Zestaw SPIKE™ Prime

Złóż zamówienie

Postępuj zgodnie z instrukcją użytkownika przedstawioną na filmiku, aby skopiować czynności wykonywane przez robota-kontrolera jakości.

30–45 min
Poziom podstawowy
Klasy 4–8
lesson-header

Scenariusz lekcji

1. Wstęp do zajęć

 • Przeczytaj materiały dla uczniów w aplikacji LEGO® Education SPIKE.
 • Jeśli uważasz, że to potrzebne, zaplanuj lekcję przy użyciu materiałów wprowadzających w aplikacji. Pomoże to zaznajomić uczniów z programem LEGO® Education SPIKE Prime.

2. Włącz się (5 min)

 • Skorzystaj z pomysłów w sekcji „Dyskusja”, aby zaangażować uczniów w dyskusję związaną z lekcją.
 • Wykorzystaj filmik do wyjaśnienia tematu lekcji.

3. Wymyśl (20 min)

 • Poproś uczniów, aby w parach zbudowali robota-kontrolera jakości.
 • Poproś, aby odtworzyli program w celu upewnienia się, że robot działa prawidłowo.

4. Wytłumacz (5 min)

 • Powiedz uczniom, aby odtworzyli filmik tyle razy, ile to potrzebne do zidentyfikowania wszystkich czynności wykonywanych przez robota.
 • Poproś o wykorzystanie gotowego pseudokodu do stworzenia nowego skryptu programistycznego.

5. Weryfikuj (15 min)

 • Poproś uczniów, aby obejrzeli drugi filmik i zidentyfikowali nowe czynności wykonywane przez robota.
 • Poproś o napisanie pseudokodu i nowych skryptów.
 • Poproś, aby zastanowili się, jaki jest związek między precyzją pseudokodu a efektywnością programu.
 • Nie zapomnij zarezerwować czasu na sprzątanie.

6. Ocena

 • Przekaż każdemu uczniowi opinię na temat jego pracy.
 • Aby uprościć ten proces, możesz skorzystać z podanych kryteriów oceny.

Dyskusja

Rozpocznij dyskusję na temat dekompozycji problemów, zadając odpowiednie pytania, takie jak:

 • Czy przychodzą Ci na myśl przykłady sytuacji z życia codziennego, w których można użyć dekompozycji do rozwiązania problemów?
 • Czy możesz opisać dekompozycję, wykorzystując jako przykład przepis kulinarny, grę wideo lub rozwiązywanie zadania z matematyki?

Pokaż uczniom ten filmik, aby zobaczyli, co mają zrobić.

lesson-header

Wskazówki dotyczące budowania

Budowanie w parach
Podziel zadania w każdym zespole, aby upewnić się, że wszyscy aktywnie uczestniczą w zajęciach:

 • Uczeń A: wykrywacz pomysłów
 • Uczeń B: głowa robota
teacher-tandem-build

Odpowiednio wyrównaj silniki
Aby podczas zajęć wszystko działało tak, jak powinno, upewnij się, że uczniowie ustawili silniki w prawidłowej pozycji.

teacher-align-motor

Czułość czujnika kolorów
Czujnik kolorów wykrywa palce jako „kolor fioletowy”. Upewnij się, że podczas umieszczania klocka przed czujnikiem uczeń chowa palce za klockiem.

teacher-read-colors

Wskazówki dotyczące programowania

teacher-pseudo

Program główny

SPIKE Kickstart your business Place-your-order Step03-Program - pl-pl

Możliwe rozwiązanie

SPIKE Kickstart your business Place-your-order Step04-Hint - pl-pl

Inne programy

SPIKE Kickstart your business Place-your-order Teacher-Solution - pl-pl

Zróżnicowanie

Jeśli chcesz, aby lekcja była łatwiejsza:

 • Poświęć więcej czasu na wyjaśnienie, czym jest pseudokod, a następnie poćwiczcie na przykładach z życia codziennego (np. tworząc przepis kulinarny, udzielając komuś wskazówek).
 • Przygotuj arkusz pomysłów na pseudokod, aby zainspirować uczniów.

Jeśli chcesz, aby lekcja była trudniejsza:

 • Stwórz własny filmik przedstawiający ruchy robota-kontrolera jakości, który uczniowie mogą wykorzystać do ćwiczenia dekompozycji.

  ▷ Zamiast tego możesz też poprosić uczniów, aby sami stworzyli filmiki dla pozostałych.

Możliwości oceny

Lista kontrolna obserwacji nauczyciela
Stwórz odpowiednią skalę, na przykład:

 1. Częściowo zrealizowane
 2. Całkowicie zrealizowane
 3. Ponad oczekiwaniami

Aby ocenić postępy uczniów, wykorzystaj następujące kryteria:

 • Uczniowie potrafią używać pseudokodu do tworzenia skryptów.
 • Uczniowie potrafią przeprowadzić dekompozycję problemów (czynności) w celu utworzenia pseudokodu.
 • Uczniowie potrafią zaprogramować czynności za pomocą własnego pseudokodu.

Samoocena
Poproś uczniów o wybranie klocków, które ich zdaniem najlepiej reprezentują ich pracę.

 • Niebieski: Udało mi się skopiować jedną czynność przedstawioną na filmiku.
 • Żółty: Udało mi się skopiować wiele czynności przedstawionych na filmiku.
 • Fioletowy: Udało mi się skopiować wiele czynności przedstawionych na filmiku i stworzyć własny pseudokod do wszystkich skryptów programistycznych.

Wzajemna ocena
Zachęć uczniów, by dzielili się opiniami na temat innych w następujący sposób:

 • Niech wzajemnie oceniają swoje prace na powyższej kolorowej skali z klocków.
 • Niech wyrażają konstruktywne opinie o pracach innych, tak aby podczas kolejnej lekcji jako grupa osiągnęli lepszy wynik.
student-06

Rozwój umiejętności językowych

Aby dodatkowo rozwijać umiejętności językowe:

 • Poproś uczniów, aby stworzyli 2-minutowy samouczek wideo lub instrukcję użytkownika w formie broszury, w których wyjaśnią, jak skonfigurować i zaprogramować robota-kontrolera jakości.

Uwaga: To wydłuży lekcję.

Powiązanie z przyszłym zawodem

Uczniowie, którym podobała się ta lekcja, mogą być zainteresowani pracą zawodową w następujących dziedzinach:

 • Informatyka (programowanie komputerów)
 • Produkcja i inżynieria (technologia maszynowa)
 • Produkcja i inżynieria (inżynieria wstępna)

Wsparcie dla nauczyciela

Uczniowie:

 • Wykorzystają umiejętność dekompozycji, aby rozłożyć złożony problem na mniejsze części.

Matematyka
Wymagania ogólne

I. Sprawności rachunkowa.

 1. Wykonywanie nieskomplikowanych obliczeń w pamięci lub w działaniach trudniejszych pisemnie oraz wykorzystanie tych umiejętności w sytuacjach praktycznych.
 2. Weryfikowanie i interpretowanie otrzymanych wyników oraz ocena sensowności rozwiązania.
  II. Wykorzystanie i tworzenie informacji.
 3. Odczytywanie i interpretowanie danych przedstawionych w różnej formie oraz ich przetwarzanie.
 4. Używanie języka matematycznego do opisu rozumowania i uzyskanych wyników.
  III. Wykorzystanie i interpretowanie reprezentacji.
 5. Używanie prostych, dobrze znanych obiektów matematycznych, interpretowanie pojęć matematycznych i operowanie obiektami matematycznymi.
 6. Dobieranie modelu matematycznego do prostej sytuacji oraz budowanie go w różnych kontekstach, także w kontekście praktycznym.
  IV. Rozumowanie i argumentacja.
 7. Przeprowadzanie prostego rozumowania, podawanie argumentów uzasadniających poprawność rozumowania, rozróżnianie dowodu od przykładu.
 8. Dostrzeganie regularności, podobieństw oraz analogii i formułowanie wniosków na ich podstawie.
 9. Stosowanie strategii wynikającej z treści zadania, tworzenie strategii rozwiązania problemu, również w rozwiązaniach wieloetapowych oraz w takich, które wymagają umiejętności łączenia wiedzy z różnych działów matematyki.

Informatyka
Wymagania ogólne

I. Rozumienie, analizowanie i rozwiązywanie problemów na bazie logicznego i abstrakcyjnego myślenia, myślenia algorytmicznego i sposobów reprezentowania informacji.
II. Programowanie i rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem komputera oraz innych urządzeń cyfrowych: układanie i programowanie algorytmów, organizowanie, wyszukiwanie i udostępnianie informacji, posługiwanie się aplikacjami komputerowymi.
III. Posługiwanie się komputerem, urządzeniami cyfrowymi i sieciami komputerowymi, w tym znajomość zasad działania urządzeń cyfrowych i sieci komputerowych oraz wykonywania obliczeń i programów.
IV. Rozwijanie kompetencji społecznych, takich jak komunikacja i współpraca w grupie, w tym w środowiskach wirtualnych, udział w projektach zespołowych oraz zarządzanie projektami.
V. Przestrzeganie prawa i zasad bezpieczeństwa. Respektowanie prywatności informacji i ochrony danych, praw własności intelektualnej, etykiety w komunikacji i norm współżycia społecznego, ocena zagrożeń związanych z technologią i ich uwzględnienie dla bezpieczeństwa swojego i innych.

Przyroda
Wymagania ogólne

III. Kształtowanie postaw – wychowanie.
6. Doskonalenie umiejętności w zakresie komunikowania się, współpracy i działania oraz pełnienia roli lidera w zespole.

Technika
Wymagania ogólne

I. Rozpoznawanie i opis działania elementów środowiska technicznego.
7. Określanie zalet i wad rozwiązań materiałowych i konstrukcyjnych zastosowanych do produkcji wytworów technicznych.
8. Wykrywanie, ocenianie i usuwanie nieprawidłowości w działaniu sprzętu technicznego.
9. Wyszukiwanie informacji na temat nowoczesnych dziedzin techniki, ciekawostek i wynalazków technicznych.
10. Projektowanie i konstruowanie modeli urządzeń technicznych z wykorzystaniem zestawów poliwalentnych.
II. Planowanie i realizacja praktycznych działań technicznych (od pomysłu do wytworu).

 1. Rozpoznawanie potrzeby wykonania wytworu technicznego. Motywacja do działania. Analiza możliwości wykorzystania wykonanego wytworu.
 2. Planowanie i wykonywanie pracy o różnym stopniu trudności.
 3. Posługiwanie się rysunkiem technicznym, czytanie instrukcji słownej i rysunkowej podczas planowania i wykonywania pracy wytwórczej.
 4. Komunikowanie się językiem technicznym.
 5. Wyszukiwanie informacji na temat możliwości udoskonalenia działania realizowanego wytworu.
 6. Oszczędne i racjonalne gospodarowanie materiałami, czasem i własnym potencjałem.
 7. Poczucie odpowiedzialności za wyniki pracy grupowej.
 8. Samoocena realizacji zaplanowanego wytworu technicznego.
  III. Sprawne i bezpieczne posługiwanie się narzędziami i sprzętem technicznym.
 9. Poszanowanie narzędzi, urządzeń, sprzętu technicznego oraz własnej pracy i pracy drugiego człowieka.
  IV. Dostrzeganie wartości i zagrożeń techniki w aspekcie integralnego rozwoju człowieka i poszanowania jego godności.
 10. Rozpoznawanie osiągnięć technicznych, które przysłużyły się rozwojowi postępu technicznego, a tym samym człowiekowi (lżejsza praca, komfort życia).
 11. Charakterystyka zagrożeń występujących we współczesnej cywilizacji spowodowanych postępem technicznych (wojny, terroryzm, zanieczyszczenie środowiska, zagrożenie zdrowia psychicznego i somatycznego itp.).
 12. Przewidywanie zagrożeń ze strony różnych wytworów techniki i urządzeń technicznych.
  V. Rozwijanie kreatywności technicznej.
 13. Poznawanie siebie oraz swoich predyspozycji do wykonywania zadań technicznych.
 14. Rozwijanie zainteresowań technicznych.
 15. Przyjmowanie postawy twórczej, racjonalizatorskiej.

Materiały dla uczniów

Arkusz dla ucznia

Download, view or share the student worksheet, either as an online HTML page or a printable PDF

Legal NoticePrivacy PolicyCookies

LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, the SPIKE logo, MINDSTORMS and the MINDSTORMS logo are trademarks and/or copyrights of the LEGO Group. ©2024 The LEGO Group. All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the terms of use.