SPIKE™ Prime Set

Rygg mot rygg

Inte all kod behöver finnas på datorer. Skriv pseudokod som förklarar hur man bygger en LEGO® modell!

45 min
Nybörjare
Årskurs 5–8
Hybrid
BacktoBack-LessonThumbnail_Duck.png

Översikt

 • I den här lektionen ska eleverna bygga en LEGO modell och skriva pseudokod som beskriver hur man gör för att bygga modellen. De låter en kamrat ta del av pseudokoden.

Du kan hålla den här lektionen:

 • Som inledning inför enheten Kickstarta ett företag.
 • Före eller efter lektionen Gör din beställning eller lektionen Ur funktion**, för att visa hur man skriver pseudokod eller för att förstärka befintliga kunskaper om att skriva pseudokod.
 • Före lektionen Automatisera!, som ett sätt att lägga grunden för det öppna projektet.
 • I slutet av enheten, för att utöka elevernas lärande.
 • Det individuella inlärningssetet är utformat för att ta med hem. Följ skolans utdelningspolicy för sådant material.
 • En visuell lektionspresentation finns i Ytterligare hjälpmaterial i den här lektionsplaneringen. Använd den här presentationen för att lägga upp lektionen och vägleda eleverna genom de olika faserna.

Kodningsbegrepp

 • Algoritm: En uppsättning av steg-för-steg-instruktioner som följs för att utföra en uppgift.
 • Bugg: Ett fel i koden. Felsökning är den process som används för att åtgärda felet.
 • Uppdelning: Att bryta ner kod i mindre delar eller områden.
 • Pseudokod: En text som i tur och ordning beskriver de olika stegen i en algoritm innan man programmerar algoritmen på en dator. Pseudokoden hjälper programmerare att identifiera och förutse problem (buggar), och att planera för att bryta ner kodsteg.

Engagera

(10 minuter)

Ha en kort diskussion med eleverna, för att ta reda på mer om deras befintliga kod- och programmeringskunskaper.

 • Under diskussionen kan du och eleverna utveckla gemensamma definitioner för kod och kodning.

Ställ frågor som:

 • Vad är kod? (Exempelsvar: ”något som används för att förklara för en maskin eller robot hur en uppgift utförs” eller ”något roligt eller smart program på en dator.)
 • Känner du till några andra ord för kod? (Elever som har kommit i kontakt med programmering tidigare kanske föreslår ord som algoritm, pseudokod och buggar. Låt elever som känner till sådana begrepp dela med sig av sina kunskaper.)
 • Hur ser kod ut? (Exempelsvar: block, text, siffror.)

Fortsätt samtalet genom att diskutera syftet med tydliga instruktioner. Låt följande frågor eller påståenden vara utgångspunkt för samtalet:

 • Kod kan vara en uppsättning instruktioner. Vi provar att koda våra morgonrutiner! Hur skulle den koden se ut? Vad är det första du gör när du vaknar på morgonen? (Exempelsvar: stänger av larmet, kliver upp ur sängen, klär på mig, äter frukost, borstar tänderna osv.)
 • Vilka egenskaper har en perfekt uppsättning instruktioner? (Exempelsvar: tydlig, strukturerad, instruktionerna anges i rätt ordning.)

Visa den första Engagera-sidan i lektionspresentationen.

 • På sidan visas ett antal visuella instruktioner för att knyta skonsnören.
BacktoBack-Engage1.png

Fortsätt diskussionen genom att ställa frågor som:

 • Hur fungerar den här koden? (Exempelsvar: den talar om vad man ska göra, den består av instruktioner)
 • Hur är instruktionerna till hjälp? (Exempelsvar: siffrorna visar i vilken ordning man ska utföra uppgifterna.)
 • Vilka egenskaper har en perfekt uppsättning instruktioner? (Exempelsvar: tydlig, strukturerad, instruktionerna anges i rätt ordning.)

Visa den andra Engagera-sidan i lektionspresentationen.

 • På sidan visas ett exempel på LEGO Education SPIKE Prime-kod från lektionen Gör din beställning, som ingår i enheten Kickstarta ett företag. Programmeringsstapeln styr en kvalitetskontrollrobot.
SV-SE-Engage2-CodeStack.png

Fortsätt diskutera utifrån följande påståenden eller frågor:

 • Det här är programmeringsstapeln för en kvalitetskontrollrobot. Programmet får roboten att starta.
 • Vad säger koden att roboten ska göra? (De olika stegen finns som pseudokod nedan.)
 • Förklara för eleverna att de, genom att återge koden med egna ord, just har övat på att skapa en algoritm och förberett sig på att skriva pseudokod.
 1. Programmet startar.
 2. Motorerna A och F sätter hastigheten till 50 %.
 3. Motorerna A och F rör sig till 350 grader genom att ta den kortaste vägen.
 4. När motorerna har rört sig spelas anslutningsljudet (”Connect”) upp.
 5. Avståndssensorn tänds.
 6. Ljuspanelen låter hjärtbilden blinka 10 gånger.
 7. Ljuspanelen visar hjärtbilden (utan blinkning).

Hybridinlärningstips för Engagera-fasen

Synkront

 • Led en virtuell diskussion med hela klassen under schemalagd lektionstid. Se till att själv prata så lite som möjligt. Uppmuntra eleverna att svara på frågor och ställa egna frågor. Prova att använda ett onlinebaserat röstningsverktyg för att få alla att delta.

Asynkront

 • Visa lektionspresentationens Engagera-sidor och välj om varje elev ska svara dig direkt eller om de ska svara dig gemensamt via en diskussionstavla. Diskussionstavlor online är ett bra sätt att främja elevernas engagemang utan att alla elever måste vara närvarande samtidigt.

Utforska

(15 minuter)

 • Låt eleverna öppna sina inlärningsset och undersöka klossarna.
  Det finns inga bygginstruktioner. Uppmuntra eleverna att välja fem klossar och bygga en modell av ett djur. Som inspirationskälla kan de använda den här LEGO modellen av en anka.
BacktoBack-LessonThumbnail_Duck.png

Säg åt eleverna att använda Utforska-sidan i lektionspresentationen för att få vägledning genom utmaningen.

I den här utmaningen kommer de att:

 • Bygga: Designa ett LEGO djur som någon annan ska bygga. De ska använda högst 5 klossar.

 • Koda: Be eleverna att skriva ner de steg som måste utföras för att bygga modellen. Förklara att beskrivningen kommer att vara deras pseudokod.

 • Programmera: Låt eleverna arbeta i par. Förklara att person 1 ska läsa upp sin pseudokod för person 2. Person 2 måste följa pseudokoden precis så som den läses upp. Sedan ska de byta roller.

 • Du kan också låta klassen prova att genomföra aktiviteten som ett rollspel. Be alla elever att skriva pseudokod som beskriver hur en LEGO modell byggs, och låt dem sedan turas om att läsa upp sin pseudokod medan resten av klassen försöker bygga modellen genom att följa koden.

Hybridinlärningstips för fasen Utforska
Gör det här till en social stund. Eleverna tycker om att bygga tillsammans.

Synkront

 • Om eleverna deltar online kan de bygga tillsammans i ett mötesrum. Det kan då bli en helklassaktivitet där en elev läser upp sin pseudokod inför resten av klassen. Alternativt kan du använda utbrytningsrum för att låta eleverna läsa upp pseudokod och bygga i mindre grupper.

Asynkront

 • Uppmuntra eleverna att, med hjälp av sina familjemedlemmar, skapa en anpassad arbetsplats för aktiviteter som utförs hemma. En välordnad arbetsyta med bra belysning blir en optimal plats för att bygga och testa. Tänk på att elevernas hemmiljöer och förutsättningarna varierar.

Förklara

(10 minuter)

 • När eleverna är klara med att bygga och testa låter du dem diskutera sina erfarenheter med en kamrat.
 • På sidan Förklara i lektionspresentationen finns förslag på samtalsinledningar som kan hjälpa eleverna att ge och ta emot feedback.
 • Påminn eleverna om att ha ögonkontakt, att använda en trevlig samtalston och att fokusera på konkreta exempel när de ger feedback. Uppmuntra dem att fundera på hur de kan förbättra sina uppfinningar baserat på den mottagna feedbacken.

Här är några föreslag på inledningar för att ge feedback:

 • Jag är mycket imponerad av...
 • Jag skulle vilja veta mer om...
 • Jag hade samma idé...
 • Jag hade en annan idé...
 • Jag föreslår...

Här är några förslag på inledningar för att ta emot feedback:

 • Vilka instruktioner var tydliga?
 • Vad kan jag förbättra?
 • Vilka buggar kan korrigeras?

När eleverna har gett och fått feedback, be dem att förklara på vilket sätt aktiviteten liknar programmering.

Ställ frågor som:

 • På vilket sätt liknar det här att programmera? (Exempelsvar: Man skriver instruktioner som någon ska följa, på samma sätt som när man skriver program som en dator ska följa.)
 • Varför skriver man pseudokod? (Exempelsvar: som hjälp för att planera koden innan man skriver in den på datorn, så att man kan upptäcka potentiella buggar.)
 • Vilka egenskaper eller komponenter i pseudokoden är det viktigt att tänka på? (Exempelsvar: att det är tydligt och detaljerat, att instruktionerna är i rätt ordning.)

Hybridinlärningstips för fasen Förklara

Synkront

 • Om eleverna deltar online, se över de föreslagna samtalsinledningarna på sidan Förklara i lektionspresentationen, och låt eleverna ge och få feedback i mindre grupper i utbrytningsrum.
 • Besök utbrytningsrummen och låt varje grupp läsa upp specifik feedback, för att kontrollera att de förstår.
  Besvara elevernas frågor och ta upp eventuella missuppfattningar direkt, för att utveckla djupare förståelse av det aktuella konceptet.

Asynkront

 • Uppmuntra eleverna att reflektera över sin feedback genom att återrapportera till hela gruppen eller genom att publicera en kommentar i gruppchatten.

Utveckla

(5 minuter)

 • Låt eleverna brainstorma fram förslag på hur de skulle kunna utföra den här aktiviteten igen, med en annan LEGO modell.
 • Visa dem inspirationsmodellerna på sidan Utveckla i lektionspresentationen.
BacktoBack-Elaborate.png

Ställ frågor som:

 • Hur skulle du genomföra aktiviteten igen, med en ny LEGO modell?
 • Hur skulle du göra för att förbättra din pseudokod?
 • Vilka instruktioner skulle kunna placeras i samma grupp?
 • Hur skulle du kunna göra programmet lättare att följa?

Du kanske inte har tid för mer än att skapa nya modeller och pseudokodinstruktioner. Spara i så fall den här aktivitetens rollspelsdel för framtida undervisning.

Hybridinlärningstips för fasen Utveckla

Synkront

 • Håll en onlinebaserad delningssession där eleverna berättar hur de skulle kunna ändra sina lösningar.

Asynkront

 • Sätt upp ett virtuellt galleri där eleverna kan visa sitt arbete. Uppmuntra dem att publicera bilder och videoklipp av sitt arbete, och att även ta del av klasskamraternas lösningar.

Utvärdera

(5 minuter)

 • Låt varje elev ge ett exempel på att deras pseudokod innehöll steg-för-steg-instruktioner (dvs. en algoritm), och ett exempel på var de identifierade och åtgärdade något problem i pseudokoden.

Låt eleverna visa upp en färgad kloss för att utvärdera sina egna prestationer:

 • Röd kloss: Med lite hjälp kan jag skriva pseudokod och felsöka ett program.
 • Gul kloss: Jag kan förklara hur man skriver pseudokod och felsöker ett program.
 • Grön kloss: Jag kan lära andra hur man skriver pseudokod och felsöker ett program.

Hybridinlärningstips för fasen Utvärdera
Det finns många sätt att genomföra utvärderingen: Den kan ske som skrivuppgift, som en direktsänd eller inspelad muntlig presentation eller som en bilduppgift där eleverna visar att de har förstått.

Synkront

 • Led en virtuell diskussion med hela klassen under schemalagd lektionstid.

Asynkront

 • Låt eleverna reflektera kring sitt arbete genom att publicera en text, hålla en muntlig presentation som spelas in eller direktsänds, eller rita en bild som visar att de förstår.

Stöd för lärare

Eleverna kommer att:

 • Skapa och följa ett antal steg-för-steg-instruktioner i form av pseudokod
 • Dela upp, identifiera och åtgärda problem i pseudokoden
 • LEGO® Education BricQ Motion Prime individuellt inlärningsset (1 set per elev) eller andra LEGO klossar eller alternativa material för varje elev
 • Lektionspresentation (se Ytterligare hjälpmaterial)
 • Papper (2 stycken per elev)
 • Skriv-/ritmaterial (pennor, markeringspennor)
LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, the SPIKE logo, MINDSTORMS and the MINDSTORMS logo are trademarks and/or copyrights of the LEGO Group. ©2020 The LEGO Group. All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the terms of use.