BricQ Motion Essential

Lådbilstävling

Bygg en fjäderdriven skjutmekanism och en bil med en borttagbar broms, för att utforska tryck- och dragkrafter och friktion.

30-45 min.
Medelnivå
PreK-2
U1L3.Thumbnail.png

Förbereda

 • Gå igenom elevmaterialet online. Använd en projektor för att visa och beskriva materialet under lektionen.
 • Se till att ni har gått igenom relevanta begrepp (t.ex. tryck, drag, friktion, mäta avstånd) i en tidigare lektion.
 • Bygg en tävlingsbana genom att frilägga en slät golvyta som är minst ca en meter lång, så att eleverna kan testa sina bilar. Använd maskeringstejp för att markera startlinjen.
 • Ta hänsyn till elevernas olika förutsättningar och förmågor. Variera lektionen för att göra den tillgänglig för alla. Förslag finns i avsnittet Differentiering nedan.

Engagera

(Hela klassen, 5 minuter)

 • Ställ följande frågor innan du visar filmen:
  • Hur kan man få en bil att förflyttas utan att använda en motor?
  • Vet du vad en lådbilstävling är?
 • Titta på elevfilmen här eller starta den via elevmaterialet online.
U1L4.EngageThumnail.png
 • Ha en diskussion om vilka krafter eleverna observerade i tävlingen i filmen.
 • Du kan ställa följande frågor om eleverna behöver vägledning:
  • Vad fick bilarna att röra sig snabbt eller långsamt? Hur hårt man trycker (skjuter på) bilen, tävlingsbanans lutning, friktion.
  • Vad skulle hända om man släppte bilen? Den skulle fortsätta rulla.
  • Vad kan få en bil att sakta in? En broms, friktion.
 • Förklara för eleverna att de ska bygga en lådbil och en fjäderdriven ivägskjutningsmekanism.
 • Dela ut ett set till varje grupp.

Undersöka

(Små grupper, 25 minuter)

 • Låt eleverna arbeta i par, för att bygga lådbilen. Säg åt dem att turas om. Den ena personen letar fram rätt delar medan den andra bygger och sedan byter de roller efter varje steg.
 • Information som kan vara till hjälp vid byggandet finns i avsnittet Tips nedan.
 • När elevparen har byggt klart låter du dem placera sin ivägskjutningsmekanism vid startlinjen.
 • Säg åt eleverna att skjuta iväg bilen och sedan mäta hur långt den åker. För att mäta kan de använda en linjal eller något annat hjälpmedel.
 • Ge eleverna följande instruktioner inför testutmaningen:
  • Tryck eller dra fjädern framåt och håll den på plats. Betona att fjädern ändrar form.
  • Placera bilen bredvid minifiguren.
  • Tips: Bilen kommer längst om du rullar tillbaka den, så att den nuddar den gula tryckklossen, innan du släpper fjädern. Visa detta för eleverna.
  • Släpp fjädern och se bilen skjutas iväg.
  • Prova att trycka (skjuta på) när den gula bromsen är påslagen. Ta sedan bort bromsen för att se hur långt bilen kommer utan den.
  • Gör tre försök med bromsen och tre försök utan broms. Mät varje försök. Placera en minifigur med en rutig flagga vid bilens stoppunkt efter varje försök. Om sträckan blev längre i det senaste försöket flyttar du minifiguren till den nya stoppunkten. Annars lämnar du minifiguren vid den tidigare stoppunkten.
 • Eleverna kan registrera försöksresultaten i elevbladet.

Förklara

(Hela klassen, 5 minuter)

 • Samla eleverna och låt dem presentera vad de har byggt.

 • Ställ frågor som:

  • Hur påverkade bromsen bilens körsträcka?
   Förklara att bromsen trycker mot bilens hjul och därmed får den att sakta in.
   Även golvet trycker mot hjulet. Dessa krafter kallas ”friktion”.
  • Varför tror du att bilen kom längre i några av försöken, jämfört med de andra försöken?
  • La du märke till något särskilt när det gäller tryckkraft?
 • Gör eleverna uppmärksamma på ivägskjutningsmekanismens pilar.

  • Varför finns det två pilar på ivägskjutningsmekanismen?
  • Vad visar de (dvs. tryckkraft/dragkraft)?
 • För att ytterligare förklara friktion, låt eleverna vifta med händerna i luften. Förklara att det är lätt att göra det, eftersom friktionen är låg. Låt dem sedan dra händerna mot bordsskivan. Förklara att det är svårare att flytta handen, ju hårdare man trycker den mot bordsskivan. Det beror på att friktionen är hög. Bromsen på en bil fungerar på samma sätt.

Utveckla

(Hela klassen, 10 minuter)

 • Låt eleverna ställa upp sina ivägskjutningsmekanismer och ha en lådbilstävling. Vems bil kommer längst? Varför?
 • Avsätt tid för att låta eleverna plocka isär modellerna, sortera klossarna till rätt fack och städa undan vid sina arbetsplatser.

Utvärdera

(Fortlöpande under hela lektionen)

 • Fråga ”hur” och ”varför” fortlöpande under lektionen, för att få eleverna att fundera kring relevanta begrepp.
 • Ställ vägledande frågor, för att uppmuntra eleverna att ”tänka högt” och förklara sina tankar och resonemang när de fattar beslut om hur modellerna ska byggas.

Observationschecklista

 • Undersök elevernas förmåga att beskriva hur olika drag- eller tryckkrafter får saker att öka eller minska hastigheten.
 • Använd en lämplig skala för att registrera elevernas behov, till exempel:
  1. Behöver mer stöd
  2. Kan arbeta självständigt
  3. Kan lära andra

Självutvärdering

 • Låt varje elev välja en kloss som enligt egen uppfattning bäst motsvarar den egna prestationen:
  • Grön: Jag tror att jag kan beskriva vad som menas med tryck- och dragkraft.
  • Blå: Jag vet att jag kan beskriva vad som menas med tryck- och dragkraft.
  • Lila: Jag kan beskriva vad som menas med tryck- och dragkraft och jag kan hjälpa en kamrat att förstå.

Gemensam återkoppling

 • Låt eleverna inom varje grupp diskutera sin upplevelse av samarbetet.
 • Uppmuntra dem att använda uttryck som:
  • Jag gillade när du....
  • Jag skulle vilja höra mer om när du....
45401-assessment.png

Tips

Modelltips

 • Den här modellen är ganska svår. Om du ser att eleverna gör misstag bör du påpeka det direkt så att felen inte förvärras. De flesta elever bör ha byggt ivägskjutningsmekanismen inom 20 minuter. Vi rekommenderar att du hejdar eleverna efter 20 minuter, för att ge dem tid att experimentera. Har de inte byggt klart bilen kan de skjuta iväg en märkpenna eller flirtkula istället.
 • Bygg modellen själv före lektionen. Använd den för att visa eleverna hur deras modeller ska fungera.
 • För att skjuta iväg bilen:
  • Den ena personen drar framåt på den gula pilen och håller ivägskjutningsmekanismen på plats.
  • Den andra personen placerar bilen bredvid minifiguren. För att maximera energiöverföringen, se till att bilen nuddar den kloss som ska trycka iväg den.
  • Släpp fjädern för att skjuta iväg bilen.

Differentiering

Förenkla lektionen genom att:

 • Låta eleverna öva sig att endast trycka på bilens bas, utan den gula lådan

Öka svårighetsgraden genom att:

 • Utmana eleverna att bygga om ivägskjutningsmekanismen och ändra fjäderns placering för att se om det förbättrar mekanismens funktion (dvs. behövs det kanske ingen fjäder i mekanismen?)
 • Utmana eleverna att utforma nya bilar som rullar ännu längre

Utökning

(OBS! Ytterligare tid krävs.)
För att främja utveckling inom matematik, låt eleverna använda olika måttenheter för att registrera och jämföra bilarnas körsträckor. Till exempel kan de mäta bilens körsträcka i antal LEGO klossar, LEGO knoppar, skor eller andra innovativa måttenheter.

Utdrag från Centrala innehållet i Lgr11, Matematik, åk 1-3:

 • Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.

Stöd för lärare

Eleverna kommer att:

 • Undersöka och förklara hur kraft och friktion kan ändra ett föremåls hastighet och påverka hur långt föremålet kan förflytta sig i en biltävling
 • LEGO® Education BricQ Motion Essential set (ett set per elevpar)
 • Tumstock eller måttband (1 per elevgrupp)

Följande områden från det centrala innehållet i undervisningen, åk 1–3 och åk 4-6, i Läroplan för grundskolan (Lgr11) behandlas i aktiviteten. Lektionens differentiering påverkar vilka områden som kan bli aktuella.

Teknik:

 • Några vanliga föremål där enkla mekanismer som hävstänger och länkar används för att uppnå en viss funktion, till exempel föremål på lekplatser och husgeråd av olika slag.
 • Material för eget konstruktionsarbete. Deras egenskaper och hur de kan sammanfogas.
 • Undersökande av hur några vardagliga föremål är uppbyggda och fungerar samt hur de är utformade och ge förslag på hur de kan förbättras.
 • Egna konstruktioner där man tillämpar enkla mekanismer.

Naturorienterande ämnen (Fysik):

 • Tyngdkraft och friktion som kan observeras vid lek och rörelse, till exempel i gungor och rutschbanor.
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.

Matematik:

 • Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.

Svenska:

 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.

Elevmaterial

Elevblad

Ladda ned, visa eller dela som HTML-sida online eller som en utskrivbar PDF-fil.

LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, the SPIKE logo, MINDSTORMS and the MINDSTORMS logo are trademarks and/or copyrights of the LEGO Group. ©2020 The LEGO Group. All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the terms of use.