BricQ Motion Essential

Sztafeta

Zaprojektuj, zbuduj i przetestuj mechanizmy, które potrafią przekazywać sobie przedmioty. To ci dopiero sztafeta!

30–45 min
Poziom zaawansowany
Klasy 1-2
U1L7.Relay.RaceThumb.png

Przygotuj się

 • Przejrzyj materiały dla uczniów online. Za pomocą projektora pokażesz je uczniom w czasie zajęć.
 • Upewnij się, że pojęcia pchania, ciągnięcia i siły ciężkości zostały omówione podczas wcześniejszych zajęć.
 • Weź pod uwagę umiejętności wszystkich swoich uczniów, a także środowisko, z jakiego się wywodzą. Dostosuj zajęcia tak, by były przystępne dla wszystkich. Podpowiedzi znajdziesz w sekcji Zróżnicowanie poniżej.

Włącz się

(Cała klasa, 10 minut)

 • Obejrzyjcie film dla uczniów (dostępny tutaj lub w materiałach dla uczniów online).
U1L7.EngageThumbnail.png

Poprowadź dyskusję na temat siły pchania i ciągnięcia wiatru na podstawie zdobytej dotychczas wiedzy.

 • Możesz zadać na przykład takie pytania:
  • Czy pamiętacie budowane modele?
  • Które z nich działały najlepiej?
   Czy chcecie raz jeszcze zbudować któryś z nich?
 • Jeśli uczniowie będą potrzebować niewielkiej pomocy, zapytaj:
  • W jaki sposób możemy wykorzystać siły pchania i ciągnięcia przy organizacji sztafety?
  • Jak można przesunąć przedmiot bez dotykania go?
  • Jakie masz pomysły na sztafetę?
 • Powiedz uczniom, że podczas organizowania klasowej sztafety muszą wykorzystać zdobytą dotychczas wiedzę na temat sił pchania i ciągnięcia.
  • Powiedz uczniom, aby wybrali przedmiot, który będzie używany jako „pałeczka” do przekazywania. Może to być na przykład element pizzy LEGO® lub kulka papieru.
  • Poproś ich, aby wymyślili mechanizm przekazywania „pałeczki” przez pchanie lub ciągnięcie, bez dotykania jej rękami.
  • Niech naszkicują swój pomysł, a następnie go zbudują.
  • Wyjaśnij, że mogą inspirować się modelami, które zbudowali podczas wcześniejszych lekcji lub wymyślić coś nowego.
 • Rozdaj grupom zestawy.

Wymyśl

(Małe grupy, 30 minut)

 • Poproś uczniów o przedyskutowanie, naszkicowanie i nazwanie swoich pomysłów, zanim zaczną budować.
 • Każdy uczeń powinien zbudować własny mechanizm umożliwiający przekazanie „pałeczki” drugiej osobie.
 • Jeśli ktoś skończy budować szybciej niż inni, może przećwiczyć przekazywanie „pałeczki”, pomóc w budowaniu drugiej osobie z pary lub zaznaczyć linie startu i mety.
 • Pomoc w budowaniu znajdziesz w sekcji Wskazówki poniżej.

Wytłumacz

(Cała klasa, 5 minut)

 • Zbierz uczniów i poproś, by pokazali swoje modele i omówili je.
 • Możesz zadać na przykład takie pytania:
  • W jaki sposób Twój mechanizm popycha lub ciągnie „pałeczkę”?
  • Jakie modele Cię zainspirowały?
  • Które części modelu są takie same jak na Twoim szkicu? Które są inne?
  • Co można by zmienić w modelu?

Weryfikuj

(Cała klasa, 5 minut)

 • Możesz zadać na przykład takie pytania:
  • Która część zajęć była najprzyjemniejsza?
  • Co było trudne?
  • Które modele innych uczniów Was zainspirowały?
  • Jakie inne sztafety moglibyśmy przygotować?
 • Daj uczniom czas na rozebranie modeli, posortowanie klocków i włożenie ich z powrotem do tacek, a także posprzątanie stanowisk pracy.

Ocena

(W czasie trwania zajęć)

 • Zadawaj pytania pomocnicze, by zachęcić uczniów do „głośnego myślenia” i wyjaśniania swoich procesów myślowych oraz powodów decyzji, które podejmowali w trakcie budowania modeli.

Lista kontrolna obserwacji

 • Zmierz biegłość uczniów w opisywaniu wpływu sił pchających i ciągnących na ruch ciał.
 • Przygotuj odpowiednią skalę, na przykład:
  1. Wymaga pomocy
  2. Może pracować samodzielnie
  3. Może uczyć innych

Samoocena

 • Poproś uczniów o wybranie klocków, które ich zdaniem najlepiej reprezentują ich pracę:
  • Zielony: Chyba potrafię opisać, czym jest „pchanie”, a czym „ciągnięcie”.
  • Niebieski: Potrafię opisać, czym jest „pchanie”, a czym „ciągnięcie”.
  • Fioletowy: Potrafię opisać i wyjaśnić, czym jest „pchanie”, a czym „ciągnięcie”, w taki sposób, żeby zrozumiał to mój kolega lub koleżanka.

Opinie o pracy koleżanek i kolegów

 • W małych grupach uczniowie rozmawiają na temat tego, jak układała się ich wspólna praca.
 • Zachęć ich do używania na przykład takich wyrażeń:
  • Podobało mi się, kiedy Ty…
  • Chcę dowiedzieć się więcej o tym, jak Ty…
45401-assessment.png

Wskazówki

Wskazówki dotyczące modeli

 • Jeśli któryś z uczniów ma trudności, zadaj mu otwarte pytania, takie jak:
  • Jaki masz pomysł?
  • Czego już próbowałeś?
  • Co można jeszcze wypróbować?
  • Czy na poprzednich lekcjach budowaliśmy modele, które mogłyby przesuwać „pałeczkę”?
  • Niektórzy uczniowie mogą wpaść na pomysły, których nie zdążą zrealizować w dostępnym czasie. Zachęć ich, by przed następnymi zajęciami pomyśleli, jak mogliby uprościć swój pomysł. Wyjaśnij, że wielu projektantów robi sobie przerwy w trakcie projektu, by przemyśleć swoje plany. To pomoże uczniom rozwinąć kreatywność.
  • Na zdjęciach poniżej widać przykładowe rozwiązania. Zalecamy nie pokazywać ich uczniom, ponieważ zwykle ogranicza to ich kreatywność. Można to zrobić, jeśli mają duże problemy z wymyśleniem własnych modeli.
U1L7.Relay.RaceThumb.png

Zróżnicowanie

Jeśli chcesz, aby lekcja była łatwiejsza:

 • Poproś uczniów o przebudowanie wcześniejszych modeli (takich jak „Trening hokeja” czy wyrzutnia popychanych gokartów), a nie budowanie całkowicie nowych mechanizmów.

Jeśli chcesz, aby lekcja była trudniejsza:

 • Przydziel każdemu uczniowi zadanie zbudowania mechanizmu pchającego albo ciągnącego, tak aby „pałeczka” w sztafecie była na zmianę pchana i ciągnięta.

Rozszerzenia

(Uwaga: potrzebny będzie dodatkowy czas).
Aby poszerzyć zajęcia o rozwój umiejętności matematycznych, poproś zespoły o oszacowanie, ile czasu (w sekundach) zajmie ich etap sztafety. Na forum klasy dodajcie wszystkie szacunki, by dowiedzieć się, ile czasu zajmie cały wyścig. Przekształćcie wynik na minuty i sekundy, a potem porównajcie z rzeczywistym czasem trwania sztafety.

I etap edukacyjny - II. Edukacja matematyczna pkt. 5.2

Wsparcie dla nauczyciela

Uczniowie:

 • Wykorzystają w praktyce wiedzę o tym, jak pchanie lub ciągnięcie z różną siłą wpływa na ruch ciała.
 • Przeprowadzą burzę mózgów, przygotują szkic, projekt i prototyp, zbudują, przetestują i przebudują model oraz przeprowadzą doświadczenie, przygotowując własną część większego urządzenia przedstawiającego mechaniczną sztafetę.
 • Zestawy LEGO® Education BricQ Motion Essential (po jednym zestawie na dwoje uczniów)

Edukacja matematyczna

Uczeń:
1.1 określa i prezentuje wzajemne położenie przedmiotów na płaszczyźnie i w przestrzeni; określa i prezentuje kierunek ruchu przedmiotów oraz osób; określa położenie przedmiotu na prawo/na lewo od osoby widzianej z przodu (także przedstawionej na fotografii czy obrazku);
2.4 porównuje liczby; porządkuje liczby od najmniejszej do największej i odwrotnie; rozumie sformułowania typu: liczba o 7 większa, liczba o 10 mniejsza; stosuje znaki: <, =, >.
5.2 mierzy długości odcinków, boków figur geometrycznych itp.; podaje wynik pomiaru, posługując się jednostkami długości: centymetr, metr, milimetr; wyjaśnia związki między jednostkami długości; posługuje się wyrażeniami dwumianowanymi; wyjaśnia pojęcie kilometr;
6.4 odczytuje godziny na zegarze ze wskazówkami oraz elektronicznym (wyświetlającym cyfry w systemie 24-godzinnym); wykonuje proste obliczenia dotyczące czasu; posługuje się jednostkami czasu: doba, godzina, minuta, sekunda; posługuje się stoperem, aplikacjami telefonu, tabletu, komputera; zapisuje daty np. swojego urodzenia lub datę bieżącą; posługuje się kalendarzem; odczytuje oraz zapisuje znaki rzymskie co najmniej do XII;
6.6 dokonuje obliczeń szacunkowych w różnych sytuacjach życiowych;

Edukacja techniczna

Uczeń:
1.1 planuje i realizuje własne projekty/prace; realizując te projekty/prace współdziała w grupie;
1.2 wyjaśnia znaczenie oraz konieczność zachowania ładu, porządku i dobrej organizacji miejsca pracy ze względów bezpieczeństwa;
1.3 ocenia projekty/prace, wykorzystując poznane i zaakceptowane wartości: systematyczność działania, pracowitość, konsekwencja, gospodarność, oszczędność, umiar w odniesieniu do korzystania z czasu, materiałów, narzędzi i urządzeń;
1.4 organizuje pracę, wykorzystuje urządzenia techniczne i technologie; zwraca uwagę na zdrowie i zachowanie bezpieczeństwa, z uwzględnieniem selekcji informacji, wykonywania czynności użytecznych lub potrzebnych.

Edukacja polonistyczna

Uczeń:
1.1. słucha z uwagą wypowiedzi nauczyciela i innych osób z otoczenia, w różnych sytuacjach życiowych, wymagających komunikacji i wzajemnego zrozumienia; okazuje szacunek wypowiadającej się osobie;
1.2. wykonuje zadanie według usłyszanej instrukcji; zadaje pytania w sytuacji braku rozumienia lub braku pewności zrozumienia słuchanej wypowiedzi;
2.2 formułuje pytania dotyczące sytuacji zadaniowych, wypowiedzi ustnych nauczyciela, uczniów lub innych osób z otoczenia;
2.5. układa w formie ustnej opowiadanie oraz składa ustne sprawozdanie z wykonanej pracy;

Edukacja społeczna

Uczeń:
1.10 wykorzystuje pracę zespołową w procesie uczenia się, w tym przyjmując rolę lidera zespołu i komunikuje się za pomocą nowych technologii.

Materiały dla uczniów

Arkusz dla ucznia

Download, view or share the student worksheet, either as an online HTML page or a printable PDF

Legal NoticePrivacy PolicyCookies

LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, the SPIKE logo, MINDSTORMS and the MINDSTORMS logo are trademarks and/or copyrights of the LEGO Group. ©2024 The LEGO Group. All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the terms of use.