BricQ Motion Prime

Passa bollen

Hur bra kan ni samarbeta för att passa en boll på en idrottsplan? Kan ditt lag göra det vinnande målet?

I den här lektionen bekantar sig eleverna med LEGO® Education BricQ Motion Prime setet. Vi rekommenderar att du före lektionen ägnar lite tid åt att visa eleverna hur delarna sorteras, och att du går igenom regler för att hålla seten prydliga och organiserade.

30-45 min.
Nybörjare
Årskurs 5–8
Hybrid
U3L1.Thumb.png

Förbereda

 • Gå igenom elevmaterialet online. Använd en projektor för att visa och beskriva materialet under lektionen.
 • Se till att ni har gått igenom relevanta begrepp (dvs. orsak och verkan, system och processer) i en tidigare lektion.
 • Ta hänsyn till elevernas olika förutsättningar och förmågor. Variera lektionen för att göra den tillgänglig för alla. Förslag finns i avsnittet Differentiering nedan.

Engagera

(Hela klassen, 5 minuter)

 • Titta på elevfilmen här eller starta den via elevmaterialet online.
U3L1.EngageThumbnail.png
 • Ha en kort diskussion om vilka krafter som hjälper fotbollsspelare att passa bollen mellan varandra.
 • Ställ frågor som:
  • Vilka färdigheter behöver fotbollsspelarna för att kunna passa bollen mellan varandra på planen? (De två viktigaste färdigheterna är att kunna sparka iväg bollen och att kunna ta emot den.)
  • Vilken kraft krävs för att få bollen att röra sig? (En fotbollsspelare använder en tryckkraft från foten för att skapa en framåtrörelse som skickar iväg bollen. Fotbollsspelaren använder foten också för att stoppa och ta emot bollen.)
 • Förklara för eleverna att de ska bygga en mekanism som kan passa en boll. De ska sedan jobba som ett lag för att passa bollen från den ena sidan av klassrummet till den andra.
 • Detta kan genomföras med hela klassen samtidigt eller i mindre grupper.
 • Förklara att de inte får några bygginstruktioner som vägledning, utan att de i stället ska använda bilderna på sidorna 2–3 i bygginstruktionshäftet. Förklara att varje grupp:
  • Kan kopiera och/eller förbättra modellerna som finns på sidorna 2–3 i bygginstruktionshäftet, eller att de kan uppfinna egna konstruktioner.
  • Varje grupp ska sträva efter att bygga minst två passnings- och mottagarmodeller.
 • Dela ut ett set till varje grupp.

Undersöka

(Små grupper, 30 minuter)

 • Låt eleverna arbeta i par för att bygga en mekanism som kan passa och ta emot en gul boll.
 • Det finns inga specifika bygginstruktioner för den här lektionen, men som inspiration kan eleverna använda bilderna på sidorna 2–3 i bygginstruktionshäftet. Om de vill får de också designa egna modeller.
 • Information som kan vara till hjälp vid byggandet finns i avsnittet Tips nedan.
 • Be eleverna testa sina modeller när de har byggt klart.
U3L1.SampleSolution.png

Förklara

(Hela klassen, 5 minuter)

 • Samla eleverna och låt dem visa vad de har byggt.
 • Ställ frågor som:
  • Vad behövde din modell göra för att passa bollen till nästa spelare? (Den behövde ha en mekanism som kunde få bollen att förflyttas i en rät linje.)
  • Vilka av inspirationsmodellerna hjälpte dig att skapa en effektiv mekanism?
  • Fungerade det?
  • Hur gjorde mekanismen för att passa bollen?
  • Hur gjorde den för att sakta ner bollen?

Utveckla

(Hela klassen, 5 minuter)

 • Om det finns tid kan du be eleverna att försöka kombinera två mekanismer för att göra en mer komplicerad ”bollpassare”.
 • Avsätt tid för att låta eleverna plocka isär modellerna, sortera klossarna till rätt fack och städa undan vid sina arbetsplatser.

Utvärdera

(Fortlöpande under hela lektionen)

 • Ge återkoppling på varje elevs prestation.
 • Låt eleverna utvärdera sig själva.
 • Du kan förenkla processen genom att använda utvärderingsmatrisen.

Observationschecklista

 • Undersök elevernas förmåga att beskriva de krafter som verkar i modellerna.
 • Använd en lämplig skala för att registrera elevernas behov. Exempel:
  1. Behöver mer stöd
  2. Kan arbeta självständigt
  3. Kan lära andra

Självutvärdering

 • Låt varje elev välja en kloss som enligt egen uppfattning bäst motsvarar den egna prestationen:
  • Grön: Med lite hjälp kan jag beskriva de verkande krafterna i min modell.
  • Blå: Jag vet att jag kan beskriva de verkande krafterna i min modell.
  • Lila: Jag kan beskriva och förklara de verkande krafterna i min modell.

Gemensam återkoppling

 • Uppmuntra eleverna att utvärdera sina kamraters prestationer genom att:
  • Använda ovanstående klosskala för att poängsätta varandras prestationer
  • Presentera sina idéer och ge konstruktiv feedback
45400-assessment.png

Tips

Modelltips

 • På sidorna 2–3 i bygginstruktionshäftet finns åtta modeller som kan användas som inspiration. OBS! Setet har inte tillräckligt många delar för att bygga alla modeller samtidigt. Att bygga modellen på en blå platta hjälper eleverna att bygga i lämplig skala.

  1. Kugghjulsväxel
  2. Kuggstångsväxel
  3. Länksystem med fyra länkstänger
  4. Koniska kugghjul
  5. Spärrspak
  6. Snäckskruv
  7. Universalkoppling
  8. Saxmekanism
U3L1.01.png

Differentiering

Förenkla lektionen genom att:

 • Tilldela varje grupp specifika hinder att bygga
  • Föreslå att de börjar med länk- eller saxmekanismen. Båda dessa mekanismer kan enkelt få föremål att börja förflyttas genom att ge dem en knuff.

Öka svårighetsgraden genom att:

 • Låta eleverna försöka få bollen att röra sig i en kurva
 • Slumpmässigt välja en del (kloss) och utmana eleverna att försöka använda den i en modell

Utökning

(OBS! Ytterligare tid krävs.)
För att främja utveckling inom matematik och fysik kan du låta eleverna beräkna utväxlingsförhållandet, mäta länkrörelserna eller utföra andra beräkningar som hjälper dem att förstå hur en kraft omvandlas till en annan kraft.

Utdrag från Centrala innehållet i Lgr11, Matematik och Fysik, åk 7-9: - Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digital teknik. Metodernas användning i olika situationer. - Hävarmar och utväxling i verktyg och redskap, till exempel i saxar, spett, block och taljor.

Hybridinlärning 1:1

Ladda ner lektionsplanen för Personal Learning Kit från resurserna för hybridinlärning.

Stöd för lärare

Eleverna kommer att:

 • Bekanta sig med setet och lära sig hur det används för att bygga modeller
 • Undersöka hur olika mekanismer kan omvandla en rörelse till en annan rörelse
 • Försöka förutsäga (ställa en hypotes) hur de krafter som verkar på ett föremål kan ändra föremålets rörelse
 • LEGO® Education BricQ Motion Prime set (ett set per elevpar)

Följande områden från det centrala innehållet i undervisningen, åk 4-6 och åk 7–9, i Läroplan för grundskolan (Lgr11) behandlas i aktiviteten. Lektionens differentiering påverkar vilka områden som kan bli aktuella.

Teknik:

 • Vardagliga föremål som består av rörliga delar och hur de rörliga delarna är sammanfogade med hjälp av olika mekanismer för att överföra och förstärka krafter.
 • Egna konstruktioner där man tillämpar styrning och reglering, bland annat med hjälp av programmering.
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning. Hur faserna i arbetsprocessen samverkar.

Fysik:

 • Hävarmar och utväxling i verktyg och redskap, till exempel i saxar, spett, block och taljor.
 • Krafter, rörelser och rörelseförändringar i vardagliga situationer och hur kunskaper om detta kan användas, till exempel i frågor om trafiksäkerhet.

Matematik:

 • Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digital teknik. Metodernas användning i olika situationer.

Svenska:

 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition efter syfte och mottagare.

Elevmaterial

Elevblad

Ladda ned, visa eller dela som HTML-sida online eller som en utskrivbar PDF-fil.

LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, the SPIKE logo, MINDSTORMS and the MINDSTORMS logo are trademarks and/or copyrights of the LEGO Group. ©2020 The LEGO Group. All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the terms of use.