SPIKE™ Prime Set

Skicka klossen

Träna på samarbetsmetoder genom att arbeta med fyra engagerande utmaningar.

30-45 min.
Nybörjare
Årskurs 5–8
lesson-header

Lektionsplanering

1. Förbereda

 • Läs igenom elevmaterialet i LEGO® Education SPIKE appen.
 • Om du tror att det behövs planerar du en lektion med hjälp av kom igång-materialet i appen. På så vis får eleverna bekanta sig med LEGO® Education SPIKE Prime.

2. Engagera (5 minuter)

 • Använd idéerna i avsnittet Starta en diskussion nedan för att få eleverna att diskutera lektionsinnehållet.
 • Använd videoklippet för att förklara lektionen.

3. Utforska (10 minuter)

 • Dela in klassen i ett jämnt antal grupper med 2–3 elever per grupp.
 • Be dem att välja en gruppledare.
 • Ge grupperna 5 minuter att bygga robothanden och dela ut sex LEGO klossar att använda som poäng.
 • Be dem arbeta så snabbt som möjligt. (Det viktiga är att alla gruppmedlemmar arbetar mot ett gemensamt mål.)
 • Låt grupperna testa sina modeller för att kontrollera att de fungerar.

4. Förklara (15 minuter)

 • Låt varje grupp välja en ny gruppledare till Utmaning 2.
 • Instruera eleverna att turas om att använda robothanden för att flytta en kloss i taget från punkt A till punkt B. (Det här är ännu ett exempel på samarbete med syftet att alla ska arbeta mot ett gemensamt mål.)
 • Nu är det dags för Utmaning 3 och nya gruppledare!
 • Gruppmedlemmarna har 3 minuter på sig att turas om att stapla klossarna på varandra.
 • Hur högt kan de nå?
 • Om tornet rasar ska den person som rev det bygga upp det igen. (Det här är ett exempel på framgångsrikt samarbete som bygger på individuella insatser.)

6. Utveckla (10 minuter)

 • Para ihop grupperna två och två och låt varje grupp välja en gruppledare till Utmaning 4.
 • Grupp A ska turas om att använda sin robothand för att plocka upp en kloss, möta en person från den andra gruppen halvvägs och lämna över klossen.
 • Grupp B ska turas om att använda sin robothand för att ta emot klossen från den andra gruppen och lägga den på en bestämd plats. (Det här är ett exempel på framgångsrikt samarbete som bygger på att alla når nya mål.)
 • Glöm inte att avsätta tid för att plocka undan.

7. Utvärdera

 • Ge återkoppling kring varje elevs prestation.
 • Du kan använda utvärderingsmatrisen som ingår för att förenkla processen.

Starta en diskussion

Diskutera samarbete genom att be eleverna ge exempel på hur ett bra samarbete ser ut. Gör eleverna uppmärksamma på viktiga egenskaper hos olika samarbetsmetoder.

Det kan exempelvis vara:

 • Varje gruppmedlem har ett visst ansvarsområde när man arbetar mot ett gemensamt mål.

  ▷ Exempel: När eleverna bygger ansvarar några av dem för att hitta rätt delar, medan andra ansvarar för att sätta ihop dem. Det här kan även gälla yrkesmässig specialisering.

 • När gruppen når sitt mål innebär det att varje gruppmedlem har lyckats.

  ▷ Exempel: I ett stafettlopp har varje gruppmedlem samma uppgift och laget kommer bara att lyckas om de samarbetar för att förbättra sina resultat. Det innebär att alla måste vara bra på samma uppgift.

 • Varje gruppmedlem bidrar med en liten förbättring som hjälper gruppen att nå sitt mål.

  ▷ Exempel: Inom lagsport eller på företag presterar grupper bättre när varje gruppmedlem utmanas att nå nya mål individuellt.

Visa det här videoklippet för eleverna, så att de får se vad de ska göra.

lesson-header

Byggtips

Enkel styrning av robothanden
Den här robothanden har utformats för att öppnas och stängas när man trycker på den vänstra respektive högra knappen på hubben.

teacher-open-close

En större utmaning
För en större utmaning kan du programmera handen att öppnas när hubben lutas åt vänster och stängas när den lutas åt höger.

teacher-tilt

Ett annat sätt att styra handen
Det går även att använda en kraftsensor.

teacher-force-sensor

Kodningstips

Huvudprogram

SPIKE Extra resources Pass the Brick Step03-Program - sv-se

Möjlig lösning

SPIKE Extra resources Pass the Brick Step04-Hint - sv-se

Andra program

SPIKE Extra resources Pass the Brick Teacher - Solution - sv-se

Differentiering

Förenkla lektionen genom att:

 • Minska antalet utmaningar
 • Ge gruppledarna 1–2 minuter att ge instruktioner i början av varje utmaning istället för under utmaningarna
 • Ge noggranna instruktioner om vad gruppledarna ska göra

Ta lektionen till nästa nivå genom att:

 • Sätta gruppledarnas färdigheter på prov genom att introducera nya ”krav”, till exempel:

  ▷ Eleverna får bara använda sin vänstra (eller högra) hand
  ▷ Den röda klossen måste flyttas sist
  ▷ Den blå klossen måste placeras längst ner i stapeln

Möjligheter till utvärdering

Checklista lärarobservationer
Skapa en skala som passar dina behov, t.ex.:

 1. Delvis genomfört
 2. Helt genomfört
 3. Genomfört över förväntan

Använd följande kriterier för att utvärdera elevernas prestationer:

 • Eleverna samarbetade i gruppen för att nå ett gemensamt mål.
 • Eleverna arbetade för att hjälpa varje gruppmedlem att bidra mer effektivt.
 • Eleverna arbetade för att hjälpa varje gruppmedlem att nå nya mål.

Självutvärdering

Hjälp eleverna att välja den kloss de tycker bäst motsvarar deras individuella prestationer.

 • Blå: Vi samarbetade i gruppen och löste utmaningar tillsammans.
 • Gul: Vi samarbetade som grupp för att lösa utmaningarna och uppmuntrade varandra att lyckas.
 • Lila: Vi samarbetade som grupp för att lösa utmaningarna, uppmuntrade varandra att lyckas och nådde nya mål.

Eleverna utvärderar varandra
Uppmuntra eleverna att ge feedback till andra genom att:

 • Låta en elev bedöma andra elevers prestationer med hjälp av skalan med färgade klossar ovan.
 • Låta dem framföra konstruktiv feedback till varandra för att stärka gruppens prestation under nästa lektion.
student-08

Fördjupning i språkfärdighet

Gör så här för att integrera utveckling i språkfärdigheter:

 • Låt eleverna utforska det bästa sättet för givande diskussioner, t.ex. konstruktiv återkoppling, omformulering eller att bygga samförstånd.

OBS! Det här gör att lektionen tar längre tid.

 

Fördjupning i matematik

Gör så här för att integrera utveckling i matematikfärdigheter:

 • Låt eleverna samla in data om antalet skickade klossar, antalet tappade klossar och hur lång tid det tog att slutföra uppgifterna.
 • Låt dem använda uppgifterna för att ta fram statistik.

OBS! Det här gör att lektionen tar längre tid.

 

Stöd för lärare

Eleverna kommer att:

 • Visa att de kan samarbeta på ett effektivt och respektfullt sätt med alla

LEGO® Education SPIKE Prime Set

Följande områden från det centrala innehållet i undervisningen, åk 4–6 och åk 7–9, i Läroplan för grundskolan (Lgr 11) behandlas i aktiviteten. Lektionens differentiering kan påverka vilka områden som är aktuella.

Teknik:

 • Egna konstruktioner där man tillämpar styrning och reglering, bland annat med hjälp av programmering.
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning. Hur faserna i arbetsprocessen samverkar.

Matematik:

 • Hur algoritmer kan skapas och användas vid programmering. Programmering i visuella programmeringsmiljöer.
 • Hur algoritmer kan skapas, testas och förbättras vid programmering för matematisk problemlösning.

Svenska:

 • Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sagts.

Elevmaterial

Elevblad

Ladda ned, visa eller dela som HTML-sida online eller som en utskrivbar PDF-fil.

LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, the SPIKE logo, MINDSTORMS and the MINDSTORMS logo are trademarks and/or copyrights of the LEGO Group. ©2020 The LEGO Group. All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the terms of use.