BricQ Motion Essential

Segelbil

Ohoj! Bygg en segelbil och undersök en osynlig tryckkraft.
Vilken segelform fångar upp mest vind och får bilen att åka längst?

30-45 min.
Medelnivå
PreK-2
U1L6.Thumbnail.png

Förbereda

 • Gå igenom elevmaterialet online. Använd en projektor för att visa och beskriva materialet under lektionen.
 • Bygg ett testområde för segelbilarna:
  • Du behöver en slät yta som är ca 3 meter lång och 1 meter bred.
  • Använd maskeringstejp för att markera startlinjen.
  • Finns det inga elektriska fläktar kan du låta eleverna vifta med locken till förvaringslådorna eller blåsa på seglen för att åstadkomma ”vind”.
 • Se till att ni har gått igenom begreppet tryckkraft i en tidigare lektion.
 • Ta hänsyn till elevernas olika förutsättningar och förmågor. Variera lektionen för att göra den tillgänglig för alla. Förslag finns i avsnittet Differentiering nedan.

Engagera

(Hela klassen, 5 minuter)

 • Titta på elevfilmen här eller starta den via elevmaterialet online.
U1L6.EngageThumbnail.png
 • Ha en diskussion om att vind är en kraft som trycker och drar, och att segel är formade för att på ett effektivt sätt fånga upp så mycket kraft som möjligt.
 • Ställ frågor som:
  • Hur rör sig en segelbil? Vinden trycker den framåt.
  • Kan du se vinden? Nej, men du kan se effekterna av vinden.
 • Du kan ställa följande frågor om eleverna behöver vägledning:
  • Hur många olika segelformer såg du i filmen?
  • Vilken form och storlek på seglet tror du fungerar bäst?
 • Berätta för eleverna att de ska bygga en segelbil och designa egna segel.
 • Dela ut ett set till varje grupp.

Undersöka

(Små grupper, 30 minuter)

 • Låt eleverna arbeta i par, för att bygga segelbilsmodellen. Säg åt dem att turas om. Den ena personen letar fram rätt delar medan den andra bygger och sedan byter de roller efter varje steg.
 • Information som kan vara till hjälp vid byggandet finns i avsnittet Tips nedan.
 • När eleverna har byggt klart, låt dem utforma och tillverka minst två olika papperssegel att testa.
 • Test 1: Be eleverna gissa hur långt deras segelbil kommer att åka med varje typ av segel. Säg åt dem att placera en kloss eller en minifigur bredvid testområdet för att markera var de tror att deras segelbil kommer att stanna i varje försök. Låt dem använda en tumstock eller ett måttband för att mäta. Se till att de registrerar resultatet efter varje försök.
 • Del 2: Låt eleverna utföra följande efter att de har testat alla segel:
  • Designa ytterligare ett segel var (dvs. två per grupp)
  • Testa sina segelbilar igen
  • Bestämma vilken segelform som är bäst och varför
 • Om det finns tid kan du låta alla ställa upp med sin favoritsegelbil i en stor kappsegling för hela klassen.

Förklara

(Hela klassen, 5 minuter)

 • Samla eleverna och låt dem presentera vad de har byggt.

 • Ställ frågor som:

  • Vilken form på seglet fick din segelbil att åka längst? Varför?
 • Förklara att seglets form och storlek avgör hur mycket vind som fångas upp och driver segelbilen framåt, och att vindriktningen kan påverka segelbilens rörelse. Större segel ger mer yta för vinden att skjuta segelbilen framåt. Med ett större segel åker bilen snabbare och kommer längre än med ett mindre segel.

Utveckla

(Hela klassen, 10 minuter)

 • Ställ frågor för att hjälpa eleverna att jämföra fördelar och nackdelar med deras segel- och bilkonstruktioner. Några förslag:
  • Vilket segel fick din segelbil att skjutas framåt som längst?
  • Varför var det den bästa designen, tror du? Var det formen? Storleken? Någon annan egenskap?
  • Vad skulle du ändra för att göra segelbilen ännu bättre?
 • Avsätt tid för att låta eleverna plocka isär modellerna, sortera klossarna till rätt fack och städa undan vid sina arbetsplatser.

Utvärdera

(Fortlöpande under hela lektionen)

 • Fråga ”hur” och ”varför” fortlöpande under lektionen, för att få eleverna att fundera kring relevanta begrepp.
 • Ställ vägledande frågor, för att uppmuntra eleverna att ”tänka högt” och förklara sina tankar och resonemang när de fattar beslut om hur modellerna ska byggas.

Observationschecklista

 • Undersök elevernas förmåga att beskriva hur olika segelutföranden fångar upp vinden och hur detta påverkar seglens förmåga att skjuta bilarna framåt.
 • Använd en lämplig skala för att registrera elevernas behov, till exempel:
  1. Behöver mer stöd
  2. Kan arbeta självständigt
  3. Kan lära andra

Självutvärdering

 • Låt varje elev välja en kloss som enligt egen uppfattning bäst motsvarar den egna prestationen:
  • Grön: Jag tror att jag kan beskriva vad som menas med tryck- och dragkraft.
  • Blå: Jag vet att jag kan beskriva vad som menas med tryck- och dragkraft.
  • Lila: Jag kan beskriva och förklara vad som menas med tryck- och dragkraft och jag kan hjälpa en kamrat att förstå.

Gemensam återkoppling

 • Låt eleverna inom varje grupp diskutera sin upplevelse av samarbetet.
 • Uppmuntra dem att använda uttryck som:
  • Jag gillade när du....
  • Jag skulle vilja höra mer om när du....
45401-assessment.png

Tips

Modelltips

 • Eleverna kan använda en sax för att klippa ut sina segel, alternativ kan de riva ut en ungefärlig segelform. Uppmuntra dem också att experimentera med att vika papperet för att göra seglet styvare längs vecket.
 • LEGO® gemen håller seglen på plats genom att nypa fast överdelen och underdelen. Om papperet är för tunt kanske det blåser ut ur gemen. Om de händer kan man vika papperet en eller två gånger, så att det blir tjockare och stannar i gemen.
 • Seglen bör vara minst ca 15 cm långa för att passa den ursprungliga segelbilskonstruktionen. Eleverna kan också göra masterna längre eller kortare, vilket innebär att de måste justera seglens höjd.
 • Eleverna kan använda en elektrisk fläkt för att skjuta på seglen. Alternativt kan de blåsa på seglen eller använda förvaringslådans lock för att fläkta på seglen.
 • Efter varje försök kan de placera ut en minifigur med en rutig flagga för att markera hur långt deras bil kom. Om sträckan blev ännu längre i det senaste försöket flyttar de minifiguren till den nya stoppunkten. Annars lämnar de minifiguren vid den tidigare stoppunkten.

Differentiering

Förenkla lektionen genom att:

 • Låta eleverna testa två olika segelutföranden (begränsa möjliga former till en rektangel och en triangel)

Öka svårighetsgraden genom att:

 • Uppmuntra eleverna att använda olika material för seglen (t.ex. endast LEGO® klossar eller kartong) och sedan bedöma hur materialen påverkade seglens funktion

Utökning

(OBS! Ytterligare tid krävs.)
För att främja utveckling inom matematik kan du låta eleverna kombinera olika LEGO klossar (2 stycken, 5 stycken eller 10 stycken) för att uppskatta, mäta och jämföra hur långt segelbilen kom.

Utdrag från Centrala innehållet i Lgr11, Matematik, åk 1-3:

 • Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.

Stöd för lärare

Eleverna kommer att:

 • Undersöka hur vind av olika styrka påverkar förflyttningen av ett föremål när vinden blåser (trycker) mot föremålet
 • LEGO® Education BricQ Motion Essential set (ett set per elevpar)
 • 2–3 medelstora elektriska fläktar (helst 1 för varje grupp om 8 elever)
 • Pennor
 • Saxar
 • 3 pappersark per grupp
 • Tumstockar eller måttband

Följande områden från det centrala innehållet i undervisningen, åk 1–3 och åk 4-6, i Läroplan för grundskolan (Lgr11) behandlas i aktiviteten. Lektionens differentiering påverkar vilka områden som kan bli aktuella.

Teknik:

 • Material för eget konstruktionsarbete. Deras egenskaper och hur de kan sammanfogas.
 • Undersökande av hur några vardagliga föremål är uppbyggda och fungerar samt hur de är utformade och ge förslag på hur de kan förbättras.
 • Egna konstruktioner där man tillämpar enkla mekanismer.

Fysik:

 • Tyngdkraft och friktion som kan observeras vid lek och rörelse, till exempel i gungor och rutschbanor.
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.

Matematik:

 • Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.

Svenska:

 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.

Elevmaterial

Elevblad

Ladda ned, visa eller dela som HTML-sida online eller som en utskrivbar PDF-fil.

LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, the SPIKE logo, MINDSTORMS and the MINDSTORMS logo are trademarks and/or copyrights of the LEGO Group. ©2020 The LEGO Group. All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the terms of use.