BricQ Motion Essential

Publikens jubel

I det här slutprojektet utforskar eleverna den tekniska designprocessen och visar prov på sin förståelse av balanserade och obalanserade krafter.

Loppet är nästan över. Löparna rundar den sista kurvan, de ser mållinjen och publiken blir helt vild!

45-90 min.
Avancerad
Årskurs 3–4
Hybrid
U2L7.Thumbnail.png

Förbereda

 • Gå igenom elevmaterialet online. Använd en projektor för att visa och beskriva materialet under lektionen.
 • Den här lektionen är avsedd att hållas under minst två 45-minuterspass. Del A motsvarar pass 1 och del B motsvarar pass 2.
 • Se till att ni har gått igenom relevanta begrepp (dvs. enkla mekanismer, mönster hos rörelser samt balanserade och obalanserade krafter) i tidigare lektioner.
 • Ta hänsyn till elevernas olika förutsättningar och förmågor. Variera lektionen för att göra den tillgänglig för alla. Förslag finns i avsnittet Differentiering nedan.

Del A (45 minuter)

Engagera

(Hela klassen, 5 minuter)

 • Titta på elevfilmen här eller starta den via elevmaterialet online.
U2L7.EngageThumbnail.png
 • Ha en kort diskussion om vad eleverna observerade när publiken firande vinsten i filmen.
 • Ställ frågor som:
  • Hur rörde sig personerna? (hoppade, vinkade, gav varandra en ”high five”)
  • Tänk tillbaka på mekanismerna i tidigare lektioner. Kan du skapa mekanismer som imiterar publikens rörelser genom att använda vad du tidigare har lärt dig om krafter och rörelse?
 • Förklara för eleverna att de ska utforma och bygga en mekanism (eller flera mekanismer) för att skapa en automatiserad jublande publik.

Undersöka

(Små grupper, 30 minuter)

 • Be eleverna att uppfinna en mekanism som representerar en jublande eller firande publik.
 • Låt dem skissa och bygga sina idéer.
 • Förklara att de, som inspiration, kan använda de modeller som de har byggt under tidigare lektioner eller att de kan uppfinna något helt nytt.
 • Uppmuntra dem att skapa modeller med så många sammankopplade rörliga delar som möjligt.
 • Säg åt eleverna att diskutera och skissa sina förslag innan de börjar bygga.
 • Information som kan vara till hjälp vid byggandet finns i avsnittet Tips nedan.

Förklara

(Hela klassen, 5 minuter)

 • Samla eleverna för att gå igenom och prata om vad de har byggt.
 • Ställ frågor som:
  • Hur gör din modell för att fira en vinst?
  • Vilka modeller inspirerade dig?
  • Vilka delar av din modell är lika som i din skiss? Vad är annorlunda?
  • Vad skulle du kunna ändra?
 • Om du behöver klossarna till andra lektioner kan du fotografera varje grupps modell, så att eleverna kan utgå från fotot nästa gång. När du har fotograferat modellerna ber du eleverna att plocka isär dem och städa undan. Om du inte behöver klossarna till andra lektioner kan du låta eleverna ställa undan sina modeller till nästa gång. Glöm inte att märka både set och modell.

Del B (45 minuter)

Engagera

(Hela klassen, 5 minuter)

 • Dela ut elevernas skisser eller modeller från lektionsdel A.
 • Låt eleverna berätta vad de tänker göra härnäst för att justera, förbättra och slutföra sina modeller.
 • Fråga eleverna vad de kan göra för att komma vidare om de kör fast. Exempel på svar:
  • Rådfråga en klasskamrat i en annan grupp
  • Använda bygginstruktionerna för att få inspiration

Undersöka

(Små grupper, 30 minuter)

 • Ge eleverna 20 minuter för att bygga klart modellerna. När det har gått 15 minuter säger du åt dem att de har fem minuter på sig att skapa en fungerande modell.
 • Ge dem 2 minuter för att testa sina modeller tillsammans med sin kamrat.
 • Om det finns elever som blir klara tidigt kan de märka upp start- och mållinjer (ca 1,5 m från varandra) till en minifigurtävling.
 • Samla sedan eleverna till ett stort segerfirande!

Förklara

(Hela klassen, 5 minuter)

 • Låt eleverna beskriva sina modeller.
 • Ställ frågor som:
  • Hur bra fungerade din modell?
  • Vad kan du ändra för att göra den ännu bättre?

Utveckla

(Hela klassen, 5 minuter)

 • Ställ frågor som:
  • Vilken del av den här lektionen var rolig?
  • Vad var svårast?
  • Vilka elevers modeller inspirerade dig?
 • Avsätt tid för att låta eleverna plocka isär modellerna, sortera klossarna till rätt fack och städa undan vid sina arbetsplatser.

Utvärdera

(Fortlöpande under hela lektionen)

 • Fråga ”hur” och ”varför” fortlöpande under lektionen, för att få eleverna att fundera kring relevanta begrepp.
 • Ställ vägledande frågor, för att uppmuntra eleverna att ”tänka högt” och förklara sina tankar och resonemang när de fattar beslut om hur modellerna ska byggas.

Observationschecklista

 • Undersök elevernas förmåga att beskriva de krafter som verkar i modellerna.
 • Använd en lämplig skala för att registrera elevernas behov. Till exempel:
  1. Behöver mer stöd
  2. Kan arbeta självständigt
  3. Kan lära andra

Självutvärdering

 • Låt varje elev välja en kloss som enligt egen uppfattning bäst motsvarar den egna prestationen:
  • Grön: Jag tror att jag kan beskriva de krafter som är aktiva i min modell.
  • Blå: Jag vet att jag kan beskriva de krafter som är aktiva i min modell.
  • Lila: Jag kan beskriva och förklara de krafter som är aktiva i min modell och jag kan hjälpa en kamrat att förstå.

Gemensam återkoppling

 • Låt eleverna inom varje grupp diskutera sina upplevelser av grupparbetet.
 • Uppmuntra dem att använda uttryck som:
  • Jag gillade när du....
  • Jag skulle vilja höra mer om hur du....
45401-assessment.png

Tips

Modelltips

 • Om det finns elever som kör fast kan du hjälpa dem genom att ställa öppna frågor, som:
  • Vad har du för idé?
  • Vad har du redan provat?
  • Vad kan du prova härnäst?
  • Skulle någon av de modeller som du har byggt i en tidigare lektion kunna användas för att få något att hoppa eller vinka?
 • Vissa elever kanske har modellförslag som är alltför omfattande och därför inte kan byggas klart inom den avsatta tiden. Uppmuntra dem att tänka ut hur de skulle kunna förenkla sin idé inför nästa lektion. Främja deras kreativitet och förklara att många utvecklare och konstruktörer tar en paus från sina projekt för att kunna tänka om och ändra sina planer.
 • Lösningsexempel visas på bilderna nedan. Vi rekommenderar dock att du bara låter eleverna se bilderna om de inte kommer på egna idéer. I annat fall kan deras kreativitet hämmas.
U2L7.Thumbnail.png

Differentiering

Förenkla lektionen genom att:

 • Låta eleverna börja med att undersöka kammekanismen på sidan 2 i bygginstruktionshäftet

Öka svårighetsgraden genom att:

 • Tilldela varje grupp två mekanismer från sidorna 2–3 i bygginstruktionshäftet, och utmana eleverna att kombinera båda mekanismerna till en enda modell

Utökning

(OBS! Ytterligare tid krävs.)
För att främja språkfärdighet kan du låta varje elev skapa och hålla ett föredrag om vad de har lärt sig under lektionen.

Utdrag från Centrala innehållet i Lgr11, Svenska, åk 4-6:

 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.

Hybridinlärning 1:1

Ladda ner lektionsplanen för Personal Learning Kit från resurserna för hybridinlärning.

Stöd för lärare

Eleverna kommer att:

 • Ta fram idéer, skissa, designa, bygga, testa, bygga om, testa igen och experimentera för att skapa egna mekanismer
 • Använda sina kunskaper om orsak och verkan respektive balanserade och obalanserade krafter, för att bygga en rörlig jublande minifigurpublik
 • LEGO® Education BricQ Motion Essential set (ett set per elevpar)

Följande områden från det centrala innehållet i undervisningen, åk 4–6, i Läroplan för grundskolan (Lgr11) behandlas i aktiviteten. Lektionens differentiering påverkar vilka områden som kan bli aktuella.

Teknik:

 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.
 • Egna konstruktioner med tillämpningar av hållfasta och stabila strukturer, mekanismer och elektriska kopplingar, i form av fysiska och digitala modeller.
 • Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.

Fysik:

 • Krafter och rörelser i vardagssituationer och hur de upplevs och kan beskrivas, till exempel vid cykling.
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.

Svenska:

 • Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola.

Elevmaterial

Elevblad

Ladda ned, visa eller dela som HTML-sida online eller som en utskrivbar PDF-fil.

LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, the SPIKE logo, MINDSTORMS and the MINDSTORMS logo are trademarks and/or copyrights of the LEGO Group. ©2020 The LEGO Group. All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the terms of use.