SPIKE™ Prime Set

Gör din beställning

Titta på en användarguidevideo för att sedan återskapa kvalitetskontrollen som utförs av en robot.

30-45 min.
Nybörjare
Årskurs 5–8
lesson-header

Lektionsplanering

1. Förbereda

 • Läs igenom elevmaterialet i LEGO® Education SPIKE appen.
 • Om du tror att det behövs planerar du en lektion med hjälp av kom igång-materialet i appen. På så vis får eleverna bekanta sig med LEGO® Education SPIKE Prime.

2. Engagera (5 minuter)

 • Använd idéerna i avsnittet Starta en diskussion nedan för att få eleverna att diskutera lektionsinnehållet.
 • Använd videoklippet för att förklara lektionen.

3. Utforska (20 minuter)

 • Låt eleverna arbeta i par när de bygger kvalitetskontrollroboten.
 • Be dem att köra programmet för att kontrollera att deras robot fungerar som den ska.

4. Förklara (5 minuter)

 • Instruera eleverna att titta på videoklippet så många gånger som de behöver för att identifiera alla robotens handlingar.
 • Låt dem använda pseudokoden för att skapa en ny programmeringsstapel.

5. Utveckla (15 minuter)

 • Instruera eleverna att titta på det andra videoklippet och identifiera robotens nya handlingar.
 • Låt dem sedan skriva pseudokod och skapa nya programmeringsstaplar.
 • Be dem att reflektera kring sambandet mellan pseudokodens precision och programmets effektivitet.
 • Glöm inte att avsätta tid för att plocka undan.

6. Utvärdera

 • Ge återkoppling kring varje elevs prestation.
 • Du kan använda utvärderingsmatrisen som ingår för att förenkla processen.

Starta en diskussion

Diskutera att dela upp problem i mindre delar genom att ställa relevanta frågor som:

 • Kan ni komma på några exempel på tillfällen när ni delar upp problem i mindre delar i vardagen?
 • Kan ni beskriva uppdelning av problem med ett recept, ett tv-spel eller en matteuppgift som exempel?

Visa det här videoklippet för eleverna, så att de får se vad de ska göra.

lesson-header

Byggtips

Parbygge
Dela upp varje grupps bygguppgifter för att se till att alla gruppmedlemmar deltar:

 • Elev A: Idédetektor
 • Elev B: Robothuvud
teacher-tandem-build

Korrekt motorplacering
För att den här lektionen ska fungera som det är tänkt ska du se till att eleverna placerar motorerna på rätt sätt.

teacher-align-motor

Färgsensorns känslighet
Färgsensorn kommer att registrera fingrar som ”magentafärgade”. När klossen placeras framför sensorn ska du se till att eleven har fingrarna bakom klossen.

teacher-read-colors

Kodningstips

teacher-pseudo

Huvudprogram

SPIKE Kickstart your business Place-your-order Step03-Program - sv-se

Möjlig lösning

SPIKE Kickstart your business Place-your-order Step04-Hint - sv-se

Andra program

SPIKE Kickstart your business Place-your-order Teacher-Solution - sv-se

Differentiering

Förenkla lektionen genom att:

 • Ägna mer tid åt att förklara begreppet ”pseudokod” och sedan öva med riktiga exempel (t.ex. skapa ett recept, ge någon instruktioner)
 • Förbereda ett ark med pseudokodidéer som inspiration för eleverna

Ta lektionen till nästa nivå genom att:

 • Göra en egen video av kvalitetskontrollrobotens rörelser som eleverna kan använda för att träna på att dela upp problem

  ▷ Ett annat alternativ är att låta eleverna skapa videoklipp åt varandra

Möjligheter till utvärdering

Checklista lärarobservationer
Skapa en skala som passar dina behov, till exempel:

 1. Delvis genomfört
 2. Helt genomfört
 3. Genomfört över förväntan

Använd följande kriterier för att utvärdera elevernas prestationer:

 • Eleverna kan använda pseudokod för att skapa programmeringsstaplar.
 • Eleverna kan dela upp problem (handlingar) i pseudokod.
 • Eleverna kan programmera handlingar med hjälp av sin egen pseudokod.

Självutvärdering

Hjälp eleverna att välja den kloss de tycker bäst motsvarar deras individuella prestationer.

 • Blå: Jag har lyckats återskapa en handling från videoklippet.
 • Gul: Jag har lyckats återskapa flera handlingar från videoklippet.
 • Lila: Jag har lyckats återskapa flera handlingar från videoklippet och skapat egen pseudokod till alla programmeringsstaplar.

Eleverna utvärderar varandra
Uppmuntra eleverna att ge feedback till andra genom att:

 • Låta en elev bedöma andra elevers prestationer med hjälp av skalan med färgade klossar ovan.
 • Låta dem framföra konstruktiv feedback till varandra för att stärka gruppens prestation under nästa lektion.
student-06

Fördjupning i språkfärdighet

Gör så här för att integrera utveckling i språkfärdigheter:

 • Låt eleverna skapa en 2 minuter lång instruktionsvideo eller en användarguide som beskriver hur man bygger och programmerar kvalitetskontrollroboten.

OBS! Det här gör att lektionen tar längre tid.

Yrkeslänkar

Elever som uppskattar den här lektionen kan vara intresserade av att utforska följande yrkesområden:

 • Informationsteknik (programmerare)
 • Tillverkning och konstruktion (maskintekniker)
 • Tillverkning och konstruktion (ingenjör)

Stöd för lärare

Eleverna kommer att:

 • Dela upp ett komplicerat problem i mindre delar

LEGO® Education SPIKE Prime Set

Följande områden från det centrala innehållet i undervisningen, åk 4–6 och åk 7–9, i Läroplan för grundskolan (Lgr 11) behandlas i aktiviteten. Lektionens differentiering påverkar vilka områden som kan bli aktuella.

Teknik:

 • Tekniska lösningar för styrning och reglering av system. Hur mekanisk och digital teknik samverkar, till exempel i värme- och ventilationssystem.
 • Tekniska lösningar som utnyttjar elektronik och hur de kan programmeras.
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning. Hur faserna i arbetsprocessen samverkar.

Matematik:

 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter.
 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
 • Hur algoritmer kan skapas och användas vid programmering. Programmering i visuella programmeringsmiljöer.
 • Hur algoritmer kan skapas, testas och förbättras vid programmering för matematisk problemlösning.

Svenska:

 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Bild:

 • Verktyg för teckning, måleri, trycktekniker, tredimensionellt arbete, fotografering, filmande och digital bildbehandling och hur dessa benämns.
 • Kombinationer av bild, ljud och text i eget bildskapande.

Elevmaterial

Elevblad

Ladda ned, visa eller dela som HTML-sida online eller som en utskrivbar PDF-fil.

LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, the SPIKE logo, MINDSTORMS and the MINDSTORMS logo are trademarks and/or copyrights of the LEGO Group. ©2020 The LEGO Group. All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the terms of use.