Vận động viên cử tạ

Thông tin cơ bản về cử tạ

 • Các lực nào giúp một vận động viên cử tạ nâng tạ?
 • Lực làm cho các quả tạ xuống trở lại?
 • Ròng rọc là gì, và hệ thống ròng rọc là gì? Làm cách nào để giúp một vận động viên cử tạ rèn luyện?

Lắp ráp vận động viên cử tạ

 • Sách hướng dẫn lắp ráp "B", trang 68 - 86
U2L5.Thumbnail.png

Các em có thể nâng tạ lên không?

Thử nghiệm 1:

 • Thử nghiệm để xem mô hình có thể nâng các quả tạ hay không.
 • Các em đã nhận thấy điều gì?
 • Ghi lại những gì các em quan sát được trên bảng tính.
 • Mỗi lần lấy một bánh xe ra khỏi thanh tạ và thử nghiệm để xem vận động viên cử tạ có thể nâng tạ lên không.
 • Các em phải lấy bao nhiêu bánh xe ra trước khi có thể nâng thanh tạ lên?

Có, các em có thể làm được!

Thử nghiệm 2:

 • Thay đổi mô hình sang vị trí ròng rọc 2 và thử nghiệm lại.
 • Có điểm gì khác biệt?
 • Ghi lại những gì các em quan sát được trên bảng tính.
 • Vận động viên cử tạ có thể nâng được tạ bao nhiêu? Thêm các viên gạch từ bộ công cụ học tập để tìm hiểu.
_U2L5.02.png

Các em thấy điều gì?

 • Các em quan sát thấy những lực nào?
45401-assessment.png