BricQ Motion Essential

Stafett

Designa, bygg och testa mekanismer som kan lämna över föremål till en lagkamrat i en rolig och spännande stafettävling!

45-90 min.
Avancerad
PreK-2
U1L7.Relay.RaceThumb.png

Förbereda

 • Gå igenom elevmaterialet online. Använd en projektor för att visa och beskriva materialet under lektionen.
 • Den här lektionen är avsedd att hållas under minst två 45-minuterspass. Del A motsvarar pass 1 och del B motsvarar pass 2.
 • Se till att ni har gått igenom begreppen tryck-, drag- och tyngdkraft i en tidigare lektion.
 • Ta hänsyn till elevernas olika förutsättningar och förmågor. Variera lektionen för att göra den tillgänglig för alla. Förslag finns i avsnittet Differentiering nedan.

Del A (45 minuter)

Engagera

(Hela klassen, 10 minuter)

 • Titta på elevfilmen här eller starta den via elevmaterialet online.
U1L7.EngageThumbnail.png
 • Ha en diskussion om vad eleverna har lärt sig om tryck- och dragkrafter.
 • Ställ frågor som:
  • Kommer du ihåg vilka modeller du har byggt tidigare?
  • Vilka fungerade bäst?
  • Vill du bygga någon av dem igen?
 • Du kan ställa följande frågor om eleverna behöver vägledning:
  • Hur kan du använda det du har lärt dig om tryck- och dragkrafter för att anordna en stafettävling tillsammans med klassen?
  • Hur kan du flytta ett föremål utan att röra det med händerna?
  • Har du några idéer som kan användas för att anordna en stafett?
 • Berätta för eleverna att de kommer att använda vad de hittills har lärt sig om tryck- och dragkrafter, för att anordna ett stafettlopp i klassen. Presentera aktiviteten:
  • Säg åt eleverna att välja ett föremål som ska användas som ”stafettpinne”. Föremålet kan t.ex.vara en LEGO® pizzadel eller en hoprullad pappersboll.
  • Be eleverna uppfinna en mekanism som gör det möjligt att lämna över stafettpinnen med hjälp av tryck- eller dragkraft, utan att nudda den med händerna.
  • Låt dem skissa sina idéer och sedan bygga dem.
  • Förklara att de, som inspiration, kan använda de modeller som de har byggt under tidigare lektioner eller att de kan uppfinna något helt nytt.
 • Dela ut ett set till varje grupp.

Undersöka

(Små grupper, 30 minuter)

 • Säg åt eleverna att diskutera, göra en skiss och märka dem innan de börjar bygga.
 • Varje elev bygger en egen mekanism för att lämna över stafettpinnen till sin partner.
 • Elever som bygger klart snabbt kan öva på att lämna över stafettpinnen, hjälpa sina kamrater med att bygga deras modeller eller markera start- och mållinjer.
 • Information som kan vara till hjälp vid byggandet finns i avsnittet Tips nedan.

Förklara

(Hela klassen, 5 minuter)

 • Samla eleverna för att gå igenom och prata om vad de har byggt.
 • Ställ frågor som:
  • Hur gör din modell för att trycka eller dra stafettpinnen?
  • Vilka modeller inspirerade dig?
  • Vilka delar av din modell är lika som i din skiss? Vad är annorlunda?
  • Vad skulle du kunna ändra?

Del B (45 minuter)

Engagera

(Hela klassen, 5 minuter)

 • Dela ut elevernas skisser från lektionsdel A.
 • Låt eleverna berätta vad de planerar att göra idag.
 • Fråga eleverna vad de kan göra för att komma vidare om de fastnar. Exempel på svar:
  • Fråga en expert
  • Fråga en kamrat
  • Använda bygginstruktionerna för att få inspiration

Undersöka

(Små grupper, 30 minuter)

 • Ge eleverna 20 minuter för att bygga klart modellerna. När det har gått 15 minuter säger du åt dem att de har fem minuter på sig att skapa en fungerande modell.
 • Ge dem 2 minuter för att testa sina modeller tillsammans med sin kamrat.
 • Samla sedan eleverna till ett stafettlopp.
  • Dela upp klassen i två lag.
  • Bestäm turordningen mellan eleverna.
  • Starta stafettloppet genom att räkna ned från 3.
  • Varje elev använder sin mekanism för att lämna över stafettpinnen till nästa elev.
  • Om de tappar stafettpinnen kan de försöka igen.
  • Jubla tillsammans för att fira när stafettpinnen når mållinjen.

Förklara

(Hela klassen, 5 minuter)

 • Låt eleverna beskriva och förklara sina modeller.
 • Ställ frågor som:
  • Hur bra fungerade din modell?
  • Vad kan du ändra för att göra den ännu bättre?

Utveckla

(Hela klassen, 5 minuter)

 • Ställ frågor som:
  • Vilken del av den här lektionen var rolig?
  • Vad var svårt?
  • Vilka elevers modeller inspirerade dig?
  • Finns det andra typer av stafettävlingar som vi kan anordna?
 • Avsätt tid för att låta eleverna plocka isär modellerna, sortera klossarna till rätt fack och städa undan vid sina arbetsplatser.

Utvärdera

(Fortlöpande under hela lektionen)

 • Ställ vägledande frågor, för att uppmuntra eleverna att ”tänka högt” och förklara sina tankar och resonemang när de fattar beslut om hur modellerna ska byggas.

Observationschecklista

 • Undersök elevernas förmåga att beskriva hur tryck- och dragkrafter kan förflytta objekt.
 • Använd en lämplig skala för att registrera elevernas behov, till exempel:
  1. Behöver mer stöd
  2. Kan arbeta självständigt
  3. Kan lära andra

Självutvärdering

 • Låt varje elev välja en kloss som enligt egen uppfattning bäst motsvarar den egna prestationen:
  • Grön: Jag tror att jag kan beskriva vad som menas med tryck- och dragkraft.
  • Blå: Jag kan beskriva vad som menas med tryckkraft och dragkraft.
  • Lila: Jag kan beskriva och förklara vad som menas med tryck- och dragkraft och jag kan hjälpa en kamrat att förstå.

Gemensam återkoppling

 • Låt eleverna inom varje grupp diskutera sin upplevelse av samarbetet.
 • Uppmuntra dem att använda uttryck som:
  • Jag gillade när du....
  • Jag skulle vilja höra mer om när du....
45401-assessment.png

Tips

Modelltips

 • Om det finns elever som kör fast kan du hjälpa dem genom att ställa öppna frågor, som:
  • Vad har du för idé?
  • Var har du provat?
  • Vad kan du prova härnäst?
  • Skulle någon av de modeller som du har byggt i en tidigare lektion kunna användas för att lämna över stafettpinnen?
  • Vissa elever kanske har modellförslag som är alltför omfattande och därför inte kan byggas klart inom den avsatta tiden. Uppmuntra dem att tänka ut hur de skulle kunna förenkla sin idé inför nästa lektion. Främja deras kreativitet och förklara att många utvecklare och konstruktörer tar en paus från sina projekt för att kunna tänka om och ändra sina planer.
  • Lösningsexempel visas på bilderna nedan. Vi rekommenderar dock att du bara låter eleverna se bilderna om de inte kommer på egna idéer. I annat fall kan deras kreativitet hämmas.
U1L7.Relay.RaceThumb.png

Differentiering

Förenkla lektionen genom att:

 • Låta eleverna kombinera valda modeller (t.ex. hocketräningsmodellen eller ivägskjutningsmekanismen till lådbilen) istället för att bygga en helt ny modell

Öka svårighetsgraden genom att:

 • Tilldela varje elev antingen en tryckmekanism eller en dragmekanism, så att föremålet (”stafettpinnen”) överlämnas genom växelvis verkande tryckkrafter och dragkrafter under loppet

Utökning

(OBS! Ytterligare tid krävs.)
För att främja utveckling inom matematik kan du låta varje lag försöka uppskatta hur lång tid (i sekunder) det kommer ta att slutföra deras sträcka av banan. Addera hela klassens uppskattningar för att försöka ta reda på hur lång tid hela loppet kommer att ta. Omvandla det beräknade värdet till ett antal minuter och sekunder, och jämför med hur lång tid loppet tog i verkligheten.

Utdrag från Centrala innehållet i Lgr11, Matematik, åk 1-3:

 • Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.

Stöd för lärare

Eleverna kommer att:

 • Använda sina kunskaper om hur tryck- och dragkrafter av olika storlek kan påverka ett föremåls rörelse
 • Komma på idéer, skissa, utforma, bygga, testa, justera, bygga om och experimentera, för att sedan skapa separata sektioner av en större mekanisk apparat för stafettävlan
 • LEGO® Education BricQ Motion Essential set (ett set per elevpar)

Följande områden från det centrala innehållet i undervisningen, åk 1–3 och åk 4-6, i Läroplan för grundskolan (Lgr11) behandlas i aktiviteten. Lektionens differentiering påverkar vilka områden som kan bli aktuella.

Teknik:

 • Några vanliga föremål där enkla mekanismer som hävstänger och länkar används för att uppnå en viss funktion, till exempel föremål på lekplatser och husgeråd av olika slag.
 • Material för eget konstruktionsarbete. Deras egenskaper och hur de kan sammanfogas.
 • Egna konstruktioner där man tillämpar enkla mekanismer.

Fysik:

 • Tyngdkraft och friktion som kan observeras vid lek och rörelse, till exempel i gungor och rutschbanor.
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.

Matematik:

 • Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.

Svenska:

 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.

Elevmaterial

Elevblad

Ladda ned, visa eller dela som HTML-sida online eller som en utskrivbar PDF-fil.

LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, the SPIKE logo, MINDSTORMS and the MINDSTORMS logo are trademarks and/or copyrights of the LEGO Group. ©2020 The LEGO Group. All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the terms of use.