BricQ Motion Essential

Straffkast

Undersök en basketbolls rörelse när du gör ett trepoängskast. Kan du träffa korgen perfekt varje gång?

30-45 min.
Medelnivå
Årskurs 3–4
Hybrid
U2L3.01.png

Förbereda

 • Gå igenom elevmaterialet online. Använd en projektor för att visa och beskriva materialet under lektionen.
 • Se till att ni i tidigare lektioner har gått igenom olika sätt att känna igen återkommande mönster hos rörelser.
 • Ta hänsyn till elevernas olika förutsättningar och förmågor. Variera lektionen för att göra den tillgänglig för alla. Förslag finns i avsnittet Differentiering nedan.

Engagera

(Hela klassen, 5 minuter)

 • Titta på elevfilmen här, eller starta den via elevmaterialet online.
U2L3.EngageThumbnail.png
 • Ha en kort diskussion om vilka krafter eleverna har lagt märke till när de utövar sporter som basket, volleyboll eller liknande.
 • Ställ frågor som:
  • Vilken krafter får bollen att röra sig? (Tryck- och dragkraften)
  • Vilken kraft får bollen att återvända till marken? (Tyngdkraften)
  • Vad är en ”trepoängare”? (En ”trepoängare” gör man genom att träffa korgen från en punkt utanför trepoängslinjen.)
 • Berätta för eleverna att de ska att bygga en basketmodell och använda den i experiment där de lär sig att känna igen mönster i hur bollar rör sig.
 • Dela ut ett set till varje grupp.

Undersöka

(Små grupper, 25 minuter)

 • Låt eleverna att arbeta i par för att bygga straffkastmodellen. Säg åt dem att turas om. Den ena personen letar fram rätt delar medan den andra bygger och sedan byter de roller efter varje steg.
 • Information som kan vara till hjälp vid byggandet finns i avsnittet Tips nedan.

Experiment 1:

 • Låt eleverna testa sina modeller för att se om de kan träffa korgen när modellen är konfigurerad för snurrposition 1, kastavstånd 2 och korghöjd 1 på de blå numrerade plattorna.
 • Be dem att registrera resultaten i sina elevblad.
  • Låt dem sedan försöka träffa korgen igen, genom att öka kastavståndet till positionerna 4, 6 och 8.
  • Påminn dem om att anteckna resultatet efter varje test.

Förklara

(Hela klassen, 10 minuter)

 • Samla eleverna och låt dem presentera vad de har lärt sig.
 • Ställ frågor som:
  • När var kraften balanserad/obalanserad? (Kraften är balanserad när kastarmen är stilla. När den släpps, faller viktklossen vilket innebär att kraften på bollen blir obalanserad. Kraften förblir obalanserad tills bollen och kastarmen har slutat röra sig.)
  • Vad får viktklossen att falla? (Tyngdkraften)
  • Varför gjorde du mål varje gång som korghöjden var inställd på position 1?
  • Vad tror du skulle hända om du höjde korgen?

Experiment 2:

 • Be eleverna att ändra korghöjden till position 2 och försöka göra mål från avståndspositionerna 2, 4, 6 och 8.
  • Säg åt dem att efter varje försök registrera resultatet i den andra kolumnen i tabellen i elevbladen.
  • Uppmuntra dem att förutsäga från vilket avstånd de kommer att kunna göra mål varje gång de ändrar korghöjden, och se till att de markerar förutsägelserna med ett kryss i tabellen.
  • Om de har fyllt i hela kolumnen, eller inte kan göra fler mål, låt dem höja basketkorgen till position 3, 4 osv. för att fortsätta registrera sina resultat i tabellen tills de inte längre kan göra mål.

Utveckla

(Hela klassen, 5 minuter)

 • Samla eleverna för att gå igenom och diskutera experimenten.
 • Ställ frågor som:
  • Lade du märke till några mönster hos bollens rörelse när avståndet ändrades för varje korghöjd? (När avståndet och höjden ökade, blev det svårare att träffa korgen.)
  • Håll upp din tabell och se dig om i klassrummet. Skiljer sig din tabell från andra tabeller i klassen?
  • Kunde du gissa vad som skulle hända sedan?
 • Avsätt tid för att låta eleverna plocka isär modellerna, sortera klossarna till rätt fack och städa undan vid sina arbetsplatser.
U2L3.01.png
 • Visste du att vissa LEGO delar är av växtbaserad plast? LEGO delar som träd, löv, drakvingar och basketkorgar är av sockerrör från hållbara odlingar. Senast 2030 kommer alla LEGO delar att vara av material från hållbara källor.

Utvärdera

(Fortlöpande under hela lektionen)

 • Fråga ”hur” och ”varför” fortlöpande under lektionen, för att få eleverna att fundera kring relevanta begrepp.
 • Ställ vägledande frågor, för att uppmuntra eleverna att ”tänka högt” och förklara sina tankar och resonemang när de fattar beslut om hur modellerna ska byggas.

Observationschecklista

 • Undersök elevernas förmåga att beskriva mönstret hos ett föremåls rörelse, och hur detta mönster kan användas för att förutsäga framtida rörelser.
 • Använd en lämplig skala för att registrera elevernas behov. Till exempel:
  1. Behöver mer stöd
  2. Kan arbeta självständigt
  3. Kan lära andra

Självutvärdering

 • Låt varje elev välja en kloss som enligt egen uppfattning bäst motsvarar den egna prestationen:
  • Grön: Jag tror att jag kan känna igen ett mönster hos bollens rörelse.
  • Blå: Jag känner igen ett mönster hos bollens rörelse.
  • Lila: Jag kan känna igen ett mönster hos bollens rörelse, jag kan använda mönstret för att förutsäga nya bollrörelser. Jag kan även hjälpa en kamrat att förstå.

Gemensam återkoppling

 • Låt eleverna inom varje grupp diskutera sina upplevelser av grupparbetet.
 • Uppmuntra dem att använda uttryck som:
  • Jag gillade när du....
  • Jag skulle vilja höra mer om hur du....
45401-assessment.png

Tips

Modelltips

 • Visa eleverna hur man räknar knoppar på plattorna, så att de får hjälp att placera klossarna rätt. Påpeka att de ska vara uppmärksamma på var de två gula kastarmstöden placeras på den vita plattan.
 • Förklara att de röda axlarna indikerar de variabler som kan justeras på modellen (dvs. korghöjd, kastavstånd och snurrposition).
 • Nämn att man kan öka avståndet mellan korgen och kastarmen genom att använda vevhandtaget i mitten av modellen.
 • Förklara att snöret på bollen ser till att bollen och modellen inte skiljs åt.
U2L3.01.png

Differentiering

Förenkla lektionen genom att:

 • Låta eleverna försöka träffa korgen endast från avståndspositionerna 2, 4 och 6.

Öka svårighetsgraden genom att:

 • Låta eleverna ändra snurrläget till position ”2” och sedan registrera sina observationer i en ny tabell
 • Låta eleverna ställa in korghöjden på ”5” och utmana dem att ändra sina modeller för att få en trepoängare från alla avstånd mellan 1 och 8. Det hela innebär att visst fritt byggande måste ske.

Utökning

(OBS! Ytterligare tid krävs.)
För att främja utveckling inom matematik och låta eleverna undersöka måttenheter kan du låta dem hålla en linjal mot modellerna när de ändrar inställningarna.

Utdrag från Centrala innehållet i Lgr11, Matematik, åk 4-6: - Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.

Hybridinlärning 1:1

Ladda ner lektionsplanen för Personal Learning Kit från resurserna för hybridinlärning.

Stöd för lärare

Eleverna kommer att:

 • Observera och mäta ett föremåls rörelse för att identifiera ett mönster
 • Registrera data och använda dem för att göra förutsägelser
 • LEGO® Education BricQ Motion Essential set (ett set per elevpar)

Följande områden från det centrala innehållet i undervisningen, åk 4–6, i Läroplan för grundskolan (Lgr11) behandlas i aktiviteten. Lektionens differentiering påverkar vilka områden som kan bli aktuella.

Teknik:

 • Vardagliga föremål som består av rörliga delar och hur de rörliga delarna är sammanfogade med hjälp av olika mekanismer för att överföra och förstärka krafter.
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.
 • Egna konstruktioner med tillämpningar av hållfasta och stabila strukturer, mekanismer och elektriska kopplingar, i form av fysiska och digitala modeller.

Fysik:

 • Krafter och rörelser i vardagssituationer och hur de upplevs och kan beskrivas, till exempel vid cykling.
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
 • Mätningar och mätinstrument, till exempel klockor, måttband och vågar och hur de används i undersökningar.
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.

Matematik:

 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.

Svenska:

 • Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola.

Elevmaterial

Elevblad

Ladda ned, visa eller dela som HTML-sida online eller som en utskrivbar PDF-fil.

LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, the SPIKE logo, MINDSTORMS and the MINDSTORMS logo are trademarks and/or copyrights of the LEGO Group. ©2020 The LEGO Group. All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the terms of use.