Dốc trượt tuyết

Vận động viên đua trượt dốc

U3L3.EngageThumbnail.png

Lắp ráp dốc

 • Sách hướng dẫn lắp ráp, trang 24 - 54
U3L3.Thumbnail.png

Thử nghiệm 1: Dốc thấp

 • Thiết lập góc dốc 20 độ và cho mỗi người trượt tuyết trượt xuống dốc.
 • Dùng thước đo để đo khoảng cách đã đi
 • Ghi lại khoảng cách trên Phiếu học tập của học sinh hoặc trên một biểu đồ tương tự trong sổ tay khoa học của các em.
 • Cho mỗi người trượt tuyết trượt 3 lần, ghi lại kết quả trên bảng tính, sau đó tính khoảng cách trung bình.
U3L3.Down.png

Thử nghiệm 2: Vận động viên trượt xuống dốc chuyên nghiệp

Bây giờ, thiết lập góc dốc 30 độ.

 • Dự đoán nơi các em cho rằng mỗi người trượt tuyết sẽ dừng lại và sử dụng 3 viên gạch màu khác nhau để đánh dấu dự đoán của các em.
 • Cho mỗi người trượt tuyết trượt xuống dốc.
 • Dùng thước đo để đo khoảng cách đã đi, sau đó ghi lại kết quả.

 • Cho mỗi người trượt tuyết trượt 3 lần, ghi lại kết quả trên bảng tính, sau đó tính khoảng cách trung bình.
 • Các em có thể sử dụng công thức để tính khoảng cách trung bình cho mỗi người trượt tuyết không?
U3.L3.Up.png

Các em đã phát hiện được điều gì?

 • Các em quan sát thấy những lực nào?
 • Có mẫu hình chung nào không?
 • Lực nào đã làm cho người trượt tuyết dừng lại?
 • Các em có thể sử dụng công thức để tính khoảng cách trung bình cho mỗi người trượt tuyết không?

45400-assessment.png