BricQ Motion Essential

Racerbil

Ljuset ändras från rött till grönt – då drar du iväg! Valde ditt depåteam rätt hjul? Kommer ditt lag att vinna?

30-45 min.
Nybörjare
Årskurs 3–4
U2L2.Thumbnail.png

Förbereda

 • Gå igenom elevmaterialet online. Använd en projektor för att visa och beskriva materialet under lektionen.
 • Se till att ni i tidigare lektioner har gått igenom olika sätt att känna igen återkommande mönster hos rörelser.
 • Ta hänsyn till elevernas olika förutsättningar och förmågor. Variera lektionen för att göra den tillgänglig för alla. Förslag finns i avsnittet Differentiering nedan.

Engagera

(Hela klassen, 5 minuter)

 • Titta på elevfilmen här eller starta den via elevmaterialet online.
U2L2.EngageThumbnail.png
 • Ha en kort diskussion om vilka verkande krafter eleverna noterade i racertävlingen i filmen.
 • Ställ frågor som:
  • Vilken kraft får en racerbil att åka? (Reaktionskraft eller drivkraft verkar på bilens hjul och får dem att röra sig. Kraften kommer från motorn eller från något annat som driver (trycker) bilen framåt.)
  • Vilken kraft får racerbilen att stanna? (Friktionskraften tar energi från bilen för att sakta ner den när den rullar på sina hjul. Detta kallas för ”rullmotstånd”.)
  • Vad kan få bilen att åka snabbare eller långsammare? (Om man minskar massan och friktionen går bilen snabbare. Ökar man massan och friktionen saktar bilen ner.)
 • Berätta för eleverna att de ska bygga en modell av en racerbil och en ivägskjutare, och sedan utföra olika experiment där de kommer att upptäcka vissa mönster i hur bilen rör sig.
 • Dela ut ett set till varje grupp.

Undersöka

(Små grupper, 25 minuter)

 • Låt eleverna arbeta i par för att bygga racerbilen. Säg åt dem att turas om. Den ena personen letar fram rätt delar medan den andra bygger och sedan byter de roller efter varje steg.
 • Information som kan vara till hjälp vid byggandet finns i avsnittet Tips nedan.

Experiment 1:

 • Låt eleverna testa sina bilar med medelstora gula hjul för att se hur långt bilarna kommer. Säg åt dem att dra tillbaka ivägskjutaren till position 5 och sedan släppa.
  • Be dem registrera resultatet i sina elevblad.

Experiment 2:

 • Be eleverna testa sina bilar med de små grå hjulen och sedan med de stora vita hjulen.
  • Påminn dem om att anteckna resultatet efter varje test.
  • När de testar bilarna och antecknar sina observationer, uppmuntra dem att förutsäga hur långt de tror att varje bil kommer att åka, och säg åt dem att placera en kloss vid den förmodade slutpunkten.

Förklara

(Hela klassen, 10 minuter)

 • Samla eleverna och låt dem presentera vad de har lärt sig.
 • Ställ frågor som:
  • Vad observerade du när du provade de olika hjulen? (Med de mindre hjulen åkte bilen en kortare sträcka än med de större hjulen. Det beror på att de mindre hjulen roterar snabbare på axeln än de större hjulen, vilket skapar mer friktion).
  • Hur kan du få din bil att åka så långt som möjligt? (Svaren bör vara: genom att dra tillbaka fjädern hela vägen, minska vikten, använda de större hjulen och skjuta iväg bilen på en slät yta.)

Utveckla

(Hela klassen, 5 minuter)

 • Samla eleverna för att gå igenom och diskutera experimenten.
 • Ställ frågor som:
  • Vilka mönster hos bilens rörelse kände du igen när du ändrade hjulens storlek?
  • Kunde du gissa vad som skulle hända sedan?
 • När eleverna har testat var och en av hjulstorlekarna, låt dem anpassa sina bilar med hjälp av de återstående klossarna i setet.
 • Avsätt tid för att låta eleverna plocka isär modellerna, sortera klossarna till rätt fack och städa undan vid sina arbetsplatser.
U2L2.02.png

Utvärdera

(Fortlöpande under hela lektionen)

 • Fråga ”hur” och ”varför” fortlöpande under lektionen, för att få eleverna att fundera kring relevanta begrepp.
 • Ställ vägledande frågor, för att uppmuntra eleverna att ”tänka högt” och förklara sina tankar och resonemang när de fattar beslut om hur modellerna ska byggas.

Observationschecklista

 • Undersök elevernas förmåga att beskriva mönstret hos ett föremåls rörelse, och hur detta mönster kan användas för att förutsäga framtida rörelser.
 • Använd en lämplig skala för att registrera elevernas behov. Till exempel:
  1. Behöver mer stöd
  2. Kan arbeta självständigt
  3. Kan lära andra

Självutvärdering

 • Låt varje elev välja en kloss som enligt egen uppfattning bäst motsvarar den egna prestationen:
  • Grön: Jag tror att jag kan känna igen ett mönster i hur bilen rör sig.
  • Blå: Jag vet att jag kan känna igen ett mönster i hur bilen rör sig.
  • Lila: Jag kan känna igen ett mönster i hur bilen rör sig, jag kan använda mönstret för att förutsäga nya rörelser. Jag kan även hjälpa en kamrat att förstå.

Gemensam återkoppling

 • Låt eleverna inom varje grupp diskutera sina upplevelser av grupparbetet.
 • Uppmuntra dem att använda uttryck som:
  • Jag gillade när du....
  • Jag skulle vilja höra mer om hur du....
45401-assessment.png

Tips

Modelltips

 • Visa eleverna hur man räknar knoppar på plattorna, så att de får hjälp att placera klossarna rätt. Påpeka att de ska vara uppmärksamma på den numrerade plattans position och på markeringen på ivägskjutaren.
 • För att skjuta iväg bilen måste eleverna dra tillbaka ivägskjutaren till position 5, placera bilen mot den plana tryckplattan och sedan släppa.
 • Säg åt eleverna att inte trycka fast hjulen för hårt eftersom den extra friktionen i så fall får bilen att gå långsammare.

Differentiering

Förenkla lektionen genom att:

 • Låta eleverna endast prova de medelstora gula hjulen och de stora vita hjulen

Öka svårighetsgraden genom att:

 • Låta eleverna lägga till en viktkloss för att se om det förändrar bilens beteende
 • Låta eleverna prova att skjuta iväg bilen genom att dra tillbaka ivägskjutaren halvvägs (position 3)
  • Kan de förutsäga var bilen kommer att stanna baserat på observationerna i experiment 1 och 2?

Utökning

(OBS! Ytterligare tid krävs.)
För att främja utveckling inom matematik kan du låta eleverna använda standardenheter för att uppskatta och sedan mäta massorna hos olika föremål i setet (t.ex. en viktkloss: 53 g, stora hjul: 16 g, medelstora hjul: 6 g).

Utdrag från centrala innehållet i Lgr11, Matematik, åk 4-6: - Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.

Stöd för lärare

Eleverna kommer att:

 • Anpassa en racerbil för att undersöka olika variabler, t.ex. massa och rullmotstånd, och se vems bil som kan åka längst
 • Registrera data och använda dem för att förutsäga och känna igen mönster
 • LEGO® Education BricQ Motion Essential set (ett set per elevpar)
 • Tumstock eller måttband (1 per grupp)

Följande områden från det centrala innehållet i undervisningen, åk 4–6, i Läroplan för grundskolan (Lgr11) behandlas i aktiviteten. Lektionens differentiering påverkar vilka områden som kan bli aktuella.

Teknik:

 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.
 • Egna konstruktioner med tillämpningar av hållfasta och stabila strukturer, mekanismer och elektriska kopplingar, i form av fysiska och digitala modeller.

Fysik:

 • Krafter och rörelser i vardagssituationer och hur de upplevs och kan beskrivas, till exempel vid cykling.
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
 • Mätningar och mätinstrument, till exempel klockor, måttband och vågar och hur de används i undersökningar.
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.

Matematik:

 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.

Svenska:

 • Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola.

Elevmaterial

Elevblad

Ladda ned, visa eller dela som HTML-sida online eller som en utskrivbar PDF-fil.

LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, the SPIKE logo, MINDSTORMS and the MINDSTORMS logo are trademarks and/or copyrights of the LEGO Group. ©2020 The LEGO Group. All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the terms of use.