Zestaw SPIKE™ Prime

Breakdance

Zsynchronizuj pracę silników „tancerza breakdance”, aby tańczył w rytm świateł i muzyki.

30–45 min
Poziom podstawowy
Klasy 4–8
lesson-header

Scenariusz lekcji

1. Wstęp do zajęć

 • Przeczytaj materiały dla uczniów w aplikacji LEGO® Education SPIKE.
 • Jeśli uważasz, że to potrzebne, zaplanuj lekcję przy użyciu materiałów wprowadzających w aplikacji. Pomoże to zaznajomić uczniów z programem LEGO©® Education SPIKE Prime.

2. Włącz się (5 min)

 • Skorzystaj z pomysłów w sekcji Dyskusja, aby zaangażować uczniów w dyskusję związaną z lekcją.
 • Wykorzystaj filmik do wyjaśnienia tematu lekcji.

3. Wymyśl (20 min)

 • Poproś uczniów, aby w parach zbudowali „tancerza breakdance”.
 • Poproś, aby poeksperymentowali z wartościami czasu, synchronizując ruchy nóg z migającą na Hubie lampką.

4. Wytłumacz (5 min)

 • Porozmawiaj o synchronizacji ruchu.
 • Poproś uczniów, aby do tańca tancerza dodali ruchy ramion.

5. Weryfikuj (15 min)

 • Poproś uczniów, aby dodali muzykę, która będzie pasowała do ruchów tancerza.
 • Ile dźwięków potrafią zsynchronizować?
 • Teraz poproś o zaprogramowanie tancerzy tak, aby poruszali się w regularnych odstępach czasu (np. co 30 sekund). Zaznacz, że chodzi o to, aby przypomnieć im, że mają wstać i tańczyć!
 • Nie zapomnij zarezerwować czasu na sprzątanie.

6. Ocena

 • Przekaż każdemu uczniowi opinię na temat jego pracy.
 • Aby uprościć ten proces, możesz skorzystać z podanych kryteriów oceny.

Dyskusja

Rozpocznij dyskusję na temat znaczenia ruchu i gimnastyki w ciągu dnia. Zadawaj odpowiednie pytania, takie jak:

 • Jak często należy wstać i się poruszać, jeśli spędza się dużo czasu w pozycji siedzącej?

 • Jakie rodzaje ćwiczeń można robić, aby się poruszać?

 • Czy w ciągu dnia robisz sobie przerwy, czy czasem o nich zapominasz?

Pokaż uczniom ten filmik, aby zobaczyli, co mają zrobić.

lesson-header

Wskazówki dotyczące budowania

Budowanie w parach
Podziel zadania w każdym zespole, aby upewnić się, że wszyscy aktywnie uczestniczą w zajęciach:

 • Uczeń A: górna część tancerza breakdance
 • Uczeń B: dolna część tancerza breakdance
teacher-2-parts

Do zsynchronizowania
Synchronizacja ruchów oznacza, że każdy ruch wykonywany jest do rytmu. Na przykład wykonanie wszystkiego trwa jedną sekundę, co często spotyka się w muzyce i tańcu.

Podczas tej lekcji jest wiele elementów do synchronizacji.
1. Ruchy nóg
2. Ruchy ramion
3. Miganie pikseli na matrycy świetlnej
4. Różne dźwięki i nuty

teacher-4-sync

Dodaj więcej funkcji
Dzięki dodaniu trzeciego silnika i czujnika ultradźwięków uczniowie będą mieli więcej elementów do zsynchronizowania. Na przykład:

 • Ruch trzeciego elementu
 • Miganie światła czujnika odległości
teacher-sync-more

Akcent własny
Poproś uczniów, aby dodali klocki w celu personalizacji swoich tancerzy.

Wskazówki dotyczące programowania

Program główny

SPIKE Life Hacks Break Dance Step03-Program-Break-Dancer - pl-pl

Możliwe rozwiązanie

SPIKE Life Hacks Break Dance Teacher Solution - pl-pl

Inne programy

SPIKE Life Hacks Break Dance Teacher Other 1 - pl-pl

Zróżnicowanie

Jeśli chcesz, aby lekcja była łatwiejsza:

 • Zapoznaj uczniów z funkcjami silnika i sposobami kontrolowania go za pomocą różnych jednostek (np. silnik działa przez określoną liczbę sekund, wykonuje określoną liczbę obrotów albo obrót o określoną liczbę stopni). Wykorzystaj do pomocy materiały wprowadzające Silniki i czujniki.

Jeśli chcesz, aby lekcja była trudniejsza:

 • Poproś zespoły o zsynchronizowanie swoich modeli, aby stworzyć flash mob.

Możliwości oceny

Lista kontrolna obserwacji nauczyciela
Stwórz odpowiednią skalę, na przykład:

 1. Częściowo zrealizowane
 2. Całkowicie zrealizowane
 3. Ponad oczekiwaniami

Aby ocenić postępy uczniów, wykorzystaj następujące kryteria:

 • Uczniowie rozumieją pojęcia rytm, zgranie w czasie i synchronizacja.
 • Uczniowie dokładnie obserwują „tancerza breakdance” i wprowadzają skuteczne poprawki do swoich programów.
 • Uczniowie lepiej rozumieją funkcjonowanie „tancerza breakdance”, dzięki czemu w krótkim czasie potrafią zaprogramować go tak, aby dopasował się do nowego rytmu.

Samoocena
Poproś uczniów o wybranie klocków, które ich zdaniem najlepiej reprezentują ich pracę.

 • Niebieski: Udało mi się zaprogramować nogi tancerza, aby ich ruchy były zsynchronizowane ze światłem.
 • Żółty: Udało mi się zaprogramować nogi i ramiona tancerza, aby ich ruchy były zsynchronizowane ze światłem.
 • Fioletowy: Udało mi się zaprogramować tancerza, aby poruszał się w regularnych odstępach czasu i odtwarzał muzykę tak, aby zachęcić mnie do ruchu.

Wzajemna ocena
Zachęć uczniów, by dzielili się opiniami na temat innych w następujący sposób:

 • Niech wzajemnie oceniają swoje prace na powyższej kolorowej skali z klocków.
 • Niech wyrażają konstruktywne opinie o pracach innych, tak aby podczas kolejnej lekcji jako grupa osiągnęli lepszy wynik.
student-07

Rozwój umiejętności językowych

Aby dodatkowo rozwijać umiejętności językowe:

 • Poproś uczniów o poszukanie informacji, a następnie porozmawiajcie, dlaczego tak ważne jest wstawanie i ruszanie się w regularnych odstępach czasu, jeśli przez dłuższy czas siedzi się na zajęciach, przy komputerze, przed telewizorem, grając w gry komputerowe itd.

Uwaga: To wydłuży lekcję.

Rozwój umiejętności matematycznych

Aby dodatkowo rozwijać umiejętności matematyczne:

 • Poproś uczniów, aby zbadali lub wyjaśnili pojęcie metrum, wykorzystując do tego ułamki.
 • Poproś o odtworzenie rytmów polimetrycznych (np. 2/4 z 3/8, 5/4 z 4/4).

Uwaga: To wydłuży lekcję.

Powiązanie z przyszłym zawodem

Uczniowie, którym podobała się ta lekcja, mogą być zainteresowani pracą zawodową w następujących dziedzinach:

 • Ochrona zdrowia (biomedycyna)
 • Ochrona zdrowia (medycyna i zdrowie)

Wsparcie dla nauczyciela

Uczniowie:

 • Będą efektywnie wykorzystywać różne rodzaje danych, takie jak czas (w sekundach), prędkość oraz stopnie obrotów.

Biologia
Wymagania ogólne

I. Znajomość różnorodności biologicznej oraz podstawowych zjawisk i procesów biologicznych. Uczeń:
3) przedstawia i wyjaśnia zależności między organizmem a środowiskiem.
V. Znajomość uwarunkowań zdrowia człowieka. Uczeń:

 1. analizuje związek między własnym postępowaniem a zachowaniem zdrowia oraz rozpoznaje sytuacje wymagające konsultacji lekarskiej.
  VI. Postawa wobec przyrody i środowiska. Uczeń:
 2. prezentuje postawę szacunku wobec siebie i wszystkich istot żywych.

Matematyka
Wymagania ogólne

I. Sprawności rachunkowa.

 1. Wykonywanie nieskomplikowanych obliczeń w pamięci lub w działaniach trudniejszych pisemnie oraz wykorzystanie tych umiejętności w sytuacjach praktycznych.
 2. Weryfikowanie i interpretowanie otrzymanych wyników oraz ocena sensowności rozwiązania.
  II. Wykorzystanie i tworzenie informacji.
 3. Odczytywanie i interpretowanie danych przedstawionych w różnej formie oraz ich przetwarzanie.
 4. Interpretowanie i tworzenie tekstów o charakterze matematycznym oraz graficzne przedstawianie danych.
  IV. Rozumowanie i argumentacja.
 5. Przeprowadzanie prostego rozumowania, podawanie argumentów uzasadniających poprawność rozumowania, rozróżnianie dowodu od przykładu.
 6. Dostrzeganie regularności, podobieństw oraz analogii i formułowanie wniosków na ich podstawie.

Informatyka
Wymagania ogólne

I. Rozumienie, analizowanie i rozwiązywanie problemów na bazie logicznego i abstrakcyjnego myślenia, myślenia algorytmicznego i sposobów reprezentowania informacji.
II. Programowanie i rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem komputera oraz innych urządzeń cyfrowych: układanie i programowanie algorytmów, organizowanie, wyszukiwanie i udostępnianie informacji, posługiwanie się aplikacjami komputerowymi.
III. Posługiwanie się komputerem, urządzeniami cyfrowymi i sieciami komputerowymi, w tym znajomość zasad działania urządzeń cyfrowych i sieci komputerowych oraz wykonywania obliczeń i programów.
IV. Rozwijanie kompetencji społecznych, takich jak komunikacja i współpraca w grupie, w tym w środowiskach wirtualnych, udział w projektach zespołowych oraz zarządzanie projektami.

Przyroda
Wymagania ogólne

I. Wiedza.
4. Poznanie układów budujących organizm człowieka (kostny, oddechowy, pokarmowy, krwionośny, rozrodczy, nerwowy).
II. Umiejętności i stosowanie wiedzy w praktyce.
4. Wykorzystanie zdobytej wiedzy o budowie, higienie własnego organizmu w codziennym życiu.
5. Stosowanie zasad dbałości o własne zdrowie, w tym zapobieganie chorobom.
III. Kształtowanie postaw – wychowanie.
3. Właściwe reagowanie na niebezpieczeństwa zagrażające życiu i zdrowiu.
4. Doskonalenie umiejętności dbałości o własne ciało jak i najbliższe otoczenie.
6. Doskonalenie umiejętności w zakresie komunikowania się, współpracy i działania oraz pełnienia roli lidera w zespole.

Fizyka
Wymagania ogólne

II. Rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem praw i zależności fizycznych.

Technika
Wymagania ogólne

I. Rozpoznawanie i opis działania elementów środowiska technicznego.
8. Wykrywanie, ocenianie i usuwanie nieprawidłowości w działaniu sprzętu technicznego.
9. Wyszukiwanie informacji na temat nowoczesnych dziedzin techniki, ciekawostek i wynalazków technicznych.
10. Projektowanie i konstruowanie modeli urządzeń technicznych z wykorzystaniem zestawów poliwalentnych.
II. Planowanie i realizacja praktycznych działań technicznych (od pomysłu do wytworu).

 1. Rozpoznawanie potrzeby wykonania wytworu technicznego. Motywacja do działania. Analiza możliwości wykorzystania wykonanego wytworu.
 2. Planowanie i wykonywanie pracy o różnym stopniu trudności.
 3. Posługiwanie się rysunkiem technicznym, czytanie instrukcji słownej i rysunkowej podczas planowania i wykonywania pracy wytwórczej.
 4. Poczucie odpowiedzialności za wyniki pracy grupowej.
 5. Samoocena realizacji zaplanowanego wytworu technicznego.
  III. Sprawne i bezpieczne posługiwanie się narzędziami i sprzętem technicznym.
 6. Poszanowanie narzędzi, urządzeń, sprzętu technicznego oraz własnej pracy i pracy drugiego człowieka.
  IV. Dostrzeganie wartości i zagrożeń techniki w aspekcie integralnego rozwoju człowieka i poszanowania jego godności.
 7. Rozpoznawanie osiągnięć technicznych, które przysłużyły się rozwojowi postępu technicznego, a tym samym człowiekowi (lżejsza praca, komfort życia).
 8. Charakterystyka zagrożeń występujących we współczesnej cywilizacji spowodowanych postępem technicznych (wojny, terroryzm, zanieczyszczenie środowiska, zagrożenie zdrowia psychicznego i somatycznego itp.).
 9. Przewidywanie zagrożeń ze strony różnych wytworów techniki i urządzeń technicznych.
  V. Rozwijanie kreatywności technicznej.
 10. Rozwijanie zainteresowań technicznych.
  VI. Przyjmowanie postawy proekologicznej.
 11. Przyjmowanie postawy odpowiedzialności za współczesny i przyszły stan środowiska.

Materiały dla uczniów

Arkusz dla ucznia

Download, view or share the student worksheet, either as an online HTML page or a printable PDF

Legal NoticePrivacy PolicyCookies

LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, the SPIKE logo, MINDSTORMS and the MINDSTORMS logo are trademarks and/or copyrights of the LEGO Group. ©2024 The LEGO Group. All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the terms of use.