BricQ Motion Essential

Hinderbana för hund

Bygg en hinderbana för hundar! Beskriv de tryck- och dragkrafter som verkar. I den här lektionen bekantar sig eleverna med innehållet i LEGO® Education BricQ Motion Essential setet. Vi rekommenderar att du före lektionen ägnar lite tid åt att visa eleverna innehållet i lådan och förklarar att klossarna sorteras utifrån färg. Bygginstruktionshäftena finns i lådan. För den här enheten behöver de endast använda häfte A.

30-45 min.
Nybörjare
PreK-2
Hybrid
U1L1.Thumbnail.png

Förbereda

 • Gå igenom elevmaterialet online. Använd en projektor för att visa och beskriva materialet under lektionen.
 • Se till att ni har gått igenom relevanta begrepp (t.ex. tryck- och dragkraft) i en tidigare lektion.
 • Ta hänsyn till elevernas olika förutsättningar och förmågor. Variera lektionen för att göra den tillgänglig för alla. Förslag finns i avsnittet Differentiering nedan.

Engagera

(Hela klassen, 10 minuter)

 • Titta på elevfilmen här eller starta den via det onlinebaserade elevmaterialet.
Dog-Obstacle-Course-Thumbnail
 • Ha en kort diskussion om hundar.
 • Ställ frågor som:
  • Hur tränar man en hund?
  • Vilka olika träningshinder såg du i filmen?
  • Hur reagerade hundarna på dem?
 • Berätta för eleverna att de ska bygga en hinderbana för hundar. Förklara att de inte får några bygginstruktioner som vägledning, utan att de i stället ska använda bilden på sida 1 i bygginstruktionshäftet. Förklara att varje grupp:
  • Kan kopiera och/eller förbättra de modeller, som visas på sidan 1 i bygginstruktionshäftet, eller att de kan uppfinna helt egna konstruktioner.
  • Bör sikta på att skapa minst tre olika typer av hinder som hundarna ska ta sig igenom, över, under eller runt.
 • Avsluta samtalet genom att dela ut ett LEGO® Education BricQ Motion Essential set till varje grupp.

Undersöka

(Små grupper, 20 minuter)

 • Låt eleverna arbeta i par för att designa och bygga en hinderbana för hundar.
 • Det finns inga specifika bygginstruktioner för den här lektionen, men för att få inspiration kan eleverna använda bilden på sida 2 i bygginstruktionshäfte A. Om de vill får de också designa egna modeller.
  • OBS! Det finns inte tillräckligt många delar för att vid ett och samma tillfälle kunna bygga alla de modeller som visas på inspirationsbilden.
 • Information som kan vara till hjälp vid byggandet finns i avsnittet Tips nedan.
 • När eleverna har byggt färdigt, uppmana dem att ställa upp hindren och låta hundarna ta sig igenom banan.
U1L1.03.png

Förklara

(Hela klassen, 5 minuter)

 • Samla eleverna och låt dem presentera vad de har byggt.
 • Ställ frågor som:
  • Hur rör sig hunden genom hinderbanan? (t.ex. trycka/dra, uppåt/nedåt, över/under, genom, ovanför, runt osv.)
  • För vilka hinder krävs det en tryckkraft? (t.ex. i ”hämtningshindret”, där man trycker tillbaka fjädern för att skapa en knuff som skjuter iväg bollen.)
  • För vilka hinder krävs det en dragkraft? (För till exempel ”hundsläden”, där hundarna drar släden.)
  • Har du lagt märke till andra tryck- och dragkrafter idag?

Utveckla

(Hela klassen, 10 minuter)

 • Låt eleverna fortsätta att uppfinna och bygga fler hinder.
 • Om det finns tid, låt grupperna kombinera sina modeller för att bygga en större hinderbana.
 • Låt eleverna plocka isär modellerna, sortera klossarna till rätt fack och städa undan vid sina arbetsplatser.
 • Påminn eleverna att de ska kontrollera om det finns kvarglömda delar på golvet, och att sådana delar i så fall ska placeras i rätt fack.

Utvärdera

(Fortlöpande under hela lektionen)

 • Fråga ”hur” och ”varför” fortlöpande under lektionen, för att få eleverna att fundera kring relevanta begrepp.
 • Uppmuntra eleverna att utforska modellernas rörelser under byggandets gång. Låt dem förklara vilka delar som trycker på andra delar och får dem att flytta på sig.
 • Ställ vägledande frågor, för att uppmuntra eleverna att ”tänka högt” och förklara sina tankar och resonemang när de fattar beslut om hur modellerna ska byggas.

Observationschecklista
-Undersök elevernas förmåga att beskriva vilka tryck- och dragkrafter som är aktiva på hinderbanan.

 • Använd en lämplig skala för att registrera elevernas behov, till exempel: 
  1. Behöver mer stöd
  2. Kan arbeta självständigt
  3. Kan lära andra

Självutvärdering

 • Låt varje elev välja en kloss som enligt egen uppfattning bäst motsvarar den egna prestationen: 
  • Grön: Jag tror att jag kan förklara vad tryck- och dragkraft är. 
  • Blå:  Jag vet att jag kan förklara vad tryck- och dragkraft är. 
  • Lila: Jag kan förklara vad tryck- och dragkraft är, och jag kan hjälpa en kamrat att förstå.

Gemensam återkoppling

 • Låt eleverna inom varje grupp diskutera sin upplevelse av samarbetet. 
 • Uppmuntra dem att använda uttryck som: 
  • Jag gillade när du.... 
  • Jag skulle vilja höra mer om när du....
45401-assessment.png

Tips

Modelltips

 • Inspirationsbilden på sida 2 i bygginstruktionshäfte A innehåller 7 agility-modeller och 2 dekorationsmodeller.
 • Visa eleverna hur man använder klosskiljaren för att ta bort klossar som har fastnat.
U1L1.02.png

Differentiering

Förenkla lektionen genom att:

 • Tilldela varje grupp ett visst hinder att bygga. Gungbrädan och det runda löpbandet är bra modeller att börja med, eftersom de är tydliga representanter för att trycka och dra.

Öka svårighetsgraden genom att:

 • Utmana eleverna att utforma ännu fler träningshinder, med delar som rör sig, snurrar, rullar eller lutas.
 • Plocka fram en slumpmässigt vald del och ge eleverna i uppgift att använda den i en modell (för byggare på avancerad nivå)

Utökning

Fördjupning i språkfärdighet (OBS! Ytterligare tid krävs)
För att främja utveckling i språkfärdighet, låt eleverna skriva ett speakermanus som beskriver hur hunden tar sig fram genom banan.

Utdrag från Centrala innehållet i Lgr11, Svenska, åk 1-3:

 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.

Hybridinlärning 1:1

Ladda ner lektionsplanen för Personal Learning Kit från resurserna för hybridinlärning.

Stöd för lärare

Eleverna kommer att:

 • Bekanta sig med setet och lära sig hur det används för att bygga modeller
 • Utforska hur tryck- och dragkrafter påverkar ett föremåls rörelse
 • LEGO© Education BricQ Motion Essential set (ett set per elevpar)

Följande områden från det centrala innehållet i undervisningen, åk 1–3 och åk 4-6, i Läroplan för grundskolan (Lgr11) behandlas i aktiviteten. Lektionens differentiering påverkar vilka områden som kan bli aktuella.

Teknik:

 • Material för eget konstruktionsarbete. Deras egenskaper och hur de kan sammanfogas.
 • Egna konstruktioner där man tillämpar enkla mekanismer.
 • Några enkla ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
 • Undersökande av hur några vardagliga föremål är uppbyggda och fungerar samt hur de är utformade och ge förslag på hur de kan förbättras.

Naturorienterande ämnen (Fysik):

 • Tyngdkraft och friktion som kan observeras vid lek och rörelse, till exempel i gungor och rutschbanor.

Matematik:

 • Vanliga lägesord för att beskriva föremåls och objekts läge i rummet.

Svenska:

 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Elevmaterial

Elevblad

Ladda ned, visa eller dela som HTML-sida online eller som en utskrivbar PDF-fil.

LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, the SPIKE logo, MINDSTORMS and the MINDSTORMS logo are trademarks and/or copyrights of the LEGO Group. ©2020 The LEGO Group. All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the terms of use.