Xe buồm

Đẩy bằng sức gió

 • Làm cách nào để xe buồm di chuyển?
 • Lực nào đang đẩy xe buồm?
 • Các em thấy có bao nhiêu hình dạng cánh buồm khác nhau?
 • Hình dạng cánh buồm nào sẽ hoạt động tốt nhất? Kích thước nào?
U1L6.EngageThumbnail.png

Lắp ráp xe buồm

 • Sách hướng dẫn lắp ráp "A", trang 62 - 70
 • Thiết kế cánh buồm.
 • Đặt cánh buồm lên xe buồm của em.
U1L6.Thumbnail.png

Kéo cánh buồm tốt nhất!

Phần 1:

 • Cánh buồm nào sẽ làm cho xe buồm của em di chuyển xa nhất?
 • Thử nghiệm cánh buồm của em.
 • Thử nghiệm cánh buồm của bạn cùng tham gia.
 • Đo khoảng cách xe của em đã đi được với mỗi cánh buồm.
 • Cánh buồm nào đi xa nhất? Tại sao?

Phần 2:

 • Thiết kế một cánh buồm mới trong khi người bạn cùng tham gia thiết kế một cánh buồm khác.
 • Thử nghiệm xe buồm của em một lần nữa.
 • Hình dạng cánh buồm nào là tốt nhất? Tại sao?

Các em đã làm như thế nào?

 • Giải thích cánh buồm hoạt động tốt nhất.
 • Trình bày điều gì đó mà em có thể thay đổi để làm cho cánh buồm hoạt động tốt hơn nữa.
45401-assessment.png