BricQ Motion Essential

På dansgolvet

På dansgolvet! Undersök hur olika kugghjul trycker (driver) varandra och ändrar dansarnas snurrhastighet i en rolig danstävling.

30-45 min.
Nybörjare
PreK-2
Hybrid
U1L2.Thumbnail.png

Förbereda

 • Gå igenom elevmaterialet online. Använd en projektor för att visa och beskriva materialet under lektionen.
  • Se till att ni har gått igenom relevanta begrepp (t.ex. tryck- och dragkraft) i en tidigare lektion.
  • Ta hänsyn till elevernas olika förutsättningar och förmågor. Variera lektionen för att göra den tillgänglig för alla. Förslag finns i avsnittet Differentiering nedan.

Engagera

(Hela klassen, 10 minuter)

 • Titta på elevfilmen här eller starta den via elevmaterialet online.
U1L2.EngageThumbnail.png
 • Ha en kort diskussion om vilken typ av krafter som får kugghjul att röra sig.
 • Låt eleverna beskriva kugghjul:
  • Hur ser de ut? (t.ex. runda, med många tänder runt kanten)
  • Hur börjar de rotera? (t.ex. under inverkan av en tryckkraft)
  • På vilka sätt kan de röra sig? (t.ex. medurs, moturs, hitåt, ditåt eller runt)
 • Förklara för eleverna att de ska bygga ett dansgolv som rör sig med hjälp av kugghjul, att en DJ-minifigur ska trycka på kugghjulen och att det ska finnas minifigurdansare på dansgolvet.
 • Bläddra till sidan 4 i bygginstruktionshäfte A. Visa sidan för eleverna, förklara vad ett sidnummer är och varför det är viktigt. Påpeka att de olika byggstegen är numrerade och måste utföras i rätt ordning. Förklara att det i varje steg framgår vilka LEGO® delar som behövs, och att siffran med ett kryss anger hur många delar som behövs för det aktuella steget. Gå igenom instruktionerna snabbt och visa eleverna var de ska sluta bygga.
 • Dela ut ett set till varje grupp.

Undersöka

(Små grupper, 20 minuter)

 • Låt eleverna arbeta i par, för att bygga modellen ”På dansgolvet”. Säg åt dem att turas om. Den ena personen letar fram rätt delar medan den andra bygger och sedan byter de roller efter varje steg.
 • Information som kan vara till hjälp vid byggandet finns i avsnittet Tips nedan.
 • När eleverna har byggt klart dansgolvet låter du dem utforma och lägga till minifigurdansare för kugghjulen.
 • Låt dem leka Dansstopp.
  • Sätt på valfri dansmusik.
  • Starta modellen genom att trycka den svarta skivan på det lila kugghjulet (dvs. DJ:ns skivspelare).
  • Förklara för eleverna att de ska stoppa sina dansare så fort musiken slutar.
  • Stäng av musiken.
  • Spela upp musiken.
  • Upprepa flera gånger.
  • Låt eleverna prova att få kugghjulen att rotera i olika riktningar.
  • Hur kan de få kugghjulen att rotera snabbare eller långsammare?

Förklara

(Hela klassen, 5 minuter)

 • Samla eleverna och låt dem presentera vad de har byggt.
 • Fråga eleverna vad de har observerat beträffande kugghjulens rörelse. Se till att följande diskuteras:
  • Att koppla ihop kugghjul på olika sätt gör att de rör sig medurs eller moturs.
  • Om ett litet kugghjul trycker (driver) ett större kugghjul, roterar det större kugghjulet långsammare (dvs. nedväxling).
  • Om ett stort kugghjul trycker (driver) ett litet kugghjul, roterar det lilla kugghjulet snabbare (dvs. uppväxling).
  • När man kopplar ihop två kugghjul av samma storlek, roterar de med samma hastighet.
  • För att två kugghjul ska rotera i samma riktning, måste det finnas ett tredje kugghjul mellan dem. Detta kallas mellankugghjul.

Utveckla

(Hela klassen, 10 minuter)

 • Låt eleverna bygga om dansgolven och experimentera med att flytta kugghjulen till olika positioner.
 • Om det finns tid kan du låta eleverna markera snabba och långsamma kugghjul i elevbladet.
 • Avsätt fem minuter för att låta eleverna plocka isär modellerna, sortera klossarna till rätt fack och städa undan vid sina arbetsplatser.

Utvärdera

(Fortlöpande under hela lektionen)

 • Fråga ”hur” och ”varför” fortlöpande under lektionen, för att få eleverna att fundera kring relevanta begrepp.
 • Medan eleverna bygger, uppmuntra dem att diskutera vad som händer med kugghjulen och rörelserna.
 • Ställ vägledande frågor, för att uppmuntra eleverna att ”tänka högt” och förklara sina tankar och resonemang när de fattar beslut om hur modellerna ska byggas.

Observationschecklista

 • Undersök elevernas förmåga att beskriva aktiva tryckkrafter i modellen.
 • Använd en lämplig skala för att registrera elevernas behov, till exempel:
  1. Behöver mer stöd
  2. Kan arbeta självständigt
  3. Kan lära andra

Självutvärdering

 • Låt varje elev välja en kloss som enligt egen uppfattning bäst motsvarar den egna prestationen:
  • Grön: Jag tror att jag kan beskriva vad som menas med tryckkraft.
  • Blå: Jag vet att jag kan beskriva vad som menas med tryckkraft.
  • Lila: Jag kan beskriva vad som menas med tryckkraft och jag kan hjälpa en vän att förstå begreppet.

Gemensam återkoppling

 • Låt eleverna inom varje grupp diskutera sin upplevelse av samarbetet.
 • Uppmuntra dem att använda uttryck som:
  • Jag gillade när du....
  • Jag skulle vilja höra mer om när du....
45401-assessment.png

Tips

Modelltips

 • Byggandet bör ta högst 20 minuter. För grupper som inte har byggt färdigt, parar du ihop varje elev med en grupp som har byggt klart sin modell.
 • Det finns tryckta trianglar på kugghjulen. Eleverna kan använda trianglarna som stöd för att räkna antalet varv och förklara varför kugghjulet roterar snabbare eller långsammare.
 • När ett stort kugghjul trycker (driver) ett litet kugghjul kan eleverna följa trianglarna på det lilla kugghjulet, för att räkna hur många varv det roterar jämfört med det stora kugghjulet.
 • Visa eleverna hur man använder klosskiljaren för att bända bort kugghjulen från deras vridplattor.

Differentiering

Förenkla lektionen genom att:

 • Låta eleverna börja med att undersöka rörelserna hos endast en dansare och två kugghjul.

Öka svårighetsgraden genom att:

 • Uppmuntra eleverna att placera en minifigurdansare på ett stort kugghjul och en annan dansare på ett mindre kugghjul, för att sedan observera de två dansarnas olika hastigheter
 • Ställ frågor som:
  • Hur många varv snurrar varje dansare?
  • Vilken dansare snurrar flest varv?
 • Utmana eleverna att skapa en synkroniserad dansrutin.
  • Hur kan man få båda dansarna att röra sig i samma riktning?

Utökning

Fördjupning i matematik (OBS! Ytterligare tid krävs.)
För att främja utveckling inom matematik kan eleverna bygga ovanpå de stora kugghjulen, med LEGO klossar som representerar bråkdelar. De kan göra detta genom att räkna knoppar och montera klossar för att representera halvor eller fjärdedelar.

Utdrag från Centrala innehållet i Lgr11, Matematik, åk 1-3:

 • Del av helhet och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
 • Naturliga tal och enkla tal i bråkform och deras användning i vardagliga situationer.

Hybridinlärning 1:1

Ladda ner lektionsplanen för Personal Learning Kit från resurserna för hybridinlärning.

Stöd för lärare

Eleverna kommer att:

 • Undersöka hur man, genom att knuffa till ett föremål kan ändra dess rörelseriktning eller hastighet, och starta eller stoppa dess förflyttning
 • Förstå att föremål kan ändra varandras rörelser genom att trycka på varandra. Detta kan ske genom bara att nudda varandra.
 • Utforska hur kugghjul av olika storlekar trycker (driver) varandra, vilket får dem att rotera snabbare eller långsammare
 • LEGO® Education BricQ Motion Essential set (ett set per elevpar)
 • Dansmusik (du får välja)

Följande områden från det centrala innehållet i undervisningen, åk 1–3 och åk 4-6, i Läroplan för grundskolan (Lgr11) behandlas i aktiviteten. Lektionens differentiering påverkar vilka områden som kan bli aktuella.

Teknik:

 • Några vanliga föremål där enkla mekanismer som hävstänger och länkar används för att uppnå en viss funktion, till exempel föremål på lekplatser och husgeråd av olika slag.
 • Material för eget konstruktionsarbete. Deras egenskaper och hur de kan sammanfogas.
 • Undersökande av hur några vardagliga föremål är uppbyggda och fungerar samt hur de är utformade och ge förslag på hur de kan förbättras.

Naturorienterande ämnen (Fysik):

 • Tyngdkraft och friktion som kan observeras vid lek och rörelse, till exempel i gungor och rutschbanor.
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.

Matematik:

 • Del av helhet och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
 • Naturliga tal och enkla tal i bråkform och deras användning i vardagliga situationer.

Svenska:

 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.

Elevmaterial

Elevblad

Ladda ned, visa eller dela som HTML-sida online eller som en utskrivbar PDF-fil.

LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, the SPIKE logo, MINDSTORMS and the MINDSTORMS logo are trademarks and/or copyrights of the LEGO Group. ©2020 The LEGO Group. All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the terms of use.