BricQ Motion Prime

Straffspark

Domaren blåser i visselpipan... Fällning! Spelaren får en straffspark. Vad krävs för att göra mål varje gång?

30-45 min.
Medelnivå
Årskurs 5–8
Hybrid
U3L4.Thumbnail.png

Förbereda

 • Gå igenom elevmaterialet online. Använd en projektor för att visa och beskriva materialet under lektionen.
 • Se till att ni har gått igenom Newtons tre rörelselagar i en tidigare lektion.
 • Ta hänsyn till elevernas olika förutsättningar och förmågor. Variera lektionen för att göra den tillgänglig för alla. Förslag finns i avsnittet Differentiering nedan.

Engagera

(Hela klassen, 5 minuter)

 • Titta på elevfilmen här eller starta den via elevmaterialet online.
U3L4.EngageThumbnail.png
 • Ha en kort diskussion om vilka krafter som hjälper en fotbollsspelare att göra mål.
 • Ställ frågor som:
  • Vad händer när en fotbollsspelare sparkar bollen? (Det sparkande benet överför kinetisk energi [dvs. rörelseenergi] till bollen. Massan [dvs. vikten] hos spelarens ben, och hur snabbt spelaren sparkar ([dvs. med vilken hastighet], avgör hur långt bollen kommer att röra sig.)
  • Vad är det som gör det möjligt för fotbollsspelaren att sparka bollen i olika riktningar? (Bollens riktning avgörs av vilken vinkel fotbollsspelarens fot har när den träffar bollen.)
 • Vad får bollen att stanna? (Friktion från luftmotståndet och från den yta som bollen rullar på, t.ex. gräs, får bollen att stanna.)
 • Berätta för eleverna att de ska bygga en mekanisk sparkfot, en målvakt och målstolpar.
 • Dela ut ett set till varje grupp.

Undersöka

(Små grupper, 30 minuter)

 • Låt eleverna arbeta i par för att bygga straffsparksmodellen. Säg åt dem att turas om. Den ena personen letar fram rätt delar medan den andra bygger och sedan byter de roller efter varje steg.
 • Information som kan vara till hjälp vid byggandet finns i avsnittet Tips nedan.
 • Det bör ta högst 15–20 minuter att bygga den här modellen. Låt eleverna prova sina modeller när de har byggt klart.
 • Berätta för eleverna att de nu ska utföra de tre experimenten som beskrivs i elevmaterialet.

Experiment 1:

 • Be eleverna att dra tillbaka spaken på sina modeller, placera bollen på straffpunkten och sedan släppa spaken.
 • Bollen ska gå rakt in i den undre delen av målet.

Experiment 2:

 • Säg åt eleverna att byta ut den röda skon mot den gula.
 • Be dem förutsäga vilken vinkel bollen skjuts iväg med när spaken dras tillbaka och sedan släpps. Låt dem anteckna sina hypoteser i elevbladen.

Experiment 3:

 • Nu ber du dem att byta den gula skon mot den lila.
 • Låt eleverna på nytt förutsäga och anteckna vid vilken vinkel bollen skjuts iväg när spaken dras tillbaka och sedan släpps.

Förklara

(Hela klassen, 5 minuter)

 • Samla eleverna i grupper för att låta dem berätta vad de har observerat.
 • Ställ frågor som:
  • Varför sköt den horisontella sparkmekanismen bollen uppåt när du bytte ut den röda skon mot den gula och sedan den lila skon? (De gula och de lila skorna har ett lutande plan. När de kolliderar med bollen, är kraften [dvs. normalkraften] alltid riktad vinkelrätt [dvs. i rät vinkel] mot planet.)
  • Hur ritar man en kraft (t.ex. den kraft som lämnar spelarens fot och sparkar iväg bollen)? (En kraft ritas i form av en pil, en s.k. vektor. Denna vektor kallas kraftvektor. Pilens längd visar kraftens storlek och pilens riktning visar åt vilket håll kraften verkar.)

Utveckla

(Hela klassen, 5 minuter)

 • Om det finns tid kan du låta eleverna undersöka hur man kan övervinna målvakten. En elev kan ställa upp målvakten medan den andra väljer den bästa skon att göra mål med. Låt det räknas som mål även om bollen hamnar högt upp i målet.
 • Avsätt tid för att låta eleverna plocka isär modellerna, sortera klossarna till rätt fack och städa undan vid sina arbetsplatser.

Utvärdera

(Fortlöpande under hela lektionen)

 • Ge återkoppling på varje elevs prestation.
 • Låt eleverna utvärdera sig själva.
 • Du kan förenkla processen genom att använda utvärderingsmatrisen.

Observationschecklista

 • Undersök elevernas förmåga att beskriva hur krafter som verkar på ett föremål och har en specifik riktning, kan ändra föremålets rörelse.
 • Använd en lämplig skala för att registrera elevernas behov. Exempel:
  1. Behöver mer stöd
  2. Kan arbeta självständigt
  3. Kan lära andra

Självutvärdering

 • Låt varje elev välja en kloss som enligt egen uppfattning bäst motsvarar den egna prestationen:
  • Grön: Med lite hjälp kan jag beskriva hur krafter som verkar på ett föremål kan ändra dess rörelseriktning.
  • Blå: Jag vet att jag kan beskriva hur krafter som verkar på ett föremål kan ändra dess rörelseriktning.
  • Lila: Jag kan beskriva och förklara hur krafter som verkar på ett föremål kan ändra dess rörelseriktning.

Gemensam återkoppling

 • Uppmuntra eleverna att utvärdera sina kamraters prestationer genom att:
  • Använda ovanstående klosskala för att poängsätta varandras prestationer
  • Presentera sina idéer och ge konstruktiv feedback
45400-assessment.png

Tips

Modelltips

 • Påminn eleverna om att de ska räkna hålen i balkarna och plattorna, som hjälp för att placera klossarna rätt.
 • Om de efter 20 minuter bara har byggt sparkmekanismen och skorna låter du dem fortsätta med experimentet genom att använda händerna som mål.

Differentiering

Förenkla lektionen genom att:

 • Uppmuntra eleverna att börja undersöka endast de röda och lila fotbollsskorna

Öka svårighetsgraden genom att:

 • Låta eleverna ändra skons position eller form för att försöka skjuta bollen i mål vid sidan om målvakten (dvs. till vänster eller höger om målvakten, om denna är placerad mitt i målet).

Utökning

(OBS! Ytterligare tid krävs.)
För att främja utveckling inom matematik kan du låta eleverna mäta hur högt och långt bollen kommer med den lila och den gula skon, och sedan beräkna förhållandet mellan höjd och horisontell sträcka. (Om bollens höjd blir t.ex. 10 cm och dess [horisontella] sträcka blir 50 cm, är förhållandet 10/50 = 1:5).

Utdrag från Centrala innehållet i Lgr11, Matematik, åk 7-9: - Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digital teknik. Metodernas användning i olika situationer.

Hybridinlärning 1:1

Ladda ner lektionsplanen för Personal Learning Kit från resurserna för hybridinlärning.

Stöd för lärare

Eleverna kommer att:

 • Undersöka hur kraftvektorer och den resulterande rörelsen hos två kolliderande föremål hjälper fotbollsspelaren att göra mål genom att skjuta bollen högt eller lågt
 • Undersöka hur formen på ett lutande plan kan ändra en bolls riktning.
 • LEGO® Education BricQ Motion Prime set (ett set per elevpar)

Följande områden från det centrala innehållet i undervisningen, åk 4-6 och åk 7–9, i Läroplan för grundskolan (Lgr11) behandlas i aktiviteten. Lektionens differentiering påverkar vilka områden som kan bli aktuella.

Teknik:

 • Vardagliga föremål som består av rörliga delar och hur de rörliga delarna är sammanfogade med hjälp av olika mekanismer för att överföra och förstärka krafter.
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning. Hur faserna i arbetsprocessen samverkar.

Fysik:

 • Krafter, rörelser och rörelseförändringar i vardagliga situationer och hur kunskaper om detta kan användas, till exempel i frågor om trafiksäkerhet.
 • Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.

Matematik:

 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder

Svenska:

 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition efter syfte och mottagare.

Elevmaterial

Elevblad

Ladda ned, visa eller dela som HTML-sida online eller som en utskrivbar PDF-fil.

LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, the SPIKE logo, MINDSTORMS and the MINDSTORMS logo are trademarks and/or copyrights of the LEGO Group. ©2020 The LEGO Group. All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the terms of use.