BricQ Motion Essential

Friidrott

Vad är du bäst på? Springa, hoppa eller kasta? Det tar vi reda på!

30-45 min.
Nybörjare
Årskurs 3–4
Hybrid
U2L1.TrackandField.Thumbnail.png

Förbereda

 • Gå igenom elevmaterialet online. Använd en projektor för att visa och beskriva materialet under lektionen.
 • Se till att ni har gått igenom relevanta begrepp (t.ex. tryck- och dragkraft) i en tidigare lektion.
 • Ta hänsyn till elevernas olika förutsättningar och förmågor. Variera lektionen för att göra den tillgänglig för alla. Förslag finns i avsnittet Differentiering nedan.

Engagera

(Hela klassen, 5 minuter)

 • Titta på elevfilmen här eller starta den via elevmaterialet online.
U2L1.EngageThumbnail.png
 • Ha en kort diskussion om vilka krafter som verkar när man springer, hoppar eller kastar inom friidrott.
 • Ställ frågor som:
  • Vilka krafter behövs för att få idrottarna att röra sig när de friidrottar? (Idrottare trycker med sina kroppar och använder sina muskler för att springa, hoppa och kasta).
 • Berätta för eleverna att de ska bygga en mekanism som kan representera en friidrottstävling. Förklara att de inte får några bygginstruktioner som vägledning, utan att de i stället ska använda bilderna på sidorna 2–3 i bygginstruktionshäftet.
 • Förklara att varje grupp:
  • Kan kopiera modellerna som visas på sidorna 2–3 i bygginstruktionshäftet, men att de också kan modifiera dem eller uppfinna helt egna modeller.
  • Varje grupp bör sträva efter att bygga minst två friidrottsmodeller med rörliga delar.
 • Dela ut seten till elevgrupperna.

Undersöka

(Små grupper, 30 minuter)

 • Låt eleverna arbeta i par för att utforma och bygga sina modeller
 • OBS! Det finns inga specifika bygginstruktioner för den här lektionen, men som inspiration kan eleverna använda bilderna på sidorna 2–3 i bygginstruktionshäftet. Om de vill får de också designa egna modeller.
 • Information som kan vara till hjälp vid byggandet finns i avsnittet Tips nedan.
 • Uppmuntra eleverna att testa sina modeller när de har byggt klart.
45401_ModDetail_32.png

Förklara

(Hela klassen, 5 minuter)

 • Samla eleverna och låt dem visa vad de har byggt.
 • Ställ frågor som:
  • På vilket sätt representerade dina modeller de friidrottsgrenar som du valde? (t.ex. rör sig snabbt, får något att hoppa osv.)
  • Vilka krafter eller typer av krafter verkar i din modell? (t.ex. tryck- eller dragkrafter, balanserade eller obalanserade krafter, tyngdkraft)

Utveckla

(Hela klassen, 5 minuter)

 • Om det finns tid kan du låta eleverna prova varandras modeller.
 • Avsätt tid för att låta eleverna plocka isär modellerna, sortera klossarna till rätt fack och städa undan vid sina arbetsplatser.

Utvärdera

(Fortlöpande under hela lektionen)

 • Fråga ”hur” och ”varför” under lektionen, för att få eleverna att reflektera djupare.
 • Ställ vägledande frågor, för att uppmuntra eleverna att ”tänka högt” och förklara hur de tänker och resonerar när de fattar beslut under arbetets gång.

Observationschecklista

 • Undersök elevernas förmåga att beskriva de krafter som verkar i modellerna.
 • Använd en lämplig skala för att registrera elevernas behov. Till exempel:
  1. Behöver mer stöd
  2. Kan arbeta självständigt
  3. Kan lära andra

Självutvärdering

 • Låt varje elev välja en kloss som enligt egen uppfattning bäst motsvarar den egna prestationen:
  • Grön: Med lite hjälp kan jag beskriva de verkande krafterna i min modell.
  • Blå: Jag kan beskriva krafterna som är aktiva i min modell.
  • Lila: Jag kan beskriva och förklara krafterna som är aktiva i min modell, och jag kan hjälpa en kamrat att förstå.

Gemensam återkoppling

 • Låt eleverna inom varje grupp diskutera sina upplevelser av grupparbetet.
 • Uppmuntra dem att använda uttryck som:
  • Jag gillade när du....
  • Jag skulle vilja höra mer om hur du....
45401-assessment.png

Tips

Modelltips

 • På bilden visas fyra modeller som eleverna kan använda som inspiration.
U2L1.TrackandField.Thumbnail.png

Differentiering

Förenkla lektionen genom att:

 • Tilldela varje grupp en specifik inspirationsmodell att bygga som utgångspunkt
 • Kamarmen och kuggväxeln (kugghjulssystemet) är bra modeller eftersom det är mekanismer som enkelt kan få något att röra sig

Öka svårighetsgraden genom att:

 • Låta eleverna använda extra klossar för att dekorera och förstärka modellens utseende, så att den får en sportig framtoning
 • Slumpmässigt välja en del (kloss) och utmana eleverna att försöka använda den i en modell
 • Utmana eleverna att kombinera två eller flera olika mekanismer till en enda modell

Utökning

(OBS! Ytterligare tid krävs.)
Eleverna kan beräkna hur mycket utrymme deras modeller upptar på ”idrottsfältet” (bordsskivan), genom att multiplicera modellsidornas längder för att få fram arean. Låt eleverna räkna ut hur stort idrottsfältet behöver vara för att alla modeller ska få plats.

Utdrag från Centrala innehållet i Lgr11, Matematik, åk 4-6: - Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.

Hybridinlärning 1:1

Ladda ner lektionsplanen för Personal Learning Kit från resurserna för hybridinlärning.

Stöd för lärare

Eleverna kommer att:

 • Bekanta sig med setet och lära sig hur det används för att bygga rörliga modeller
 • Undersöka hur tryck- och dragkrafter påverkar mekanismers rörelser
 • Försöka förutsäga (ställa en hypotes) hur de krafter som verkar på ett föremål kan ändra föremålets rörelse
 • LEGO® Education BricQ Motion Essential set (ett set per elevpar)

Följande områden från det centrala innehållet i undervisningen, åk 4–6, i Läroplan för grundskolan (Lgr11) behandlas i aktiviteten. Lektionens differentiering påverkar vilka områden som kan bli aktuella.

Teknik:

 • Vardagliga föremål som består av rörliga delar och hur de rörliga delarna är sammanfogade med hjälp av olika mekanismer för att överföra och förstärka krafter.
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.
 • Egna konstruktioner med tillämpningar av hållfasta och stabila strukturer, mekanismer och elektriska kopplingar, i form av fysiska och digitala modeller.

Fysik:

 • Krafter och rörelser i vardagssituationer och hur de upplevs och kan beskrivas, till exempel vid cykling.
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
 • Mätningar och mätinstrument, till exempel klockor, måttband och vågar och hur de används i undersökningar.
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.

Matematik:

 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.

Svenska:

 • Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola.

Elevmaterial

Elevblad

Ladda ned, visa eller dela som HTML-sida online eller som en utskrivbar PDF-fil.

LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, the SPIKE logo, MINDSTORMS and the MINDSTORMS logo are trademarks and/or copyrights of the LEGO Group. ©2020 The LEGO Group. All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the terms of use.