Zestaw SPIKE™ Prime

Złóż zamówienie

Postępuj zgodnie z instrukcją użytkownika przedstawioną na filmiku, aby skopiować czynności wykonywane przez robota-kontrolera jakości.

30-45 min
Poziom podstawowy
Klasy 4–8
lesson-header

Scenariusz lekcji

1. Wstęp do zajęć

 • Przeczytaj materiały dla uczniów w aplikacji LEGO® Education SPIKE.
 • Jeśli uważasz, że to potrzebne, zaplanuj lekcję przy użyciu materiałów wprowadzających w aplikacji. Pomoże to zaznajomić uczniów z programem LEGO® Education SPIKE Prime.

2. Włącz się (5 min)

 • Skorzystaj z pomysłów w sekcji „Dyskusja”, aby zaangażować uczniów w dyskusję związaną z lekcją.
 • Wykorzystaj filmik do wyjaśnienia tematu lekcji.

3. Wymyśl (20 min)

 • Poproś uczniów, aby w parach zbudowali robota-kontrolera jakości.
 • Poproś, aby odtworzyli program w celu upewnienia się, że robot działa prawidłowo.

4. Wytłumacz (5 min)

 • Powiedz uczniom, aby odtworzyli filmik tyle razy, ile to potrzebne do zidentyfikowania wszystkich czynności wykonywanych przez robota.
 • Poproś o wykorzystanie gotowego pseudokodu do stworzenia nowego skryptu programistycznego.

5. Weryfikuj (15 min)

 • Poproś uczniów, aby obejrzeli drugi filmik i zidentyfikowali nowe czynności wykonywane przez robota.
 • Poproś o napisanie pseudokodu i nowych skryptów.
 • Poproś, aby zastanowili się, jaki jest związek między precyzją pseudokodu a efektywnością programu.
 • Nie zapomnij zarezerwować czasu na sprzątanie.

6. Ocena

 • Przekaż każdemu uczniowi opinię na temat jego pracy.
 • Aby uprościć ten proces, możesz skorzystać z podanych kryteriów oceny.

Dyskusja

Rozpocznij dyskusję na temat dekompozycji problemów, zadając odpowiednie pytania, takie jak:

 • Czy przychodzą Ci na myśl przykłady sytuacji z życia codziennego, w których można użyć dekompozycji do rozwiązania problemów?
 • Czy możesz opisać dekompozycję, wykorzystując jako przykład przepis kulinarny, grę wideo lub rozwiązywanie zadania z matematyki?

Pokaż uczniom ten filmik, aby zobaczyli, co mają zrobić.

lesson-header

Wskazówki dotyczące budowania

Budowanie w parach
Podziel zadania w każdym zespole, aby upewnić się, że wszyscy aktywnie uczestniczą w zajęciach:

 • Uczeń A: wykrywacz pomysłów
 • Uczeń B: głowa robota
teacher-tandem-build

Odpowiednio wyrównaj silniki
Aby podczas zajęć wszystko działało tak, jak powinno, upewnij się, że uczniowie ustawili silniki w prawidłowej pozycji.

teacher-align-motor

Czułość czujnika kolorów
Czujnik kolorów wykrywa palce jako „kolor fioletowy”. Upewnij się, że podczas umieszczania klocka przed czujnikiem uczeń chowa palce za klockiem.

teacher-read-colors

Wskazówki dotyczące programowania

teacher-pseudo

Program główny

SPIKE Kickstart your business Place-your-order Step03-Program - pl-pl

Możliwe rozwiązanie

SPIKE Kickstart your business Place-your-order Step04-Hint - pl-pl

Inne programy

SPIKE Kickstart your business Place-your-order Teacher-Solution - pl-pl

Zróżnicowanie

Jeśli chcesz, aby lekcja była łatwiejsza:

 • Poświęć więcej czasu na wyjaśnienie, czym jest pseudokod, a następnie poćwiczcie na przykładach z życia codziennego (np. tworząc przepis kulinarny, udzielając komuś wskazówek).
 • Przygotuj arkusz pomysłów na pseudokod, aby zainspirować uczniów.

Jeśli chcesz, aby lekcja była trudniejsza:

 • Stwórz własny filmik przedstawiający ruchy robota-kontrolera jakości, który uczniowie mogą wykorzystać do ćwiczenia dekompozycji.

  ▷ Zamiast tego możesz też poprosić uczniów, aby sami stworzyli filmiki dla pozostałych.

Możliwości oceny

Lista kontrolna obserwacji nauczyciela
Stwórz odpowiednią skalę, na przykład:

 1. Częściowo zrealizowane
 2. Całkowicie zrealizowane
 3. Ponad oczekiwaniami

Aby ocenić postępy uczniów, wykorzystaj następujące kryteria:

 • Uczniowie potrafią używać pseudokodu do tworzenia skryptów.
 • Uczniowie potrafią przeprowadzić dekompozycję problemów (czynności) w celu utworzenia pseudokodu.
 • Uczniowie potrafią zaprogramować czynności za pomocą własnego pseudokodu.

Samoocena
Poproś uczniów o wybranie klocków, które ich zdaniem najlepiej reprezentują ich pracę.

 • Niebieski: Udało mi się skopiować jedną czynność przedstawioną na filmiku.
 • Żółty: Udało mi się skopiować wiele czynności przedstawionych na filmiku.
 • Fioletowy: Udało mi się skopiować wiele czynności przedstawionych na filmiku i stworzyć własny pseudokod do wszystkich skryptów programistycznych.

Wzajemna ocena
Zachęć uczniów, by dzielili się opiniami na temat innych w następujący sposób:

 • Niech wzajemnie oceniają swoje prace na powyższej kolorowej skali z klocków.
 • Niech wyrażają konstruktywne opinie o pracach innych, tak aby podczas kolejnej lekcji jako grupa osiągnęli lepszy wynik.
student-06

Rozwój umiejętności językowych

Aby dodatkowo rozwijać umiejętności językowe:

 • Poproś uczniów, aby stworzyli 2-minutowy samouczek wideo lub instrukcję użytkownika w formie broszury, w których wyjaśnią, jak skonfigurować i zaprogramować robota-kontrolera jakości.

Uwaga: To wydłuży lekcję.

Powiązanie z przyszłym zawodem

Uczniowie, którym podobała się ta lekcja, mogą być zainteresowani pracą zawodową w następujących dziedzinach:

 • Informatyka (programowanie komputerów)
 • Produkcja i inżynieria (technologia maszynowa)
 • Produkcja i inżynieria (inżynieria wstępna)

Wsparcie dla nauczyciela

Uczniowie:

 • Wykorzystają umiejętność dekompozycji, aby rozłożyć złożony problem na mniejsze części.

Matematyka
Wymagania ogólne

I. Sprawności rachunkowa.

 1. Wykonywanie nieskomplikowanych obliczeń w pamięci lub w działaniach trudniejszych pisemnie oraz wykorzystanie tych umiejętności w sytuacjach praktycznych.
 2. Weryfikowanie i interpretowanie otrzymanych wyników oraz ocena sensowności rozwiązania.
  II. Wykorzystanie i tworzenie informacji.
 3. Odczytywanie i interpretowanie danych przedstawionych w różnej formie oraz ich przetwarzanie.
 4. Używanie języka matematycznego do opisu rozumowania i uzyskanych wyników.
  III. Wykorzystanie i interpretowanie reprezentacji.
 5. Używanie prostych, dobrze znanych obiektów matematycznych, interpretowanie pojęć matematycznych i operowanie obiektami matematycznymi.
 6. Dobieranie modelu matematycznego do prostej sytuacji oraz budowanie go w różnych kontekstach, także w kontekście praktycznym.
  IV. Rozumowanie i argumentacja.
 7. Przeprowadzanie prostego rozumowania, podawanie argumentów uzasadniających poprawność rozumowania, rozróżnianie dowodu od przykładu.
 8. Dostrzeganie regularności, podobieństw oraz analogii i formułowanie wniosków na ich podstawie.
 9. Stosowanie strategii wynikającej z treści zadania, tworzenie strategii rozwiązania problemu, również w rozwiązaniach wieloetapowych oraz w takich, które wymagają umiejętności łączenia wiedzy z różnych działów matematyki.

Informatyka
Wymagania ogólne

I. Rozumienie, analizowanie i rozwiązywanie problemów na bazie logicznego i abstrakcyjnego myślenia, myślenia algorytmicznego i sposobów reprezentowania informacji.
II. Programowanie i rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem komputera oraz innych urządzeń cyfrowych: układanie i programowanie algorytmów, organizowanie, wyszukiwanie i udostępnianie informacji, posługiwanie się aplikacjami komputerowymi.
III. Posługiwanie się komputerem, urządzeniami cyfrowymi i sieciami komputerowymi, w tym znajomość zasad działania urządzeń cyfrowych i sieci komputerowych oraz wykonywania obliczeń i programów.
IV. Rozwijanie kompetencji społecznych, takich jak komunikacja i współpraca w grupie, w tym w środowiskach wirtualnych, udział w projektach zespołowych oraz zarządzanie projektami.
V. Przestrzeganie prawa i zasad bezpieczeństwa. Respektowanie prywatności informacji i ochrony danych, praw własności intelektualnej, etykiety w komunikacji i norm współżycia społecznego, ocena zagrożeń związanych z technologią i ich uwzględnienie dla bezpieczeństwa swojego i innych.

Przyroda
Wymagania ogólne

III. Kształtowanie postaw – wychowanie.
6. Doskonalenie umiejętności w zakresie komunikowania się, współpracy i działania oraz pełnienia roli lidera w zespole.

Technika
Wymagania ogólne

I. Rozpoznawanie i opis działania elementów środowiska technicznego.
7. Określanie zalet i wad rozwiązań materiałowych i konstrukcyjnych zastosowanych do produkcji wytworów technicznych.
8. Wykrywanie, ocenianie i usuwanie nieprawidłowości w działaniu sprzętu technicznego.
9. Wyszukiwanie informacji na temat nowoczesnych dziedzin techniki, ciekawostek i wynalazków technicznych.
10. Projektowanie i konstruowanie modeli urządzeń technicznych z wykorzystaniem zestawów poliwalentnych.
II. Planowanie i realizacja praktycznych działań technicznych (od pomysłu do wytworu).

 1. Rozpoznawanie potrzeby wykonania wytworu technicznego. Motywacja do działania. Analiza możliwości wykorzystania wykonanego wytworu.
 2. Planowanie i wykonywanie pracy o różnym stopniu trudności.
 3. Posługiwanie się rysunkiem technicznym, czytanie instrukcji słownej i rysunkowej podczas planowania i wykonywania pracy wytwórczej.
 4. Komunikowanie się językiem technicznym.
 5. Wyszukiwanie informacji na temat możliwości udoskonalenia działania realizowanego wytworu.
 6. Oszczędne i racjonalne gospodarowanie materiałami, czasem i własnym potencjałem.
 7. Poczucie odpowiedzialności za wyniki pracy grupowej.
 8. Samoocena realizacji zaplanowanego wytworu technicznego.
  III. Sprawne i bezpieczne posługiwanie się narzędziami i sprzętem technicznym.
 9. Poszanowanie narzędzi, urządzeń, sprzętu technicznego oraz własnej pracy i pracy drugiego człowieka.
  IV. Dostrzeganie wartości i zagrożeń techniki w aspekcie integralnego rozwoju człowieka i poszanowania jego godności.
 10. Rozpoznawanie osiągnięć technicznych, które przysłużyły się rozwojowi postępu technicznego, a tym samym człowiekowi (lżejsza praca, komfort życia).
 11. Charakterystyka zagrożeń występujących we współczesnej cywilizacji spowodowanych postępem technicznych (wojny, terroryzm, zanieczyszczenie środowiska, zagrożenie zdrowia psychicznego i somatycznego itp.).
 12. Przewidywanie zagrożeń ze strony różnych wytworów techniki i urządzeń technicznych.
  V. Rozwijanie kreatywności technicznej.
 13. Poznawanie siebie oraz swoich predyspozycji do wykonywania zadań technicznych.
 14. Rozwijanie zainteresowań technicznych.
 15. Przyjmowanie postawy twórczej, racjonalizatorskiej.
0

Materiały dla uczniów

Arkusz dla ucznia

Download, view or share the student worksheet, either as an online HTML page or a printable PDF

Legal NoticePrivacy PolicyCookies

LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, the SPIKE logo, MINDSTORMS and the MINDSTORMS logo are trademarks and/or copyrights of the LEGO Group. ©2023 The LEGO Group. All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the terms of use.