BricQ Motion Essential

Akrobatka na linie

Zbuduj linę do akrobacji i pomóż akrobatce utrzymać równowagę, żeby z niej nie spadła.

30–45 min
Poziom średniozaawansowany
Klasy 1-2
U1L5.Thumbnail.png

Przygotuj się

 • Przejrzyj materiały dla uczniów online. Za pomocą projektora pokażesz je uczniom w czasie zajęć.
 • Upewnij się, że pojęcia związane z tą lekcją (np. siły zrównoważone i niezrównoważone ze względu na siłę ciążenia) zostały omówione podczas wcześniejszych zajęć.
 • Weź pod uwagę umiejętności wszystkich swoich uczniów, a także środowisko, z jakiego się wywodzą. Dostosuj zajęcia tak, by były przystępne dla wszystkich. Podpowiedzi znajdziesz w sekcji Zróżnicowanie poniżej.

Włącz się

(Cała klasa, 5 minut)

 • Obejrzyjcie film dla uczniów (dostępny tutaj lub w materiałach dla uczniów online).
U1L5.EngageThumbnail.png

-Poprowadź dyskusję na temat siły ciężkości.
* Co to jest siła ciężkości? (Jest to siła przyciągania ziemskiego).
* Co to są akrobacje na linie? (Jest to umiejętność chodzenia po linie lub sznurze).
* Jaką umiejętność musi opanować akrobata, aby mieć pewność, że nie spadnie? (Dobrą równowagę).
* Co trzyma akrobatę na linie? (Dopóki akrobata zachowuje równowagę, stojąc na linie, ucisk liny na stopę chroni go przed upadkiem).

 • Powiedz uczniom, że ich zadaniem jest zbudowanie modelu z akrobatką na linie.
 • Rozdaj grupom zestawy.

Wymyśl

(Małe grupy, 25 minut)

 • Uczniowie pracują w parach. Budują model „Akrobatka na linie”. Budują na zmianę: jedna osoba szuka klocków, a druga je składa. Po zakończeniu każdego kroku zamieniają się rolami.
 • Pomoc w budowaniu znajdziesz w sekcji Wskazówki poniżej.
 • Po zakończeniu budowania uczniowie przechodzą do testów.
 • Wyjaśnij uczniom, że będą na zmianę testować, gdzie znajduje się środek ciężkości akrobatki. Będą przesuwać obciążone klocki po tyczce albo dokładać klocki lub zdejmować je z obu końców tyczki, by akrobatka utrzymywała równowagę lub ją traciła.
 • Poproś uczniów o rysowanie w arkuszach (Wsparcie dla nauczyciela - Dodatkowe zasoby). Powinni zaznaczyć, które klocki umieścili na końcach tyczki i czy przy takim ułożeniu akrobatka zachowała równowagę, czy też nie. Przypomnij im, by zaznaczyli, jeśli tyczka będzie krótsza lub dłuższa z którejś strony.
U1L5.01.png

Wytłumacz

(Cała klasa, 5 minut)

 • Zbierz uczniów i poproś, by pokazali swoje modele i omówili je.
 • Możesz zadać na przykład takie pytania:
  • Co zauważyliście na temat równowagi akrobatki? Jak zmieniała się podczas przesuwania tyczki? Wyjaśnij, że siła ciężkości to siła, która ściąga obciążone klocki w dół po ramionach akrobatki lub jej tyczce. Pomaga to zrównoważyć ciężar z obu jej stron, dzięki czemu może ona zachować stałe położenie środka ciężkości i nie spaść z liny.

Weryfikuj

(Cała klasa, 10 minut)

 • Poproś uczniów o poeksperymentowanie z ich własnym środkiem ciężkości:
  • Uczniowie stają na jednej nodze, a drugą trzymają blisko ziemi. Powoli podnoszą uniesioną nogę coraz wyżej. Jak długo uda im się stać, zanim stracą równowagę? Następnie próbują zrobić to samo z rękami wzdłuż tułowia, a potem z szeroko rozstawionymi rękami. Co jest łatwiejsze?
  • Wybierz jednego lub dwóch uczniów i poproś, żeby stanęli na jednej nodze, a drugą podnieśli wysoko. Potem niech zrobią to samo, trzymając książkę w ręce wyciągniętej w bok.
  • Zapytaj, kiedy czuli największe działanie siły ciążenia i w której pozycji najłatwiej było im zachować równowagę.
 • Daj uczniom czas na rozebranie modeli, posortowanie klocków i włożenie ich z powrotem do tacek, a także posprzątanie stanowisk pracy.

Ocena

(W czasie trwania zajęć)

 • Zadawaj pytania pomocnicze, by zachęcić uczniów do „głośnego myślenia” i wyjaśniania swoich procesów myślowych oraz powodów decyzji, które podejmowali w trakcie budowania modeli.

Lista kontrolna obserwacji

 • Zmierz biegłość uczniów w opisywaniu środka ciężkości oraz zrównoważonych i niezrównoważonych sił.
 • Przygotuj odpowiednią skalę, na przykład:
  1. Wymaga pomocy
  2. Może pracować samodzielnie
  3. Może uczyć innych

Samoocena

 • Poproś uczniów o wybranie klocków, które ich zdaniem najlepiej reprezentują ich pracę:
  • Zielony: Chyba potrafię opisać, czym jest „pchanie”, a czym „ciągnięcie”.
  • Niebieski: Na pewno potrafię opisać, czym jest „pchanie”, a czym „ciągnięcie”.
  • Fioletowy: Potrafię opisać i wyjaśnić, czym jest „pchanie”, a czym „ciągnięcie”, w taki sposób, żeby zrozumieli to mój kolega lub koleżanka.

Opinie o pracy koleżanek i kolegów

 • W małych grupach uczniowie rozmawiają na temat tego, jak układała się ich wspólna praca.
 • Zachęć ich do używania na przykład takich wyrażeń:
  • Podobało mi się, kiedy Ty…
  • Chcę dowiedzieć się więcej o tym, jak Ty…
45401-assessment.png

Wskazówki

Wskazówki dotyczące modeli

 • Małe koło potrzebne na dole modelu akrobatki może być trudne do znalezienia. Znajduje się na tacy z czarnymi i szarymi elementami.
 • Małe koło bardzo trudno wyjąć z modelu akrobatki. Nie trzeba go wyjmować, więc powiedz uczniom, żeby zostawili te elementy połączone. Nigdy nie pozwalaj uczniom rozdzielać klocków zębami!
 • Długość osi w modelu mierzona jest w wypustkach LEGO®. Pokaż uczniom, jak zmierzyć oś o długości 16 wypustek, układając ją obok białej płytki o takiej samej długości. Podkreśl fakt, że oś ma długość 16 wypustek.

Zróżnicowanie

Jeśli chcesz, aby lekcja była łatwiejsza:

 • Poproś uczniów, by umieścili takie same klocki z obu stron akrobatki, a potem wymienili je na inne klocki i zaobserwowali działanie siły ciężkości.

Jeśli chcesz, aby lekcja była trudniejsza:

 • Poproś uczniów, by przygotowali grę związaną ze środkiem ciężkości. Jedna osoba wybiera prawą lub lewą stronę tyczki trzymanej pośrodku przez akrobatkę.
  • Uczniowie na zmianę wybierają po 5 klocków i próbują za ich pomocą przechylić akrobatkę na swoją stronę.
  • Wygrywa ta osoba, która wybrała i przymocowała najcięższe klocki.

Rozszerzenia

(Uwaga: potrzebny będzie dodatkowy czas).
Aby poszerzyć zajęcia o rozwój umiejętności matematycznych, poproś uczniów o pracę w parach. Powinni napisać zadania tekstowe dotyczące równoważenia akrobatki, a następnie się nimi wymienić i rozwiązać je.

II etap edukacyjny - Matematyka kl. IV-VI pkt VIII.2

Wsparcie dla nauczyciela

Uczniowie:

 • Zbadają siłę ciężkości i użyją jej do utrzymywania równowagi akrobatki na linie.
 • Zestawy LEGO® Education BricQ Motion Essential (po jednym zestawie na dwoje uczniów)

Edukacja matematyczna

Uczeń:
1.1 określa i prezentuje wzajemne położenie przedmiotów na płaszczyźnie i w przestrzeni; określa i prezentuje kierunek ruchu przedmiotów oraz osób; określa położenie przedmiotu na prawo/na lewo od osoby widzianej z przodu (także przedstawionej na fotografii czy obrazku);
2.4 porównuje liczby; porządkuje liczby od najmniejszej do największej i odwrotnie; rozumie sformułowania typu: liczba o 7 większa, liczba o 10 mniejsza; stosuje znaki: <, =, >.
4.1 analizuje i rozwiązuje zadania tekstowe proste i wybrane złożone; dostrzega problem matematyczny oraz tworzy własną strategię jego rozwiązania, odpowiednią do warunków zadania; opisuje rozwiązanie za pomocą działań, równości z okienkiem, rysunku lub w inny wybrany przez siebie sposób;
4.2 układa zadania i je rozwiązuje, tworzy łamigłówki matematyczne, wykorzystuje w tym procesie własną aktywność artystyczną, techniczną, konstrukcyjną; wybrane działania realizuje za pomocą prostych aplikacji komputerowych.
6.6 dokonuje obliczeń szacunkowych w różnych sytuacjach życiowych;

Edukacja techniczna

Uczeń:
1.1 planuje i realizuje własne projekty/prace; realizując te projekty/prace współdziała w grupie;
1.2 wyjaśnia znaczenie oraz konieczność zachowania ładu, porządku i dobrej organizacji miejsca pracy ze względów bezpieczeństwa;
1.3 ocenia projekty/prace, wykorzystując poznane i zaakceptowane wartości: systematyczność działania, pracowitość, konsekwencja, gospodarność, oszczędność, umiar w odniesieniu do korzystania z czasu, materiałów, narzędzi i urządzeń;
1.4 organizuje pracę, wykorzystuje urządzenia techniczne i technologie; zwraca uwagę na zdrowie i zachowanie bezpieczeństwa, z uwzględnieniem selekcji informacji, wykonywania czynności użytecznych lub potrzebnych.

Edukacja polonistyczna

Uczeń:
1.1. słucha z uwagą wypowiedzi nauczyciela i innych osób z otoczenia, w różnych sytuacjach życiowych, wymagających komunikacji i wzajemnego zrozumienia; okazuje szacunek wypowiadającej się osobie;
1.2. wykonuje zadanie według usłyszanej instrukcji; zadaje pytania w sytuacji braku rozumienia lub braku pewności zrozumienia słuchanej wypowiedzi;
2.2 formułuje pytania dotyczące sytuacji zadaniowych, wypowiedzi ustnych nauczyciela, uczniów lub innych osób z otoczenia;
2.5. układa w formie ustnej opowiadanie oraz składa ustne sprawozdanie z wykonanej pracy;

Edukacja społeczna

Uczeń:
1.10 wykorzystuje pracę zespołową w procesie uczenia się, w tym przyjmując rolę lidera zespołu i komunikuje się za pomocą nowych technologii.

Materiały dla uczniów

Arkusz dla ucznia

Download, view or share the student worksheet, either as an online HTML page or a printable PDF

Legal NoticePrivacy PolicyCookies

LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, the SPIKE logo, MINDSTORMS and the MINDSTORMS logo are trademarks and/or copyrights of the LEGO Group. ©2024 The LEGO Group. All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the terms of use.