Zestaw SPIKE™ Prime

Miłość do warzyw

Wykorzystaj dane prognozy pogody uzyskiwane w czasie rzeczywistym, aby zdecydować, czy w tym tygodniu trzeba będzie podlać pomidory.

30–45 min
Poziom średniozaawansowany
Klasy 4–8
lesson-header

Scenariusz lekcji

1. Wstęp do zajęć

 • Przeczytaj materiały dla uczniów w aplikacji LEGO® Education SPIKE.

2. Włącz się (5 min)

 • Skorzystaj z pomysłów w sekcji Dyskusja, aby zaangażować uczniów w dyskusję związaną z lekcją.
 • Wyjaśnij, na czym będzie polegała lekcja.

3. Wymyśl (20 min)

 • Poproś uczniów, aby w parach zbudowali model pomidorometru.
 • Poproś o odtworzenie programu. Obserwuj ich reakcje. Przypomnij uczniom, że aby program działał, muszą wprowadzić nazwę miasta.
 • Pozwól uczniom rozpracować, w jaki sposób przesuwać igłę proporcjonalnie do ilości prognozowanych opadów.

4. Wytłumacz (5 min)

 • Jeśli uczniom potrzebna jest pomoc przy kalibracji pomidorometrów, poproś zespoły o dobranie się w pary.

5. Weryfikuj (15 min)

 • Poproś uczniów, aby spróbowali pokazać prognozę temperatur na najbliższy tydzień. Wskazywanie wartości na skali to co innego niż wskazywanie sumy prognozowanych na dany tydzień opadów.
 • Nie zapomnij zarezerwować czasu na sprzątanie.

6. Ocena

 • Przekaż każdemu uczniowi opinię na temat jego pracy.
 • Aby uprościć ten proces, możesz skorzystać z podanych kryteriów oceny.

Dyskusja

Rozpocznij dyskusję na temat szczegółów uprawy warzyw oraz tego, czego potrzebują i czym się różnią. Zadawaj odpowiednie pytania, takie jak:

 • Czy potraficie wyjaśnić, co to jest okres wegetacji jakiegoś warzywa?
 • Dlaczego w niektórych regionach warzywa nie mogą rosnąć przez cały rok?
 • Co to jest zależność proporcjonalna?

Pokaż uczniom ten filmik, aby zobaczyli, co mają zrobić.

lesson-header

Wskazówki dotyczące budowania

Wkładanie papieru
Do pomidorometru można włożyć dowolny rodzaj papieru. Podczas lekcji można wykorzystać gotowy plik PDF lub poprosić uczniów o stworzenie własnego.

teacher-load-paper

Wskazówki dotyczące programowania

Program główny

SPIKE Life Hacks VeggieLove Step03-Program - pl-pl

Możliwe rozwiązanie

SPIKE Life Hacks VeggieLove Teacher-solution - pl-pl

Zróżnicowanie

Jeśli chcesz, aby lekcja była łatwiejsza:

 • Wyjaśnij, w jaki sposób przesuwać igłę w oparciu o ilość prognozowanych opadów.

Jeśli chcesz, aby lekcja była trudniejsza:

 • Pozwól uczniom stworzyć własną kartę „zapotrzebowania warzyw na wodę” do umieszczenia w pomidorometrze.
 • Wykorzystaj w klasie lub w zespole różne karty „zapotrzebowania na wodę” i sprawdź, jak szybko uczniowie potrafią zmienić kalibrację swojego pomidorometru.

Możliwości oceny

Lista kontrolna obserwacji nauczyciela
Stwórz odpowiednią skalę, na przykład:

 1. Częściowo zrealizowane
 2. Całkowicie zrealizowane
 3. Ponad oczekiwaniami

Aby ocenić postępy uczniów, wykorzystaj następujące kryteria:

 • Uczniowie potrafią skalibrować urządzenie w oparciu o wartość, którą próbują zmierzyć.
 • Uczniowie potrafią wychwycić związek między przetwarzaniem przez nich danych i odpowiednią rzeczywistą sytuacją.
 • Uczniowie potrafią wskazać wartość na swojej skali (ponowna kalibracja).

Samoocena
Poproś uczniów o wybranie klocków, które ich zdaniem najlepiej reprezentują ich pracę.

 • Niebieski: Potrafię sprawić, by pomidorometr przesuwał się zgodnie z ilością opadów.
 • Żółty: Potrafię sprawić, by model poprawnie wskazywał sumę opadów prognozowanych na najbliższy tydzień.
 • Fioletowy: Potrafię sprawić, by model odpowiednio pokazywał temperatury na skali.

Wzajemna ocena
Zachęć uczniów, by dzielili się opiniami na temat innych w następujący sposób:

 • Niech wzajemnie oceniają swoje prace na powyższej kolorowej skali z klocków.
 • Niech wyrażają konstruktywne opinie o pracach innych, tak aby podczas kolejnej lekcji jako grupa osiągnęli lepszy wynik.
student-07

Rozwój umiejętności językowych

Aby dodatkowo rozwijać umiejętności językowe:

 • Zorganizuj spotkanie uczniów z kimś, kto pracuje w rolnictwie, aby dowiedzieli się, czy używa się tam podobnych narzędzi. Poproś uczniów, aby porównali ten trik ułatwiający życie z prawdziwymi narzędziami używanymi przez rolników na polu.

Uwaga: To wydłuży lekcję.

Rozwój umiejętności matematycznych

Aby dodatkowo rozwijać umiejętności matematyczne:

 • Poproś uczniów o wykorzystanie tej samej skali do kalibracji różnych wartości:

  ▷ prędkości wiatru zmieniającej się w czasie,
  ▷ temperatury zmieniającej się w czasie.

 • Poproś o zdefiniowanie sposobu, w jaki należy dokonać kalibracji.

Uwaga: To wydłuży lekcję.

Powiązanie z przyszłym zawodem

Uczniowie, którym podobała się ta lekcja, mogą być zainteresowani pracą zawodową w następujących dziedzinach:

 • Rolnictwo i ogrodnictwo (agrotechnika)
 • Rolnictwo i ogrodnictwo (nauka o żywieniu)
 • Rolnictwo i ogrodnictwo (ogrodnictwo)
 • Nauki ścisłe, technologia, inżynieria i matematyka (nauki ścisłe i matematyka)

Wsparcie dla nauczyciela

Uczniowie:

 • Dokonają kalibracji skali, aby prezentować dokładne dane w czytelny i wiarygodny sposób.

Biologia
Wymagania ogólne

I. Znajomość różnorodności biologicznej oraz podstawowych zjawisk i procesów biologicznych. Uczeń:
2) wyjaśnia zjawiska i procesy biologiczne zachodzące w wybranych organizmach i w środowisku.
3) przedstawia i wyjaśnia zależności między organizmem a środowiskiem
II. Planowanie i przeprowadzanie obserwacji oraz doświadczeń. wnioskowanie w oparciu o ich wyniki. Uczeń:

 1. określa problem badawczy, formułuje hipotezy, planuje i przeprowadza oraz dokumentuje obserwacje i proste doświadczenia biologiczne.
 2. określa warunki doświadczenia, rozróżnia próbę kontrolną i badawczą.
 3. analizuje wyniki i formułuje wnioski.
  III. Posługiwanie się informacjami pochodzącymi z analizy materiałów źródłowych. Uczeń:
 4. wykorzystuje różnorodne źródła i metody pozyskiwania informacji.
 5. odczytuje, analizuje, interpretuje i przetwarza informacje tekstowe, graficzne i liczbowe.
  IV. Rozumowanie i zastosowanie nabytej wiedzy do rozwiązywania problemów biologicznych. Uczeń:
 6. interpretuje informacje i wyjaśnia zależności przyczynowo-skutkowe między zjawiskami, formułuje wnioski.
 7. przedstawia opinie i argumenty związane z omawianymi zagadnieniami biologicznymi.
  V. Znajomość uwarunkowań zdrowia człowieka. Uczeń:
 8. analizuje związek między własnym postępowaniem a zachowaniem zdrowia oraz rozpoznaje sytuacje wymagające konsultacji lekarskiej.
  VI. Postawa wobec przyrody i środowiska. Uczeń:
 9. uzasadnia konieczność ochrony przyrody.
 10. opisuje i prezentuje postawę i zachowania człowieka odpowiedzialnie korzystającego z dóbr przyrody.

Geografia
Wymagania ogólne

I. Wiedza geograficzna.
4. Poznanie zróżnicowanych form działalności człowieka w środowisku, ich uwarunkowań i konsekwencji oraz dostrzeganie potrzeby racjonalnego gospodarowania zasobami przyrody.
II. Umiejętności i stosowanie wiedzy w praktyce.

 1. Prowadzenie obserwacji i pomiarów w terenie, analizowanie pozyskanych danych i formułowanie wniosków na ich podstawie.
  III. Kształtowanie postaw.
 2. Przyjmowanie postawy szacunku do środowiska przyrodniczego i kulturowego oraz rozumienie potrzeby racjonalnego w nim gospodarowania.

Matematyka
Wymagania ogólne

I. Sprawności rachunkowa.

 1. Wykonywanie nieskomplikowanych obliczeń w pamięci lub w działaniach trudniejszych pisemnie oraz wykorzystanie tych umiejętności w sytuacjach praktycznych.
 2. Weryfikowanie i interpretowanie otrzymanych wyników oraz ocena sensowności rozwiązania.
  II. Wykorzystanie i tworzenie informacji.
 3. Odczytywanie i interpretowanie danych przedstawionych w różnej formie oraz ich przetwarzanie.
 4. Używanie języka matematycznego do opisu rozumowania i uzyskanych wyników.
  III. Wykorzystanie i interpretowanie reprezentacji.
 5. Używanie prostych, dobrze znanych obiektów matematycznych, interpretowanie pojęć matematycznych i operowanie obiektami matematycznymi.
 6. Dobieranie modelu matematycznego do prostej sytuacji oraz budowanie go w różnych kontekstach, także w kontekście praktycznym.
  IV. Rozumowanie i argumentacja.
 7. Przeprowadzanie prostego rozumowania, podawanie argumentów uzasadniających poprawność rozumowania, rozróżnianie dowodu od przykładu.
 8. Dostrzeganie regularności, podobieństw oraz analogii i formułowanie wniosków na ich podstawie.
 9. Stosowanie strategii wynikającej z treści zadania, tworzenie strategii rozwiązania problemu, również w rozwiązaniach wieloetapowych oraz w takich, które wymagają umiejętności łączenia wiedzy z różnych działów matematyki.

Informatyka
Wymagania ogólne

I. Rozumienie, analizowanie i rozwiązywanie problemów na bazie logicznego i abstrakcyjnego myślenia, myślenia algorytmicznego i sposobów reprezentowania informacji.
II. Programowanie i rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem komputera oraz innych urządzeń cyfrowych: układanie i programowanie algorytmów, organizowanie, wyszukiwanie i udostępnianie informacji, posługiwanie się aplikacjami komputerowymi.
III. Posługiwanie się komputerem, urządzeniami cyfrowymi i sieciami komputerowymi, w tym znajomość zasad działania urządzeń cyfrowych i sieci komputerowych oraz wykonywania obliczeń i programów.
IV. Rozwijanie kompetencji społecznych, takich jak komunikacja i współpraca w grupie, w tym w środowiskach wirtualnych, udział w projektach zespołowych oraz zarządzanie projektami.

Przyroda
Wymagania ogólne

I. Wiedza.
5. Poznanie przyrodniczych i antropogenicznych składników środowiska, rozumienie prostych zależności między tymi składnikami.
II. Umiejętności i stosowanie wiedzy w praktyce.

 1. Prowadzenie obserwacji i pomiarów w terenie w tym korzystanie z różnych pomocy: planu, mapy, lupy, kompasu, taśmy mierniczej, lornetki itp.
 2. Wykonywanie obserwacji i doświadczeń zgodnie z instrukcją (słowną, tekstową i graficzną), właściwe ich dokumentowanie i prezentowanie wyników.
 3. Analizowanie, dokonywanie opisu, porównywanie, klasyfikowanie, korzystanie z różnych źródeł informacji (np. własnych obserwacji, badań, doświadczeń, tekstów, map, tabel, fotografii, filmów, technologii informacyjno-komunikacyjnych).
 4. Dostrzeganie zależności występujących między poszczególnymi składnikami środowiska przyrodniczego, jak również między składnikami środowiska a działalnością człowieka.
  III. Kształtowanie postaw – wychowanie.
 5. Uważne obserwowanie zjawisk przyrodniczych, dokładne i skrupulatne przeprowadzenie doświadczeń, posługiwanie się instrukcją przy wykonywaniu pomiarów i doświadczeń, sporządzanie notatek i opracowywanie wyników.
 6. Doskonalenie umiejętności w zakresie komunikowania się, współpracy i działania oraz pełnienia roli lidera w zespole.

Technika
Wymagania ogólne

I. Rozpoznawanie i opis działania elementów środowiska technicznego.
10. Projektowanie i konstruowanie modeli urządzeń technicznych z wykorzystaniem zestawów poliwalentnych.
II. Planowanie i realizacja praktycznych działań technicznych (od pomysłu do wytworu).

 1. Rozpoznawanie potrzeby wykonania wytworu technicznego. Motywacja do działania. Analiza możliwości wykorzystania wykonanego wytworu.
 2. Planowanie i wykonywanie pracy o różnym stopniu trudności.
 3. Posługiwanie się rysunkiem technicznym, czytanie instrukcji słownej i rysunkowej podczas planowania i wykonywania pracy wytwórczej.
 4. Poczucie odpowiedzialności za wyniki pracy grupowej.
 5. Samoocena realizacji zaplanowanego wytworu technicznego.
  III. Sprawne i bezpieczne posługiwanie się narzędziami i sprzętem technicznym.
 6. Poszanowanie narzędzi, urządzeń, sprzętu technicznego oraz własnej pracy i pracy drugiego człowieka.
  IV. Dostrzeganie wartości i zagrożeń techniki w aspekcie integralnego rozwoju człowieka i poszanowania jego godności.
 7. Rozpoznawanie osiągnięć technicznych, które przysłużyły się rozwojowi postępu technicznego, a tym samym człowiekowi (lżejsza praca, komfort życia).
 8. Przewidywanie zagrożeń ze strony różnych wytworów techniki i urządzeń technicznych.
  V. Rozwijanie kreatywności technicznej.
 9. Rozwijanie zainteresowań technicznych.
 10. Przyjmowanie postawy twórczej, racjonalizatorskiej.
  VI. Przyjmowanie postawy proekologicznej.
 11. Przyjmowanie postawy odpowiedzialności za współczesny i przyszły stan środowiska.

Materiały dla uczniów

Arkusz dla ucznia

Download, view or share the student worksheet, either as an online HTML page or a printable PDF

Legal NoticePrivacy PolicyCookies

LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, the SPIKE logo, MINDSTORMS and the MINDSTORMS logo are trademarks and/or copyrights of the LEGO Group. ©2024 The LEGO Group. All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the terms of use.