Xe đua

Thời gian dành cho cuộc đua

  • Lực nào làm cho xe di chuyển?
  • Lực nào làm cho xe dừng lại?
  • Điều gì có thể làm cho xe đi nhanh hơn hoặc chậm hơn?
U2L2.EngageThumbnail.png

Trạm dừng

  • Sách hướng dẫn lắp ráp "B", trang 4 - 18
U2L2.Thumbnail.png

Thử nghiệm xe

Thử nghiệm 1:

  • Thử nghiệm xe với các bánh xe có kích thước trung bình để xem xe sẽ đi được khoảng cách bao xa.
  • Kéo lùi bệ phóng về vị trí 5.

Cùng đua nào!

Thử nghiệm 2:

  • Bây giờ thử nghiệm xe với bánh xe nhỏ màu xám và bánh xe lớn màu trắng.

Các em thấy điều gì?

  • Các em quan sát thấy những lực nào?
  • Các em có thấy bất kỳ mẫu hình nào không?
45401-assessment.png