BricQ Motion Essential

Lindansare

Sätt upp en spänd lina och hjälp lindansaren att hitta sin tyngdpunkt, så att hon inte ramlar.

30-45 min.
Medelnivå
PreK-2
U1L5.Thumbnail.png

Förbereda

 • Gå igenom elevmaterialet online. Använd en projektor för att visa och beskriva materialet under lektionen.
 • Se till att ni har gått igenom relevanta begrepp (t.ex. balanserade och obalanserade krafter i samband med tyngdkraft) i en tidigare lektion.
 • Ta hänsyn till elevernas olika förutsättningar och förmågor. Variera lektionen för att göra den tillgänglig för alla. Förslag finns i avsnittet Differentiering nedan.

Engagera

(Hela klassen, 5 minuter)

 • Titta på elevfilmen här eller starta den via elevmaterialet online.
U1L5.EngageThumbnail.png
 • Ha en diskussion om tyngdkraft.
 • Ställ frågor som:
  • Vad är tyngdkraft? Det är en kraft som drar ner saker mot marken.
  • Vad är lindans? Konsten att balansera på en uppspänd tunn vajer eller rep.
  • Vilken egenskap måste en lindansare ha för att inte falla? Bra balans.
  • Vad är det som ”håller kvar” en lindansare på linan? Medan lindansaren balanserar på linan är det linan som trycker uppåt mot lindansarens fötter, så att han eller hon inte faller ner.
 • Förklara för eleverna att de ska bygga en lina för lindansare.
 • Dela ut ett set till varje grupp.

Undersöka

(Små grupper, 25 minuter)

 • Låt eleverna arbeta i par, för att bygga lindansarmodellen. Säg åt dem att turas om. Den ena personen letar fram rätt delar medan den andra bygger och sedan byter de roller efter varje steg.
 • Information som kan vara till hjälp vid byggandet finns i avsnittet Tips nedan.
 • Presentera testutmaningen när eleverna har byggt klart.
 • Förklara att eleverna ska turas om att testa lindansarens tyngdpunkt. De ska dra viktklossarna längs balansstången, eller lägga till eller ta bort klossar på vardera sida av stången, för att få lindansaren att hålla balansen eller tappa balansen.
 • Säg åt eleverna att de ska rita i elevbladen. De ska märka ut vilka klossar de har placerat på vardera sidan av balansstången, för att visa hur de har fått lindansaren att hålla eller tappa balansen. Påminn dem om att de måste rita ut om balansstången är längre eller kortare på vardera sidan om lindansaren.
U1L5.01.png

Förklara

(Hela klassen, 5 minuter)

 • Samla eleverna för att gå igenom och prata om vad de har byggt.
 • Ställ frågor som:
  • Vad lade du märke till angående lindansarens balans och hur den ändrades när du flyttade stången? Förklara att tyngdkraften är den kraft som drar viktklossarna nedåt längs lindansarens armar eller balansstång. Den hjälper till att utjämna tyngden på båda sidor, så att lindansaren kan behålla sin tyngdpunkt och inte dras ner och falla av repet.

Utveckla

(Hela klassen, 10 minuter)

 • Be eleverna att undersöka sin tyngdpunkt:
  • Låt dem stå på en fot och hålla den andra foten nära golvet. Säg åt dem att börja höja den fot som hålls nära golvet, för att se hur länge de kan stå innan de tappar balansen. Låt dem prova detta dels när de håller armarna längs kroppen och dels när de sträcker ut armarna åt sidorna. Vilket är lättast?
  • Välj 1–2 elever och be dem att stå på en fot medan de lyfter den andra foten så högt de kan ovanför golvet. Låt dem också prova detta medan de sträcker ut ena armen åt sidan samtidigt som de håller en bok i handen.
  • Fråga när de kände av tyngdkraften som mest, och när de tyckte att de hade bäst balans.
 • Avsätt tid för att låta eleverna plocka isär modellerna, sortera klossarna till rätt fack och städa undan vid sina arbetsplatser.

Utvärdera

(Fortlöpande under hela lektionen)

 • Fråga ”hur” och ”varför” fortlöpande under lektionen, för att få eleverna att fundera kring relevanta begrepp.
 • Ställ vägledande frågor, för att uppmuntra eleverna att ”tänka högt” och förklara sina tankar och resonemang när de fattar beslut om hur modellerna ska byggas.

Observationschecklista

 • Undersök elevernas förmåga att beskriva tyngdpunkt, balanserad och obalanserad.
 • Använd en lämplig skala för att registrera elevernas behov, till exempel:
  1. Behöver mer stöd
  2. Kan arbeta självständigt
  3. Kan lära andra

Självutvärdering

 • Låt varje elev välja en kloss som enligt egen uppfattning bäst motsvarar den egna prestationen:
  • Grön: Jag tror att jag kan beskriva vad som menas med tryck- och dragkraft.
  • Blå: Jag vet att jag kan beskriva vad som menas med tryck- och dragkraft.
  • Lila: Jag kan beskriva och förklara vad som menas med tryck- och dragkraft och jag kan hjälpa en kamrat att förstå.

Gemensam återkoppling

 • Låt eleverna inom varje grupp diskutera sin upplevelse av samarbetet.
 • Uppmuntra dem att använda uttryck som:
  • Jag gillade när du....
  • Jag skulle vilja höra mer om när du....
45401-assessment.png

Tips

Modelltips

 • Det lilla hjulet undertill på lindansaren kan vara svårt att hitta. Det finns i facket med de svarta och grå delarna.
 • Det lilla hjulet på lindansaren är mycket svårt att ta bort. Det behöver inte demonteras, så säg åt eleverna att lämna de två delarna ihopsatta. Se till att eleverna aldrig försöker ta isär delar med tänderna!
 • Längden på modellens axlar mäts i LEGO® knoppar. Visa hur man mäter axeln genom att placera den parallellt med en vit 16-knopparsplatta, vilket visar att axeln är 16 knoppar lång.

Differentiering

Förenkla lektionen genom att:

 • Låta eleverna utföra ett test där de placerar samma typ av klossar på var sida om lindansaren och sedan byter ut dem mot andra klossar för att observera tyngdkraftens verkan

Öka svårighetsgraden genom att:

 • Utmana eleverna att spela ett ”tyngdpunktsspel” där varje elev väljer vänster eller höger del av balansstången, som har sin tyngdpunkt vid lindansaren
  • Eleverna turas om att välja 5 klossar och använder dem för att försöka få lindansaren att luta mer mot den valda delen av balansstången
  • Den som väljer ut och lägger på de tyngsta delarna vinner

Utökning

(OBS! Ytterligare tid krävs.)
För att främja utveckling inom matematik, låt eleverna arbeta i par där var och en skriver ner en matematikuppgift som handlar om att balansera lindansaren. Varje person i paret löser den andra personens uppgift.

Utdrag från Centrala innehållet i Lgr11, Matematik, åk 1-3:

 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.

Stöd för lärare

Eleverna kommer att:

 • Undersöka tyngdkraft och använda den för att få lindansaren att hålla balansen
 • LEGO® Education BricQ Motion Essential set (ett set per elevpar)

Följande områden från det centrala innehållet i undervisningen, åk 1–3 och åk 4-6, i Läroplan för grundskolan (Lgr11) behandlas i aktiviteten. Lektionens differentiering påverkar vilka områden som kan bli aktuella.

Teknik:

 • Material för eget konstruktionsarbete. Deras egenskaper och hur de kan sammanfogas.
 • Undersökande av hur några vardagliga föremål är uppbyggda och fungerar samt hur de är utformade och ge förslag på hur de kan förbättras.
 • Egna konstruktioner där man tillämpar enkla mekanismer.

Fysik:

 • Tyngdkraft och friktion som kan observeras vid lek och rörelse, till exempel i gungor och rutschbanor.
 • Balans, tyngdpunkt och jämvikt som kan observeras i lek och rörelse, till exempel vid balansgång och på gungbrädor.
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.

Matematik:

 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.

Svenska:

 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.

Elevmaterial

Elevblad

Ladda ned, visa eller dela som HTML-sida online eller som en utskrivbar PDF-fil.

LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, the SPIKE logo, MINDSTORMS and the MINDSTORMS logo are trademarks and/or copyrights of the LEGO Group. ©2020 The LEGO Group. All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the terms of use.