BricQ Motion Prime

Rzut wolny

Sędzia gwiżdże! Był faul! Gracz wykonuje rzut wolny. Co musi zrobić, żeby za każdym razem trafić do bramki?

30–45 min
Poziom średniozaawansowany
Klasy 4–8
Hybrid
U3L4.Thumbnail.png

Przygotuj się

 • Przejrzyj materiały dla uczniów online. Za pomocą projektora pokażesz je uczniom w czasie zajęć.
 • Upewnij się, że trzy zasady dynamiki Newtona zostały omówione podczas wcześniejszych zajęć.
 • Weź pod uwagę umiejętności wszystkich swoich uczniów, a także środowisko, z jakiego się wywodzą. Dostosuj zajęcia tak, by były przystępne dla wszystkich. Podpowiedzi znajdziesz w sekcji Zróżnicowanie poniżej.

Włącz się

(Cała klasa, 5 minut)

 • Obejrzyjcie film dla uczniów (dostępny tutaj lub w materiałach dla uczniów online).
U3L4.EngageThumbnail.png
 • Poprowadź krótką dyskusję na temat sił, jakie pomagają piłkarzowi zdobyć bramkę.
 • Możesz zadać na przykład takie pytania:
  • Co się dzieje, gdy piłkarz kopie piłkę? (Noga, którą kopie, przekazuje energię kinetyczną (czyli ruch) do piłki. Masa (waga) nogi piłkarza i prędkość (szybkość), z jaką kopie, określają odległość, na jaką przemieści się piłka).
  • Co pozwala piłkarzom kopać piłkę w różnych kierunkach? (Kąt, pod jakim stopa piłkarza uderza piłkę, określa kierunek, w jakim piłka się przemieści).
 • Co sprawia, że piłka się zatrzymuje? (Tarcie wywołane oporem powietrza i powierzchnią, po jakiej piłka się toczy — taką jak murawa).
 • Powiedz uczniom, że będą budować mechaniczną stopę do kopania, bramkarza i bramkę.
 • Rozdaj grupom zestawy.

Wymyśl

(Małe grupy, 30 minut)

 • Uczniowie pracują w parach. Budują model „Rzut wolny”. Budują na zmianę: jedna osoba szuka klocków, a druga je składa. Po zakończeniu każdego kroku zamieniają się rolami.
 • Pomoc w budowaniu znajdziesz w sekcji Wskazówki poniżej.
 • Budowanie tego modelu nie powinno zająć dłużej niż 15–20 minut. Po zakończeniu budowania uczniowie sprawdzają działanie modeli.
 • Poproś uczniów o wykonanie trzech doświadczeń opisanych w materiałach dla uczniów.

Doświadczenie 1:

 • Uczniowie pociągają za dźwignię w swoich modelach, ustawiają piłkę na miejscu do wykonywania rzutów karnych i puszczają dźwignię.
 • Piłka powinna polecieć prosto w dolną część bramki.

Doświadczenie 2:

 • Uczniowie wymieniają czerwony but na żółty.
 • Próbują przewidzieć, pod jakim kątem przemieści się piłka, gdy pociągną i puszczą dźwignię. Przewidywany kąt zapisują w swoich arkuszach. (Wsparcie dla nauczyciela- Dodatkowe zasoby)

Doświadczenie 3:

 • Teraz wymieniają żółty but na fioletowy.
 • Ponownie próbują przewidzieć, pod jakim kątem przemieści się piłka, gdy pociągną i puszczą dźwignię, i zapisują swoje przypuszczenia.

Wytłumacz

(Cała klasa, 5 minut)

 • Zbierz uczniów i poproś, by opowiedzieli, co zaobserwowali w swoich grupach.
 • Możesz zadać na przykład takie pytania:
  • Dlaczego mechanizm do kopania w poziomie wyrzucił piłkę do góry, gdy zamieniliście czerwony but na żółty i fioletowy? (Buty mają pochyłą powierzchnię. W momencie zderzeniu z piłką kierunek siły jest zawsze prostopadły (ustawiony pod kątem prostym) do tej powierzchni).
  • Jak możemy przedstawić siłę działającą w momencie kopnięcia piłki przez stopę piłkarza? (Chodzi o „wektor siły”. Oznacza siłę o określonej wartości działającą w określonym kierunku).

Weryfikuj

(Cała klasa, 5 minut)

 • Jeśli masz czas, pozwól uczniom na znalezienie sposobu, jak pokonać bramkarza. Jeden uczeń może ustawić bramkarza, a drugi wybrać odpowiedni but do zdobycia bramki. Gola zdobywa się nawet wtedy, gdy piłka uderzy w górną część bramki.
 • Daj uczniom czas na rozebranie modeli, posortowanie klocków i włożenie ich z powrotem do tacek, a także posprzątanie stanowisk pracy.

Ocena

(W czasie trwania zajęć)

 • Przekaż każdemu uczniowi opinię na temat jego pracy.
 • Zachęcaj uczniów do samooceny.
 • Aby uprościć ten proces, skorzystaj z podanych kryteriów oceny.

Lista kontrolna obserwacji

 • Zmierz biegłość uczniów w opisywaniu, jak siły działające na ciało w określonym kierunku wpływają na ruch tego ciała.
 • Przygotuj odpowiednią skalę. Na przykład:
  1. Wymaga pomocy
  2. Może pracować samodzielnie
  3. Może uczyć innych

Samoocena

 • Poproś uczniów o wybranie klocków, które ich zdaniem najlepiej reprezentują ich pracę:
  • Zielony: Z niewielką pomocą potrafię opisać, jak siły działające na ciało zmieniają kierunek jego ruchu.
  • Niebieski: Potrafię samodzielnie opisać, jak siły działające na ciało zmieniają kierunek jego ruchu.
  • Fioletowy: Potrafię opisać i wyjaśnić, jak siły działające na ciało zmieniają kierunek jego ruchu.

Opinie o pracy koleżanek i kolegów

 • Zachęć uczniów do oceny pracy ich kolegów i koleżanek poprzez:
  • Wzajemną ocenę pracy za pomocą powyższej skali z klocków.
  • Prezentowanie swoich pomysłów i konstruktywną dyskusję o nich.
45400-assessment.png

Wskazówki

Wskazówki dotyczące modeli

 • Przypomnij uczniom, że liczenie otworów w belkach i płytkach pomoże im prawidłowo umieszczać klocki.
 • Jeśli w ciągu 20 minut uczniom uda się zbudować tylko mechanizm kopiący i buty, mogą przejść do wykonywania doświadczeń, a bramkę zrobić z rąk.

Zróżnicowanie

Jeśli chcesz, aby lekcja była łatwiejsza:

 • Poproś uczniów o przeprowadzenie doświadczeń tylko z czerwonym i fioletowym butem.
  Jeśli chcesz, aby lekcja była trudniejsza:
 • Poproś uczniów o zmianę kształtu buta, by można było strzelać bramki bokiem obok bramkarza (czyli po lewej lub prawej stronie bramkarza ustawionego pośrodku bramki).

Rozszerzenia

(Uwaga: potrzebny będzie dodatkowy czas).
Aby poszerzyć zajęcia o rozwój umiejętności matematycznych, poproś uczniów o zmierzenie, jak wysoko i jak daleko leci piłka po kopnięciu fioletowym i żółtym butem, a potem o obliczenie stosunku wysokości do odległości. Przykładowo: jeśli piłka poleci na 10 cm do góry i na 45 cm w poziomie, stosunek 10/45 to 2,9.

II etap edukacyjny - Matematyka kl. IV-VI pkt IV.2

Nauczanie hybrydowe 1:1

Z zasobów do nauczania hybrydowego pobierz scenariusz lekcji z wykorzystaniem zestawu do nauki indywidualnej.

Wsparcie dla nauczyciela

Uczniowie:

 • Dowiedzą się, jak wektory sił i wynikający z nich ruch dwóch zderzających się ciał pomagają piłkarzowi kopnąć piłkę wysoko lub nisko i zdobyć bramkę.
 • Sprawdzą, jak kształt równi pochyłej (klina) wpływa na kierunek ruchu piłki.
 • Zestaw LEGO® Education BricQ Motion Prime (po jednym zestawie na dwoje uczniów)

Fizyka
(Wymagania szczegółowe)

Uczeń:
I.2 wyodrębnia zjawisko z kontekstu, nazywa je oraz wskazuje czynniki istotne i nieistotne dla jego przebiegu;
I.3 rozróżnia pojęcia: obserwacja, pomiar, doświadczenie; przeprowadza wybrane obserwacje, pomiary i doświadczenia korzystając z ich opisów;
I.4 opisuje przebieg doświadczenia lub pokazu; wyróżnia kluczowe kroki i sposób postępowania oraz wskazuje rolę użytych przyrządów;
I.8 rozpoznaje zależność rosnącą bądź malejącą na podstawie danych z tabeli lub na podstawie wykresu; rozpoznaje proporcjonalność prostą na podstawie wykresu;
I.9 przestrzega zasad bezpieczeństwa podczas wykonywania obserwacji, pomiarów i doświadczeń.
II.1 opisuje i wskazuje przykłady względności ruchu;
II.2 wyróżnia pojęcia tor i droga;
II.4 posługuje się pojęciem prędkości do opisu ruchu prostoliniowego; oblicza jej wartość i przelicza jej jednostki; stosuje do obliczeń związek prędkości z drogą i czasem, w którym została przebyta;
II.6 wyznacza wartość prędkości i drogę z wykresów zależności prędkości i drogi od czasu dla ruchu prostoliniowego odcinkami jednostajnego oraz rysuje te wykresy na podstawie podanych informacji;
II.10 stosuje pojęcie siły jako działania skierowanego (wektor); wskazuje wartość, kierunek i zwrot wektora siły; posługuje się jednostką siły;
II.11 rozpoznaje i nazywa siły, podaje ich przykłady w różnych sytuacjach praktycznych (siły: ciężkości, nacisku, sprężystości, oporów ruchu);
II.12 wyznacza i rysuje siłę wypadkową dla sił o jednakowych kierunkach; opisuje i rysuje siły, które się równoważą;
II.13 opisuje wzajemne oddziaływanie ciał posługując się trzecią zasadą dynamiki;
II.14 analizuje zachowanie się ciał na podstawie pierwszej zasady dynamiki;
II.15 posługuje się pojęciem masy jako miary bezwładności ciał; analizuje zachowanie się ciał na podstawie drugiej zasady dynamiki i stosuje do obliczeń związek między siłą i masą a przyspieszeniem;
II.17 posługuje się pojęciem siły ciężkości; stosuje do obliczeń związek między siłą, masą i przyspieszeniem grawitacyjnym;
II.18.1 doświadczalnie ilustruje: I zasadę dynamiki, II zasadę dynamiki, III zasadę dynamiki,

Matematyka
(Wymagania ogólne)

I.1 Wykonywanie nieskomplikowanych obliczeń w pamięci lub w działaniach trudniejszych pisemnie oraz wykorzystanie tych umiejętności w sytuacjach praktycznych.
II.1 Odczytywanie i interpretowanie danych przedstawionych w różnej formie oraz ich przetwarzanie.
II.2 Interpretowanie i tworzenie tekstów o charakterze matematycznym oraz graficzne przedstawianie danych.
II.3 Używanie języka matematycznego do opisu rozumowania i uzyskanych wyników.
IV.1 Przeprowadzanie prostego rozumowania, podawanie argumentów uzasadniających poprawność rozumowania, rozróżnianie dowodu od przykładu.
IV.2 Dostrzeganie regularności, podobieństw oraz analogii i formułowanie wniosków na ich podstawie.

Technika
(Wymagania ogólne)

I.10 Projektowanie i konstruowanie modeli urządzeń technicznych z wykorzystaniem zestawów poliwalentnych.
II.2 Planowanie i wykonywanie pracy o różnym stopniu trudności.
II.3 Posługiwanie się rysunkiem technicznym, czytanie instrukcji słownej i rysunkowej podczas planowania i wykonywania pracy wytwórczej.
II.8 Wyszukiwanie informacji na temat możliwości udoskonalenia działania realizowanego wytworu.
II.14 Samoocena realizacji zaplanowanego wytworu technicznego.
III.5 Utrzymywanie ładu na stanowisku pracy. Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.
V.2 Rozwijanie zainteresowań technicznych.
V.3 Przyjmowanie postawy twórczej, racjonalizatorskiej.

Język polski
(Wymagania ogólne)

II.4 Kształcenie umiejętności porozumiewania się (słuchania, czytania, mówienia i pisania) w różnych sytuacjach oficjalnych i nieoficjalnych, w tym także z osobami doświadczającymi trudności w komunikowaniu się.
II.5 Kształcenie umiejętności poprawnego mówienia oraz pisania zgodnego z zasadami ortofonii oraz pisowni polskiej.
III.2 Rozwijanie umiejętności wypowiadania się w określonych formach wypowiedzi ustnych i pisemnych.
IV.1 Rozwijanie szacunku dla wiedzy, wyrabianie pasji poznawania świata i zachęcanie do praktycznego zastosowania zdobytych wiadomości.
IV.2 Rozwijanie umiejętności samodzielnego docierania do informacji, dokonywania ich selekcji, syntezy oraz wartościowania.
IV.6 Rozwijanie umiejętności efektywnego posługiwania się technologią informacyjną w poszukiwaniu, porządkowaniu i wykorzystywaniu pozyskanych informacji.

Materiały dla uczniów

Arkusz dla ucznia

Download, view or share the student worksheet, either as an online HTML page or a printable PDF

Legal NoticePrivacy PolicyCookies

LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, the SPIKE logo, MINDSTORMS and the MINDSTORMS logo are trademarks and/or copyrights of the LEGO Group. ©2024 The LEGO Group. All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the terms of use.