Đám đông cổ vũ

Hãy ăn mừng!

 • Xem video.
 • Khán giả di chuyển như thế nào?
U2L7.EngageThumbnail.png

Các em sẽ làm điều đó bằng cách nào?

 • Các em có thể sử dụng những gì đã học được về các lực và chuyển động để tạo ra các cơ chế bắt chước một số chuyển động các em đã thấy trong video như thế nào?
 • Làm cách nào các em có thể lắp ráp một đám đông cổ vũ động cho Nhân vật?

Thiết kế và lắp ráp

 • Thảo luận với bạn cùng tham gia mô hình các em muốn lắp ráp.

 • Lắp ráp một mô hình di chuyển với ít nhất một cơ chế biểu diễn một đám đông cổ vũ hoặc pha ăn mừng.

Lễ trao giải

 • Thử nghiệm mô hình của các em với bạn cùng tham gia.
 • Làm cách nào để mô hình của các em có thể tốt hơn nữa?
 • Hãy sẵn sàng tham gia một buổi ăn mừng lớn cho cả lớp!

Các em đã phát hiện được điều gì?

 • Các em đã tạo ra mô hình gì?
 • Giải thích cách hoạt động của mô hình.
45401-assessment.png