Chồng chúng lên!

lesson-header

Bạn đã bao giờ nhìn thấy một cần trục khổng lồ trên một công trường xây dựng?

Kể tên 3 thứ cần trục được sử dụng cho.

Xây dựng cần trục.

student-02

Là một nhóm, xây dựng: 

  • Cần trục
  • Đơn vị xây dựng

Bạn cũng sẽ cần một Đế dẫn động để giải quyết nhiệm vụ.

Truy cập trang hướng dẫn lắp ghép để lấy cảm hứng.

Thiết lập trường trò chơi.

SPIKE Competition Ready The Crane Step03-Program - vi-vn
student-03

Đảm bảo các Cần trục và Bộ phận Tòa nhà được đặt chính xác trên sân trò chơi FIRST LEGO League.

Đừng quên sử dụng Khóa kép để bảo vệ Cần trục vào thảm.

Lập Chương trình và đi!

student-04

Chạy chương trình này và xem những gì nó làm. 

Hãy chắc chắn rằng bạn bắt đầu với Đế dẫn động của bạn ở đúng vị trí.

Bạn có thể làm điều đó nhanh hơn?

student-05

Làm thế nào bạn có thể thay đổi chương trình hoặc rô-bốt của bạn để giải quyết nhiệm vụ trong thời gian ngắn hơn?

Bạn có thể cải thiện độ chính xác của Đế dẫn động của bạn?

Đừng quên phân tách những thách thức bạn đã thấy trong video. Chia chúng thành các phần nhỏ hơn.

  • Định vị Đế dẫn động
  • Thực hiện theo vạch
  • Đến gần Cần trục
  • Kích hoạt Cần trục

Sử dụng My Blocks để giúp bạn quản lý chương trình của bạn.

Hãy nghĩ về cách mà bạn đã làm. 

student-06

Bạn đã làm tốt điều gì? Có điều gì mà bạn có thể làm tốt hơn không?

Bây giờ bạn đã sẵn sàng cho nhiệm vụ tiếp theo của bạn!