BricQ Motion Prime

Design för dig

Främja kreativitet, utforska hur konstruktionstekniska lösningar utvecklas och uppfinn en skrivbordshjälpreda.

45 min
Nybörjare
Årskurs 5–8
Hybrid
DesignForYou_LessonThumbnail_FidgetSpinner.png

Översikt

 • I den här lektionen används LEGO® Education BricQ Prime individuellt inlärningsset. Har du inte tillgång till setet kan du använda andra LEGO klossar eller alternativt material för varje elev.
 • I den här lektionen ska eleverna använda en konstruktionsteknisk process för att bygga och testa en prototyp av en uppfinning som kan förbättra deras arbetsplatser.

Du kan hålla den här lektionen:

 • Som en förberedelse inför enheten Uppfinnarpatrullen.
 • Före lektionen Designa åt någon annan, för att lägga grunden för det öppna projektet.
 • I slutet av enheten, för att utöka elevernas lärande och stärka deras innovationsförmåga.
 • Det individuella inlärningssetet är utformat för att ta med hem. Följ skolans utdelningspolicy för sådant material.
 • En visuell lektionspresentation finns i Ytterligare hjälpmaterial i den här lektionsplaneringen. Använd den här presentationen för att lägga upp lektionen och vägleda eleverna genom de olika faserna.

Konstruktionstekniska begrepp

 • Prototyp: En prototyp är en provmodell som används för att testa en idé.

 • Testa och utvärdera: En process för att mäta hur bra saker fungerar. Man testar en prototyp och utvärderar hur väl den fungerade.

Engagera

(10 minuter)

Ha en kort diskussion om hur man kan få idéer till uppfinningar.

 • Under diskussionen utvecklar du och eleverna en gemensam definition av vad en uppfinning är, och ni definierar kriterierna för uppfinningsaktiviteten.

Ställ frågor som:

 • Varifrån kommer idéer till uppfinningar? (Exempelsvar: man vill lösa ett problem, från brainstorming.)
 • Kan du nämna någon uppfinning som är till hjälp i ditt vardagsliv?
 • Varifrån tror du idén till den uppfinningen kom? (Uppmuntra eleverna att koppla de nämnda uppfinningarna till ett problem som de har ställts inför. Det uppmuntrar dem att uppfinna något som kan vara till nytta för dem själva eller andra.)

Visa Engagera-sidan i lektionspresentationen.

 • Den här sidan innehåller exempel på LEGO modeller av ”skrivbordshjälpredor”. Använd exempelmodellerna som stöd för fortsatt diskussion, och som inspirationskälla senare under lektionen.
DesignForYou-Engage1.png

Fortsätt diskutera utifrån följande hållpunkter och frågeställningar:

 • Förklara för eleverna att LEGO modellerna är prototyper av ”skrivbordshjälpredor”.
  Vad är en prototyp? (Exempelsvar: en prototyp är en sorts provversion av något, för att visa och testa ett konstruktionsförslag.)

Uppmuntra eleverna att komma på att uppfinningar ofta är resultatet av ett behov. Använd frågor och uppmaningar som:

 • Beskriv din arbetsyta.
 • Vilken typ av aktiviteter utför du på din arbetsyta?
 • Vad behövs på din arbetsyta?
 • Finns det något som du skulle kunna uppfinna för att förbättra din arbetsyta?

Hybridinlärningstips för Engagera-fasen

Synkront

 • Led en virtuell diskussion med hela klassen under schemalagd lektionstid. Se till att själv prata så lite som möjligt. Uppmuntra eleverna att svara på frågor och ställa egna frågor. Prova att använda ett onlinebaserat röstningsverktyg för att få alla att delta.

Asynkront

 • Visa sidan Engagera i lektionspresentationen, och välj om varje elev ska svara dig direkt eller om de ska svara dig gemensamt via en diskussionstavla. Diskussionstavlor online är ett bra sätt att främja elevernas engagemang utan att alla elever måste vara närvarande samtidigt.

Utforska

(15 minuter)

 • Låt eleverna öppna sina inlärningsset och undersöka klossarna.
 • Förklara att de ska arbeta självständigt för att bygga en prototyp av en ”skrivbordshjälpreda”.
 • Det finns inga bygginstruktioner. Eleverna kan använda inspirationsbilderna på Engagera-sidan i lektionspresentationen, eller så kan de bygga helt egna idéer.
 • Visa designcykeln på Utforska-sidan i lektionspresentationen. Låt eleverna brainstorma fram förslag på ”skrivbordshjälpredor” och sedan skapa prototyper och testa och utvärdera sina uppfinningar. De kanske måste gå igenom designcykeln två eller tre gånger för att få en fungerande lösning.
 • Påminn eleverna om att de skapar prototyper snarare än perfekta modeller. Uppmuntra alla byggstilar.

Hybridinlärningstips för fasen Utforska
Gör det här till en social stund. Eleverna tycker om att bygga tillsammans.

Synkront

 • Om eleverna deltar online kan de bygga tillsammans i ett gemensamt mötesrum, eller i mindre grupper i utbrytningsrum.

Asynkront

 • Uppmuntra eleverna att, med hjälp av sina familjemedlemmar, skapa en anpassad arbetsplats för aktiviteter som utförs hemma. En välordnad arbetsyta med bra belysning blir en optimal plats för att bygga och testa. Tänk på att elevernas hemmiljöer och förutsättningarna varierar.

Förklara

(10 minuter)

 • Låt eleverna visa och förklara sina uppfinningar för en kamrat.
 • På sidan Förklara i lektionspresentationen finns förslag på samtalsinledningar som kan hjälpa eleverna att ge och ta emot feedback.
 • Påminn eleverna om att ha ögonkontakt, att använda en trevlig samtalston och att fokusera på konkreta exempel när de ger feedback. Uppmuntra dem att fundera på hur de kan förbättra sina uppfinningar baserat på den mottagna feedbacken.

Här är några föreslag på inledningar för att ge feedback:

 • Jag är mycket imponerad av....
 • Jag skulle vilja veta mer om...
 • Jag hade samma idé...
 • Jag hade en annan idé...
 • Jag föreslår...

Här är några förslag på inledningar för att ta emot feedback:

 • Fundera på vilken del av din uppfinning som du skulle vilja ha feedback om.
 • Berätta vad du tänker om...
 • Har du något förslag på hur jag skulle kunna förbättra min uppfinning?
 • Finns det något mer du skulle vilja säga?

När dina elever har gett och tagit emot feedback låter du dem beskriva den konstruktionstekniska processen.

Ställ frågor som:

 • Hur definierade du uppgiften att förbättra din arbetsyta?
 • Hur gjorde du för att brainstorma fram idéer?
 • Hur testade och utvärderade du din uppfinning?

Hybridinlärningstips för fasen Förklara

Synkront

 • Om eleverna deltar online, se över de föreslagna samtalsinledningarna på sidan Förklara i lektionspresentationen, och låt eleverna ge och få feedback i mindre grupper i utbrytningsrum.
 • Besök utbrytningsrummen och låt varje grupp läsa upp specifik feedback, för att kontrollera att de förstår.
  Besvara elevernas frågor och ta upp eventuella missuppfattningar direkt, för att utveckla djupare förståelse av det aktuella konceptet.

Asynkront

 • Uppmuntra eleverna att reflektera över sin feedback genom att återrapportera till hela gruppen eller genom att publicera en kommentar i gruppchatten.

Utveckla

(5 minuter)

 • Låt eleverna förklara hur de skulle välja att förbättra sina uppfinningar och hur feedback från kamraterna har hjälpt dem.
 • På sidan Utveckla i lektionspresentationen visas exempel på hur LEGO inspirationsmodellerna kan ändras. Du kan använda sidan för att inspirera eleverna att komma på egna sätt att förbättra uppfinningarna.
 • Har du redan introducerat LEGO Education SPIKE Prime i klassrummet kan du uppmuntra eleverna att tänka ut och rita hur de skulle kunna omvandla sina uppfinningar till SPIKE Prime-modeller.
DesignForYou-Elaborate.png

Hybridinlärningstips för fasen Utveckla

Synkront

 • Håll en onlinebaserad delningssession där eleverna berättar hur de skulle kunna ändra sina lösningar.

Asynkront

 • Sätt upp ett virtuellt galleri där eleverna kan visa sitt arbete. Uppmuntra dem att publicera bilder och videoklipp av sitt arbete, och att även ta del av klasskamraternas lösningar.

Utvärdera

(5 minuter)

 • Låt varje elev ge ett exempel på hur deras uppfinning bidrog till att förbättra arbetsytan, och ett exempel på hur de har förbättrat den ursprungliga idén.

Låt eleverna visa upp en färgad kloss för att utvärdera sina egna prestationer:

 • Röd kloss: Med lite hjälp kan jag definiera ett problem och utvärdera olika konstruktionstekniska lösningar på problemet.
 • Gul kloss: Jag kan förklara hur man definierar ett problem och förklara hur man utvärderar olika konstruktionstekniska lösningar på problemet.
 • Grön kloss: Jag kan lära andra hur man definierar ett problem och lära andra hur man utvärderar olika konstruktionstekniska lösningar på problemet.

Hybridinlärningstips för fasen Utvärdera
Det finns många sätt att genomföra utvärderingen: Den kan ske som skrivuppgift, som en direktsänd eller inspelad muntlig presentation eller som en bilduppgift där eleverna visar att de har förstått.

Synkront

 • Led en virtuell diskussion med hela klassen under schemalagd lektionstid.

Asynkront

 • Låt eleverna reflektera kring sitt arbete genom att publicera en text, hålla en muntlig presentation som spelas in eller direktsänds, eller rita en bild som visar att de förstår.

Stöd för lärare

Eleverna kommer att:

 • Definiera kriterier och begränsningar för att lösa ett konstruktionstekniskt problem
 • Utvärdera olika konstruktionstekniska lösningar
 • Analysera och kommunicera likheter och skillnader mellan olika konstruktionstekniska lösningar
 • Identifiera möjligheter att förbättra de valda lösningarna
 • LEGO® Education BricQ Motion Prime individuellt inlärningsset (1 set per elev) eller andra LEGO klossar eller alternativa material för varje elev
 • Lektionspresentation (se Ytterligare hjälpmaterial)
 • Papper (2 stycken per elev)
 • Skriv-/ritmaterial (pennor, markeringspennor osv.)

LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, the SPIKE logo, MINDSTORMS and the MINDSTORMS logo are trademarks and/or copyrights of the LEGO Group. ©2021 The LEGO Group. All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the terms of use.