Người biểu diễn đi trên dây

Đừng để bị ngã!

 • Trọng lực là gì?
 • Trọng lực là lực đẩy hay lực kéo?
 • Làm cách nào người biểu diễn đi trên dây giữ được thăng bằng?
 • Gậy giúp người biểu diễn giữ thăng bằng như thế nào?
U1L5.EngageThumbnail.png

Lắp ráp dây kéo căng và người biểu diễn đi trên dây

 • Sách hướng dẫn lắp ráp "A", trang 48 - 60
 • Cố gắng giữ thăng bằng cho người biểu diễn đi trên dây.
U1L5.Thumbnail.png

Các em có thể giữ thăng bằng không?

 • Kiểm tra trọng tâm.
  1. Hãy thử di chuyển gậy.
  2. Hãy thử thêm và/hoặc lấy đi một vài viên gạch.
 • Ghi lại cách làm cho người biểu diễn đi trên dây giữ thăng bằng và mất thăng bằng.
U1L5.01.png

Phù! Thành công rồi!

 • Giải thích làm cách nào người biểu diễn đi trên dây giữ thăng bằng.
 • Chia sẻ cách em thay đổi trọng tâm của người biểu diễn.
45401-assessment.png