SPIKE™ Prime Set

Hinderbanan

Illustrera omvandling mellan lägesenergi och rörelseenergi.

120+ min.
Avancerad
Årskurs 5–8
lesson-header.png

Förbered för blandade lärmiljöer (Blended learning)

(Före lektionen)

 • Planera enligt materialet. Projektet har utformats för att genomföras under flera undervisningstillfällen.
 • Titta på lektionsvideon på den här sidan.
 • Läs igenom elevmaterialet för lektionen, via länken på den här sidan eller i SPIKE appen.
 • Kanske vill du fundera extra på att:
  • Välja rätt verktyg och rätt plats. Att till exempel titta på videoklipp, läsa i läroböcker eller förbereda praktiska upplevelser kan enkelt göras hemma. Men att rent praktiskt genomföra experimentet och samla in data är lättare i klassrumsmiljö.
  • Använda flera olika verktyg och möjliggöra differentiering. Det ökar elevernas engagemang och förbättrar lärandet.
  • Tillhandahålla olika metoder för virtuellt samarbete. Här är några exempel:
   • Videokonferenser
   • Bloggar, chattar eller inlägg
   • Digitala versioner av elevblad
  • Anpassa lektionsflödet för inlärning som delvis sker utanför klassrummet. Nedan ger vi ett exempel på ett lektionsflöde.
 • Här är andra sätt att anpassa lektionsflödet efter elevernas behov:
  • Låt eleverna titta på de videoklipp som beskriver vad de ska göra. Du kan hänvisa dem till SPIKE appen eller använda webbadressen för elevbladet.
  • Använd annat ämnesrelaterat material som du kanske redan har förberett.
  • Anpassa uppfinningsboken, för att låta eleverna förbereda sin inlärningsupplevelse och reflektera över vad som framkommer. (Se Ytterligare hjälpmaterial.)
  • Använd lektionsbeskrivningarna (en lättanvänd, utskrivbar lektionsöversikt på en sida) för att inspirera eleverna med en öppen utmaning. (Se Ytterligare hjälpmaterial.)

Engagera

(Projekt del A, före lektionen, 30 min.)

 • I den här lektionen ska eleverna använda vad de redan har lärt sig om rörelse- och lägesenergi. De följer konstruktionsdesignprocessen för att genomföra ett öppet projekt där de skapar en hinderbana och visar upp sin förståelse av begreppen.
 • De bästa typerna av hinder för det här projektet är hinder som har någon form av pendelrörelse, sicksackrörelse eller en uppåt- och nedåtgående rörelse.
 • Använd olika material för att väcka elevernas intresse för stigning, rullning och gir.

Starta en diskussion
Starta en diskussion genom att ställa frågor om lektionsämnet. Här är några förslag:

 • Hur hänger rörelseenergi ihop med lägesenergi?
 • Har du använt en hinderbana någon gång?

Be eleverna att skriva ner sina tankar i en hypotes.

Undersöka

(Projekt del A, under lektion, 45 min.)

 • Låt eleverna arbeta i par för att brainstorma fram idéer till två eller tre tävlingar eller lekar med hinderbanor som de kan bygga.
  • Säg åt dem att tänka ut hur de ska logga värden för att illustrera energiomvandling.
  • Se till att dataanvändning är en del av deras idéer.
  • Ge dem tid att bygga prototyper av sina idéer.

Förklara

(Projekt del B, under lektionen, 45 min.)

 • Säg åt eleverna att genomföra experimenten.
 • Uppmuntra dem att registrera massor av data att använda senare, och be dem att beskriva de värden som de ska skapa grafer av.
 • Låt dem spela in videoklipp där modellerna demonstreras.

Utveckla

(Projekt del B, efter lektionen, 45 min.)

 • Håll ett delningsmöte där eleverna kan utbyta information. Det kan göras med den metod eller det verktyg som passar bäst (dvs. personligen eller online).

Utvärdera

Ge feedback om varje elevs prestation.
Du kan förenkla processen genom att använda de bedömningsmatriser som ingår.

Utvärderingsmöjligheter

Checklista för lärarobservationer
Upprätta en skala som passar behoven, till exempel:

 • Delvis genomfört
 • Helt genomfört
 • Genomfört över förväntan

Använd följande kriterier för att utvärdera elevernas prestationer:

 • Eleverna kan identifiera ett problems huvudsakliga delar.
 • Eleverna kan självständigt utveckla en fungerande och kreativ lösning.
 • Eleverna kan kommunicera sina idéer på ett tydligt sätt.

Självutvärdering
Hjälp eleverna att välja den kloss de tycker bäst motsvarar deras individuella prestationer.

 • Blå Jag har lyckats skapa en modell av en hinderbana.
 • Gul Jag har skapat en modell av en hinderbana och jag har loggat data för att visa energiomvandlingen.
 • Lila: Jag har lyckats skapa en modell av en hinderbana. Jag har loggat data för att påvisa energiomvandling och jag har presenterat mina idéer tydligt.

Eleverna utvärderar varandra

Uppmuntra eleverna att ge feedback till andra genom att:

 • Låta en elev bedöma andra elevers prestationer med hjälp av skalan med färgade klossar ovan.
 • Be dem att ge varandra konstruktiv kritik så att de kan förbättra gruppens resultat under nästa lektion.
assessment-general.png

Differentiering

Förenkla lektionen genom att:

 • Ge fyra eller fem exempel på hinderbanor som eleverna kan välja bland, till exempel:
  • Räck
  • Svängande ringar
  • Linbana
  • Stege, upp och ned
 • Använd modellen Räck för att visa vad eleverna ska göra

Ta lektionen till nästa nivå genom att:

 • Hålla brainstormingsessionen som helklassaktivitet, så att grupperna får fler idéer att välja bland.
 • Dela idéer om hinderbanetävlingar eller sätt att använda motorer och sensorer
DIFF.png

Tips

Byggtips

Öppna lösningar
Det här projektet är utformat för att varje elev eller grupp ska kunna hitta en unik lösning.

Exempellösning
Här kommer en idé som du kan använda för att inspirera eleverna under designprocessen.

45678_Science_53.png

Kodningstips
Huvudprogram

SPIKE Prime The Obstacle Course - sv-se

Vetenskapliga data – tips
Här är ett exempel på data som eleverna kan förvänta sig från experimentet.

placeholder-image.png

Utökning

Fördjupning i matematik

För att integrera utveckling av matematiska färdigheter:

 • Be eleverna att använda hubbarna för att registrera data utanför klassrummet. Till exempel kan de spela in accelerationsvärden i en hiss, på en lekplats eller när de besöker en nöjespark. Be dem att jämföra och beskriva graferna från varje plats.

OBS! Ytterligare tid krävs.

MATH.png

Fördjupning i språkfärdighet

För att integrera utveckling av språkliga färdigheter:

 • Para ihop grupperna inför Utveckla-delen av lektionen. Se till att den ena gruppen presenterar sin modell medan den andra gruppen tar anteckningar, ställer frågor och intervjuar. Be grupperna att byta roller. När båda grupperna har delat med sig, låt varje grupp skapa ett blogginlägg eller ett videoklipp som beskriver vad de har sett.

OBS! Ytterligare tid krävs.

LA.png

Yrkeslänkar

Elever som uppskattar den här lektionen kan vara intresserade av att utforska följande yrkesområden:

 • Terapeutiska tjänster
 • Teknik och konstruktion

Stöd för lärare

Eleverna kommer att:

 • Skapa en modell av en hinderbana för att illustrera användningen av lägesenergi och rörelseenergi

LEGO® Education SPIKE Prime set
Enhet med LEGO Education SPIKE appen installerad
Annat relevant material för ett projekt

Följande områden från det centrala innehållet i undervisningen, åk 4–6 och åk 7–9, i Läroplan för grundskolan (Lgr 11) behandlas i aktiviteten. Lektionens differentiering påverkar vilka områden som kan bli aktuella.

Teknik:

 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning. Hur faserna i arbetsprocessen samverkar.
 • Egna konstruktioner där man tillämpar styrning och reglering, bland annat med hjälp av programmering.
 • Tekniska lösningar som utnyttjar elektronik och hur de kan programmeras.

Fysik:

 • Krafter, rörelser och rörelseförändringar i vardagliga situationer och hur kunskaper om detta kan användas, till exempel i frågor om trafiksäkerhet.
 • Energins oförstörbarhet och flöde, olika typer av energikällor och deras påverkan på miljön samt energianvändningen i samhället.
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.

Matematik:

 • Tabeller, diagram och grafer samt hur de kan tolkas och användas för att beskriva resultat av egna och andras undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg.

Svenska:

 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.
 • Texter som kombinerar ord, bild och ljud, och deras språkliga och dramaturgiska komponenter. Hur uttrycken kan samspela med varandra, till exempel i tv-serier, teaterföreställningar och webbtexter.
 • Texter i digitala miljöer med länkar och andra interaktiva funktioner.

Elevmaterial

Elevblad

Ladda ned, visa eller dela som HTML-sida online eller som en utskrivbar PDF-fil.

LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, the SPIKE logo, MINDSTORMS and the MINDSTORMS logo are trademarks and/or copyrights of the LEGO Group. ©2020 The LEGO Group. All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the terms of use.