Xe trượt tuyết

Thông tin cơ bản về xe trượt tuyết

 • Lực nào làm cho xe trượt tuyết di chuyển?
U2L4.EngageThumbnail.png

Hãy chuẩn bị sẵn sàng để trượt nhé!

 • Sách hướng dẫn lắp ráp "B", trang 40 - 66
U2L4.Thumbnail.png

3, 2, 1... xuất phát!

Thử nghiệm 1:

 • Đặt các Nhân vật trên xe trượt tuyết và thử nghiệm khoảng cách xe sẽ đi được.
 • Dùng thước đo để đo khoảng cách xe trượt tuyết đi được.
 • Trên phiếu học tập hoặc trên biểu đồ tương tự trong sổ tay, hãy ghi lại khoảng cách đã đi được.
 • Thử nghiệm 3 lần.
 • Ghi lại khoảng cách xe trượt tuyết đã đi được mỗi lần, sau đó khoanh tròn khoảng cách ở giữa.

Nhanh hơn nữa nào!

Thử nghiệm 2:

 • Bây giờ, hãy thử nghiệm xe trượt tuyết với khối màu đen mà các em đã lắp ráp. Đánh dấu dự đoán của các em về khoảng cách xe sẽ đi được.
 • Thử nghiệm 3 lần.
 • Ghi lại khoảng cách xe trượt tuyết đã đi được mỗi lần, sau đó khoanh tròn khoảng cách ở giữa.

Nhanh hơn... Nhanh hơn nữa nào!

Thử nghiệm 3:

 • Bây giờ, hãy so sánh viên gạch nặng màu đen với khối màu đen mà các em vừa thử nghiệm.
 • Tiếp tục dùng một viên gạch để đánh dấu dự đoán.
 • Thử nghiệm 3 lần để xem các em có đoán đúng không.
 • Đừng quên ghi lại khoảng cách mỗi lần và khoanh tròn khoảng cách ở giữa.

Các em thấy điều gì?

 • Các em quan sát thấy những lực nào?
 • Các em có thấy bất kỳ mẫu hình nào không?
45401-assessment.png