SPIKE™ Prime Set

Grönsakskärlek

Använd prognosuppgifter i realtid för att avgöra om tomatplantorna kommer att behöva vattnas den här veckan.

30-45 min.
Medelnivå
Årskurs 5–8
lesson-header

Lektionsplanering

1. Förbereda

 • Läs igenom elevmaterialet i LEGO® Education SPIKE appen.

Engagera (5 minuter)

 • Använd idéerna i avsnittet Starta en diskussion nedan för att få eleverna att diskutera lektionsinnehållet.
 • Förklara lektionen.

Utforska (20 minuter)

 • Låt eleverna arbeta i par när de bygger tomatometermodellen.
 • Be dem att köra programmet. Se hur de reagerar. Påminn dem om att de måste ange en stad för att programmet ska fungera.
 • Låt eleverna lista ut hur man flyttar visaren i förhållande till mängden nederbörd som förväntas komma.

Förklara (5 minuter)

 • Låt grupperna samarbeta med andra grupper om de behöver hjälp att kalibrera sina tomatometrar.

Utveckla (15 minuter)

 • Låt eleverna försöka visa temperaturprognosen för nästa vecka. Att visa ett värde på en skala är en annan uppgift än att visa summan av förväntad nederbörd under en vecka.
 • Glöm inte att avsätta tid för att plocka undan.

6. Utvärdera

 • Ge återkoppling kring varje elevs prestation.
 • Du kan använda utvärderingsmatrisen som ingår för att förenkla processen.

Starta en diskussion

Diskutera detaljer kring grönsaksodling, växters behov och skillnader mellan dem. Ställ relevanta frågor, t.ex.:

 • Kan ni redogöra för tillväxtperioden hos någon grönsak?
 • Varför kan man inte odla grönsaker året om i vissa länder?
 • Vad är ett proportionellt förhållande?

Visa det här videoklippet för eleverna, så att de får se vad de ska göra.

lesson-header

Byggtips

Mata in papper
Det går att mata in papper av alla möjliga slag i tomatometern. Du kan använda PDF:en som hör till lektionen eller be eleverna att skapa egna.

teacher-load-paper

Kodningstips

Huvudprogram

SPIKE Life Hacks VeggieLove Step03-Program - sv-se

Möjlig lösning

SPIKE Life Hacks VeggieLove Teacher-solution - sv-se

Differentiering

Förenkla lektionen genom att:

 • Förklara hur man listar ut hur man flyttar visaren i förhållande till mängden nederbörd som förväntas komma.

Ta lektionen till nästa nivå genom att:

 • Låta eleverna skapa egna kort med olika grönsakers bevattningsbehov att sätta i tomatometern.
 • Använda olika ”bevattningskort” i klassen eller inom samma grupp och se hur snabbt eleverna kan omkalibrera sina tomatometrar.

Möjligheter till utvärdering

Checklista lärarobservationer
Skapa en skala som passar dina behov, t.ex.:

 1. Delvis genomfört
 2. Helt genomfört
 3. Genomfört över förväntan

Använd följande kriterier för att utvärdera elevernas prestationer:

 • Eleverna kan kalibrera en mätare i förhållande till värdet de försöker mäta.
 • Eleverna kan göra kopplingen mellan databearbetningen de har gjort och den relevanta verkliga situationen.
 • Eleverna kan visa ett värde på sin skala (omkalibrering).

Självutvärdering

Hjälp eleverna att välja den kloss de tycker bäst motsvarar deras individuella prestationer.

 • Blå: Jag kan få min tomatometer att röra sig i förhållande till mängden nederbörd som förväntas komma.
 • Gul: Jag kan på korrekt sätt visa den sammanlagda nederbörd som förväntas komma nästa vecka.
 • Lila: Jag kan på ett rättvisande sätt visa temperaturer på en skala.

Eleverna utvärderar varandra
Uppmuntra eleverna att ge feedback till andra genom att:

 • Låta en elev bedöma andra elevers prestationer med hjälp av skalan med färgade klossar ovan.
 • Låta dem framföra konstruktiv feedback till varandra för att stärka gruppens prestation under nästa lektion.
student-07

Fördjupning i språkfärdighet

Gör så här för att integrera utveckling i språkfärdigheter:

 • Låt eleverna träffa någon som arbetar inom jordbrukssektorn och ta reda på om han/hon använder liknande verktyg. Be dem att jämföra den här lifehack-skalan med riktiga verktyg som jordbrukare använder på sina åkrar.

OBS! Det här gör att lektionen tar längre tid.

Fördjupning i matematik

Gör så här för att integrera utveckling i matematikfärdigheter:

 • Låt eleverna använda samma skala för att kalibrera olika värden:

  ▷ Vindhastighet över tid
  ▷ Temperatur över tid

 • Låt dem definiera hur kalibreringen ska utföras.

OBS! Det här gör att lektionen tar längre tid.

Yrkeslänkar

Elever som uppskattar den här lektionen kan vara intresserade av att utforska följande yrkesval:

 • Jordbruk och trädgårdsskötsel (lantbrukare och trädgårdsarbetare)
 • Jordbruk och trädgårdsskötsel (livsmedelstekniker)
 • Jordbruk och trädgårdsskötsel (hortonom)
 • Naturvetenskap, teknik, konstruktion och matematik (forskare och matematiker)

Stöd för lärare

Eleverna kommer att:

 • Kalibrera en skala att visa exakta uppgifter på ett användbart och tillförlitligt sätt

LEGO® Education SPIKE Prime Set

Följande områden från det centrala innehållet i undervisningen, åk 4–6 och åk 7–9, i Läroplan för grundskolan (Lgr 11) behandlas i aktiviteten. Lektionens differentiering påverkar vilka områden som kan bli aktuella.

Teknik:

 • Egna konstruktioner där man tillämpar styrning och reglering, bland annat med hjälp av programmering.
 • Tekniska lösningar som utnyttjar elektronik och hur de kan programmeras.
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning. Hur faserna i arbetsprocessen samverkar.

Fysik:

 • Enkla väderfenomen och deras orsaker, till exempel hur vindar uppstår. Hur väder kan observeras med hjälp av mätningar över tid.
 • Väderfenomen och deras orsaker. Hur fysikaliska begrepp används inom meteorologin och kommuniceras i väderprognoser.

Biologi:

 • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
 • Fältstudier, experiment och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.

Matematik:

 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
 • Hur algoritmer kan skapas och användas vid programmering. Programmering i visuella programmeringsmiljöer.
 • Hur algoritmer kan skapas, testas och förbättras vid programmering för matematisk problemlösning.

Svenska:

 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.

Elevmaterial

Elevblad

Ladda ned, visa eller dela som HTML-sida online eller som en utskrivbar PDF-fil.

LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, the SPIKE logo, MINDSTORMS and the MINDSTORMS logo are trademarks and/or copyrights of the LEGO Group. ©2020 The LEGO Group. All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the terms of use.