Zestaw SPIKE™ Prime

Deszcz czy słońce?

Stwórz sposób wyświetlania prognozy pogody przy użyciu danych jakościowych w chmurze.

30-45 min
Poziom podstawowy
Klasy 4–8
lesson-header

Scenariusz lekcji

1. Wstęp do zajęć

 • Przeczytaj materiały dla uczniów w aplikacji LEGO® Education SPIKE.

2. Włącz się (5 min)

 • Skorzystaj z pomysłów w sekcji Dyskusja, aby zaangażować uczniów w dyskusję związaną z lekcją.
 • Wyjaśnij, na czym będzie polegała lekcja.

3. Wymyśl (25 min)

 • Poproś uczniów, aby w parach zbudowali Synoptyka.
 • Poproś o odtworzenie programu. Przypomnij uczniom, że aby program działał, muszą wprowadzić nazwę miasta. Najpierw spróbujcie to zrobić z aktualną lokalizacją.
 • Poproś uczniów o rozszerzenie programów przy użyciu polecenia „JEŚLI, W PRZECIWNYM RAZIE”, aby pokazać, czy obecnie pada deszcz.
 • Poproś uczniów, aby stworzyli program, dzięki któremu Synoptyk przedstawi pogodę na najbliższe 5 godzin.
 • Zaproponuj też uwzględnienie w programie warunków, takich jak: częściowe zachmurzenie, zachmurzenie, opady śniegu lub występowanie mgieł.

4. Wytłumacz (5 min)

 • Omów, w jaki sposób można wykorzystać dane w chmurze do sterowania wynikiem.
 • Zapytaj uczniów, co ich zdaniem stanie się, jeśli ustawią blok pogody na inne państwo lub miasto.

5. Weryfikuj (10 min)

 • Poproś uczniów o zapisanie prognozy Synoptyka w tabeli.
 • Poproś o sprawdzenie pogody w różnych miastach i zapisanie prognozy dla co najmniej 2 lokalizacji.
 • Poproś o zapisywanie w tabeli rzeczywistej pogody podczas najbliższych 5 godzin i porównanie prognozy z rzeczywistymi danymi. Aby sprawdzić aktualną pogodę w innych miastach, uczniowie mogą skorzystać ze stron internetowych lub aplikacji meteorologicznych.
 • Nie zapomnij zarezerwować czasu na sprzątanie.

6. Ocena

 • Przekaż każdemu uczniowi opinię na temat jego pracy.
 • Aby uprościć ten proces, możesz skorzystać z podanych kryteriów oceny.

Dyskusja

Rozpocznij dyskusję na temat prognoz pogody, danych dotyczących pogody i danych w chmurze.

 • Poproś uczniów, aby podali przykłady danych w chmurze.
 • Poproś o utworzenie definicji (np. dane uzyskiwane w czasie rzeczywistym to informacje, które zawsze są aktualne i pochodzą bezpośrednio z jednego źródła, można uzyskać do nich dostęp przez Internet).

Pokaż uczniom ten filmik, aby zobaczyli, co mają zrobić.

lesson-header

Wskazówki dotyczące budowania

Odpowiednio wyrównaj silniki
Aby podczas zajęć wszystko działało tak, jak powinno, upewnij się, że uczniowie ustawili silniki w prawidłowej pozycji. Silniki należy umieścić w pozycji zerowej, gdy ramiona są opuszczone.

teacher-align-motors

Sprawdź swoje prognozy
Wykorzystaj następującą tabelę lub poproś uczniów o stworzenie własnej, aby zweryfikować trafność prognoz.

Prognoza dla: Twojego miasta!

  MM/DD : GG    Prognoza    Rzeczywista pogoda   
01/01 : 10SłoneczniePochmurno
......
teacher-collect-data

Wskazówki dotyczące programowania

Ostrzeżenie! To może być niebezpieczne!

Bloki pogody będą działać tylko wtedy, gdy masz połączenie z Internetem, ponieważ wykorzystują one dane uzyskiwane w czasie rzeczywistym.

Program główny

SPIKE Life Hacks Rain or shine Step03-Program - pl-pl

Możliwe rozwiązanie

SPIKE Life Hacks Rain or shine Teacher Solution - pl-pl

Inne programy

SPIKE Life Hacks Rain or shine Teacher Other - pl-pl

Zróżnicowanie

Jeśli chcesz, aby lekcja była łatwiejsza:

 • Poproś uczniów, aby wykorzystali wyłącznie miasta, w których jest słonecznie.

Jeśli chcesz, aby lekcja była trudniejsza:

 • Pokaż listę losowo wybranych miast z całego świata i spytaj uczniów, które najlepiej nadawałyby się na wakacyjny wyjazd.
 • Poproś uczniów, aby spersonalizowali swoje modele, używając dodatkowych klocków.

Możliwości oceny

Lista kontrolna obserwacji nauczyciela
Stwórz odpowiednią skalę, na przykład:

 1. Częściowo zrealizowane
 2. Całkowicie zrealizowane
 3. Ponad oczekiwaniami

Aby ocenić postępy uczniów, wykorzystaj następujące kryteria:

 • Uczniowie potrafią dokładnie opisać, czym są dane w chmurze.
 • Uczniowie potrafią tworzyć i wykorzystywać dane w chmurze w swoich programach.
 • Uczniowie potrafią wykorzystać wyniki zebrane przy użyciu danych w chmurze do opracowania trafnej prognozy pogody.

Samoocena
Poproś uczniów o wybranie klocków, które ich zdaniem najlepiej reprezentują ich pracę.

 • Niebieski: Udało mi się stworzyć program do generowania trafnej prognozy pogody dla mojego miasta.
 • Żółty: Udało mi się stworzyć program do generowania trafnej prognozy pogody dla dwóch miast.
 • Fioletowy: Udało mi się stworzyć program do generowania trafnej prognozy pogody dla dwóch miast, a także znaleźć miejsce, które najlepiej nadaje się na wakacyjny wyjazd — plaża czy zaśnieżone stoki?

Wzajemna ocena
Zachęć uczniów, by dzielili się opiniami na temat innych w następujący sposób:

 • Niech wzajemnie oceniają swoje prace na powyższej kolorowej skali z klocków.
 • Niech wyrażają konstruktywne opinie o pracach innych, tak aby podczas kolejnej lekcji jako grupa osiągnęli lepszy wynik.
student-06

Rozwój umiejętności językowych

Aby dodatkowo rozwijać umiejętności językowe:

 • Poproś uczniów, aby odegrali rolę telewizyjnej pogodynki. Obejrzyjcie filmiki w sieci pokazujące, w jaki sposób przedstawia się prognozę pogody, i poproś uczniów o przygotowanie własnych prezentacji przy użyciu modeli LEGO i innych materiałów. Mogą nawet zaproponować, gdzie warto wybrać się na długi weekend!

Uwaga: To wydłuży lekcję.

Rozwój umiejętności matematycznych

Aby dodatkowo rozwijać umiejętności matematyczne:

 • Ponieważ w prognozach pogody próbujemy przewidzieć, co wydarzy się w przyszłości, nie zawsze są one trafne. Poproś uczniów, aby wykorzystali swoje podwójne tabele do obliczenia procentu dokładności swoich danych.

Uwaga: To wydłuży lekcję.

Powiązanie z przyszłym zawodem

Uczniowie, którym podobała się ta lekcja, mogą być zainteresowani pracą zawodową w następujących dziedzinach:

 • Nauki ścisłe, technologia, inżynieria i matematyka (inżynieria i technologia)
 • Nauki ścisłe, technologia, inżynieria i matematyka (nauki ścisłe i matematyka)

Wsparcie dla nauczyciela

Uczniowie:

 • Zbadają wykorzystanie danych dotyczących pogody uzyskiwanych w czasie rzeczywistym w celu sterowania wynikiem.

Biologia
Wymagania ogólne

I. Znajomość różnorodności biologicznej oraz podstawowych zjawisk i procesów biologicznych. Uczeń:
3) przedstawia i wyjaśnia zależności między organizmem a środowiskiem.
III. Posługiwanie się informacjami pochodzącymi z analizy materiałów źródłowych. Uczeń:

 1. wykorzystuje różnorodne źródła i metody pozyskiwania informacji.
 2. odczytuje, analizuje, interpretuje i przetwarza informacje tekstowe, graficzne i liczbowe.
  V. Znajomość uwarunkowań zdrowia człowieka. Uczeń:
 3. analizuje związek między własnym postępowaniem a zachowaniem zdrowia oraz rozpoznaje sytuacje wymagające konsultacji lekarskiej.
  VI. Postawa wobec przyrody i środowiska. Uczeń:
 4. uzasadnia konieczność ochrony przyrody.
 5. prezentuje postawę szacunku wobec siebie i wszystkich istot żywych.
 6. opisuje i prezentuje postawę i zachowania człowieka odpowiedzialnie korzystającego z dóbr przyrody.

Geografia
Wymagania ogólne

I. Wiedza geograficzna.
4. Poznanie zróżnicowanych form działalności człowieka w środowisku, ich uwarunkowań i konsekwencji oraz dostrzeganie potrzeby racjonalnego gospodarowania zasobami przyrody.
II. Umiejętności i stosowanie wiedzy w praktyce.

 1. Prowadzenie obserwacji i pomiarów w terenie, analizowanie pozyskanych danych i formułowanie wniosków na ich podstawie.
 2. Korzystanie z planów, map, fotografii, rysunków, wykresów, diagramów, danych statystycznych, tekstów źródłowych oraz technologii informacyjno-komunikacyjnych w celu zdobywania, przetwarzania i prezentowania informacji geograficznych.
 3. Podejmowanie konstruktywnej współpracy i rozwijanie umiejętności komunikowania się z innymi.
 4. Wykorzystywanie zdobytej wiedzy i umiejętności geograficznych w życiu codziennym.

Matematyka
Wymagania ogólne

I. Sprawności rachunkowa.

 1. Wykonywanie nieskomplikowanych obliczeń w pamięci lub w działaniach trudniejszych pisemnie oraz wykorzystanie tych umiejętności w sytuacjach praktycznych.
 2. Weryfikowanie i interpretowanie otrzymanych wyników oraz ocena sensowności rozwiązania.
  II. Wykorzystanie i tworzenie informacji.
 3. Odczytywanie i interpretowanie danych przedstawionych w różnej formie oraz ich przetwarzanie.
 4. Interpretowanie i tworzenie tekstów o charakterze matematycznym oraz graficzne przedstawianie danych.
 5. Używanie języka matematycznego do opisu rozumowania i uzyskanych wyników.
  III. Wykorzystanie i interpretowanie reprezentacji.
 6. Używanie prostych, dobrze znanych obiektów matematycznych, interpretowanie pojęć matematycznych i operowanie obiektami matematycznymi.
 7. Dobieranie modelu matematycznego do prostej sytuacji oraz budowanie go w różnych kontekstach, także w kontekście praktycznym.
  IV. Rozumowanie i argumentacja.
 8. Przeprowadzanie prostego rozumowania, podawanie argumentów uzasadniających poprawność rozumowania, rozróżnianie dowodu od przykładu.
 9. Dostrzeganie regularności, podobieństw oraz analogii i formułowanie wniosków na ich podstawie.
 10. Stosowanie strategii wynikającej z treści zadania, tworzenie strategii rozwiązania problemu, również w rozwiązaniach wieloetapowych oraz w takich, które wymagają umiejętności łączenia wiedzy z różnych działów matematyki.

Informatyka
Wymagania ogólne

I. Rozumienie, analizowanie i rozwiązywanie problemów na bazie logicznego i abstrakcyjnego myślenia, myślenia algorytmicznego i sposobów reprezentowania informacji.
II. Programowanie i rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem komputera oraz innych urządzeń cyfrowych: układanie i programowanie algorytmów, organizowanie, wyszukiwanie i udostępnianie informacji, posługiwanie się aplikacjami komputerowymi.
III. Posługiwanie się komputerem, urządzeniami cyfrowymi i sieciami komputerowymi, w tym znajomość zasad działania urządzeń cyfrowych i sieci komputerowych oraz wykonywania obliczeń i programów.
IV. Rozwijanie kompetencji społecznych, takich jak komunikacja i współpraca w grupie, w tym w środowiskach wirtualnych, udział w projektach zespołowych oraz zarządzanie projektami.

Przyroda
Wymagania ogólne

II. Umiejętności i stosowanie wiedzy w praktyce.

 1. Prowadzenie obserwacji i pomiarów w terenie w tym korzystanie z różnych pomocy: planu, mapy, lupy, kompasu, taśmy mierniczej, lornetki itp.
 2. Wykonywanie obserwacji i doświadczeń zgodnie z instrukcją (słowną, tekstową i graficzną), właściwe ich dokumentowanie i prezentowanie wyników.
 3. Analizowanie, dokonywanie opisu, porównywanie, klasyfikowanie, korzystanie z różnych źródeł informacji (np. własnych obserwacji, badań, doświadczeń, tekstów, map, tabel, fotografii, filmów, technologii informacyjno-komunikacyjnych).
  III. Kształtowanie postaw – wychowanie.
 4. Uważne obserwowanie zjawisk przyrodniczych, dokładne i skrupulatne przeprowadzenie doświadczeń, posługiwanie się instrukcją przy wykonywaniu pomiarów i doświadczeń, sporządzanie notatek i opracowywanie wyników.
 5. Właściwe reagowanie na niebezpieczeństwa zagrażające życiu i zdrowiu.
 6. Doskonalenie umiejętności w zakresie komunikowania się, współpracy i działania oraz pełnienia roli lidera w zespole.

Technika
Wymagania ogólne

I. Rozpoznawanie i opis działania elementów środowiska technicznego.
9. Wyszukiwanie informacji na temat nowoczesnych dziedzin techniki, ciekawostek i wynalazków technicznych.
10. Projektowanie i konstruowanie modeli urządzeń technicznych z wykorzystaniem zestawów poliwalentnych.
II. Planowanie i realizacja praktycznych działań technicznych (od pomysłu do wytworu).

 1. Rozpoznawanie potrzeby wykonania wytworu technicznego. Motywacja do działania. Analiza możliwości wykorzystania wykonanego wytworu.
 2. Planowanie i wykonywanie pracy o różnym stopniu trudności.
 3. Posługiwanie się rysunkiem technicznym, czytanie instrukcji słownej i rysunkowej podczas planowania i wykonywania pracy wytwórczej.
 4. Poczucie odpowiedzialności za wyniki pracy grupowej.
 5. Samoocena realizacji zaplanowanego wytworu technicznego.
  III. Sprawne i bezpieczne posługiwanie się narzędziami i sprzętem technicznym.
 6. Poszanowanie narzędzi, urządzeń, sprzętu technicznego oraz własnej pracy i pracy drugiego człowieka.
  V. Rozwijanie kreatywności technicznej.
 7. Rozwijanie zainteresowań technicznych.
 8. Przyjmowanie postawy twórczej, racjonalizatorskiej.
0

Materiały dla uczniów

Arkusz dla ucznia

Download, view or share the student worksheet, either as an online HTML page or a printable PDF

Legal NoticePrivacy PolicyCookies

LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, the SPIKE logo, MINDSTORMS and the MINDSTORMS logo are trademarks and/or copyrights of the LEGO Group. ©2023 The LEGO Group. All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the terms of use.