić, jak udało im się pomyślnie ukończyć każdą Misję Żuraw.

Samoocena
Poproś uczniów o wybranie klocków, które ich zdaniem najlepiej reprezentują ich pracę.

 • Niebieski: Udało mi się ukończyć jedną misję.
 • Żółty: Udało mi się ukończyć wszystkie misje.
 • Fioletowy: Całym zespołem przedstawiliśmy trenerowi robota, program i strategię — każdy członek zespołu brał udział w prezentacji.

Wzajemna ocena
Zachęć uczniów, by dzielili się opiniami na temat innych w następujący sposób:

 • Niech wzajemnie oceniają swoje prace na powyższej kolorowej skali z klocków.
 • Niech wyrażają konstruktywne opinie o pracach innych, tak aby podczas kolejnej lekcji jako grupa osiągnęli lepszy wynik.
student-06

Rozwój umiejętności językowych

Aby dodatkowo rozwijać umiejętności językowe:

 • Poproś uczniów, aby przygotowali i przedstawili prezentację o tym, jak opracowali skuteczną strategię, by ukończyć Misję Żuraw w możliwie najkrótszym czasie.

Uwaga: To wydłuży lekcję.

Powiązanie z przyszłym zawodem

Uczniowie, którym podobała się ta lekcja, mogą być zainteresowani pracą zawodową w następujących dziedzinach:

 • Produkcja i inżynieria (inżynieria wstępna)
 • Informatyka (programowanie komputerów)
 • Budownictwo i architektura (architektura)

Wsparcie dla nauczyciela

Uczniowie:

 • Ukończą pierwszą misję z konkursu FIRST LEGO League.
 • Przeprowadzą interakcje między robotem a polem gry.

Zestaw LEGO® Education SPIKE Prime
Zestaw rozszerzający LEGO® Education SPIKE Prime
Zestaw Wyzwanie FIRST® LEGO® League

Matematyka
Wymagania ogólne

I. Sprawności rachunkowa.

 1. Wykonywanie nieskomplikowanych obliczeń w pamięci lub w działaniach trudniejszych pisemnie oraz wykorzystanie tych umiejętności w sytuacjach praktycznych.
 2. Weryfikowanie i interpretowanie otrzymanych wyników oraz ocena sensowności rozwiązania.
  II. Wykorzystanie i tworzenie informacji.
 3. Odczytywanie i interpretowanie danych przedstawionych w różnej formie oraz ich przetwarzanie.
 4. Używanie języka matematycznego do opisu rozumowania i uzyskanych wyników.
  III. Wykorzystanie i interpretowanie reprezentacji.
 5. Używanie prostych, dobrze znanych obiektów matematycznych, interpretowanie pojęć matematycznych i operowanie obiektami matematycznymi.
 6. Dobieranie modelu matematycznego do prostej sytuacji oraz budowanie go w różnych kontekstach, także w kontekście praktycznym.
  IV. Rozumowanie i argumentacja.
 7. Przeprowadzanie prostego rozumowania, podawanie argumentów uzasadniających poprawność rozumowania, rozróżnianie dowodu od przykładu.
 8. Dostrzeganie regularności, podobieństw oraz analogii i formułowanie wniosków na ich podstawie.
 9. Stosowanie strategii wynikającej z treści zadania, tworzenie strategii rozwiązania problemu, również w rozwiązaniach wieloetapowych oraz w takich, które wymagają umiejętności łączenia wiedzy z różnych działów matematyki.

Informatyka
Wymagania ogólne

I. Rozumienie, analizowanie i rozwiązywanie problemów na bazie logicznego i abstrakcyjnego myślenia, myślenia algorytmicznego i sposobów reprezentowania informacji.
II. Programowanie i rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem komputera oraz innych urządzeń cyfrowych: układanie i programowanie algorytmów, organizowanie, wyszukiwanie i udostępnianie informacji, posługiwanie się aplikacjami komputerowymi.
III. Posługiwanie się komputerem, urządzeniami cyfrowymi i sieciami komputerowymi, w tym znajomość zasad działania urządzeń cyfrowych i sieci komputerowych oraz wykonywania obliczeń i programów.
IV. Rozwijanie kompetencji społecznych, takich jak komunikacja i współpraca w grupie, w tym w środowiskach wirtualnych, udział w projektach zespołowych oraz zarządzanie projektami.
V. Przestrzeganie prawa i zasad bezpieczeństwa. Respektowanie prywatności informacji i ochrony danych, praw własności intelektualnej, etykiety w komunikacji i norm współżycia społecznego, ocena zagrożeń związanych z technologią i ich uwzględnienie dla bezpieczeństwa swojego i innych.

Przyroda
Wymagania ogólne

III. Kształtowanie postaw – wychowanie.
6. Doskonalenie umiejętności w zakresie komunikowania się, współpracy i działania oraz pełnienia roli lidera w zespole.

Fizyka
Wymagania ogólne

I. Wykorzystanie pojęć i wielkości fizycznych do opisu zjawisk oraz wskazywanie ich przykładów w otaczającej rzeczywistości.
II. Rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem praw i zależności fizycznych.
III. Planowanie i przeprowadzanie obserwacji lub doświadczeń oraz wnioskowanie na podstawie ich wyników.

Technika
Wymagania ogólne

I. Rozpoznawanie i opis działania elementów środowiska technicznego.
8. Wykrywanie, ocenianie i usuwanie nieprawidłowości w działaniu sprzętu technicznego.
9. Wyszukiwanie informacji na temat nowoczesnych dziedzin techniki, ciekawostek i wynalazków technicznych.
10. Projektowanie i konstruowanie modeli urządzeń technicznych z wykorzystaniem zestawów poliwalentnych.
II. Planowanie i realizacja praktycznych działań technicznych (od pomysłu do wytworu).

 1. Rozpoznawanie potrzeby wykonania wytworu technicznego. Motywacja do działania. Analiza możliwości wykorzystania wykonanego wytworu.
 2. Planowanie i wykonywanie pracy o różnym stopniu trudności.
 3. Posługiwanie się rysunkiem technicznym, czytanie instrukcji słownej i rysunkowej podczas planowania i wykonywania pracy wytwórczej.
 4. Komunikowanie się językiem technicznym.
 5. Wyszukiwanie informacji na temat możliwości udoskonalenia działania realizowanego wytworu.
 6. Poczucie odpowiedzialności za wyniki pracy grupowej.
 7. Samoocena realizacji zaplanowanego wytworu technicznego.
  III. Sprawne i bezpieczne posługiwanie się narzędziami i sprzętem technicznym.
 8. Interpretacja informacji dotyczących bezpiecznej eksploatacji urządzeń technicznych i ich bezawaryjności. Analiza instrukcji obsługi.
 9. Poszanowanie narzędzi, urządzeń, sprzętu technicznego oraz własnej pracy i pracy drugiego człowieka.
  IV. Dostrzeganie wartości i zagrożeń techniki w aspekcie integralnego rozwoju człowieka i poszanowania jego godności.
 10. Rozpoznawanie osiągnięć technicznych, które przysłużyły się rozwojowi postępu technicznego, a tym samym człowiekowi (lżejsza praca, komfort życia).
 11. Przewidywanie zagrożeń ze strony różnych wytworów techniki i urządzeń technicznych.
  V. Rozwijanie kreatywności technicznej.
 12. Poznawanie siebie oraz swoich predyspozycji do wykonywania zadań technicznych.
 13. Rozwijanie zainteresowań technicznych.
 14. Przyjmowanie postawy twórczej, racjonalizatorskiej.

Materiały dla uczniów

Arkusz dla ucznia

Download, view or share the student worksheet, either as an online HTML page or a printable PDF

Legal NoticePrivacy PolicyCookies

LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, the SPIKE logo, MINDSTORMS and the MINDSTORMS logo are trademarks and/or copyrights of the LEGO Group. ©2024 The LEGO Group. All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the terms of use.