01

U2L1_Engage.png

Sofie đã được học về những nơi thường có hươu cao cổ sinh sống.
Bạn ấy rất thắc mắc về những loài động vật khác cũng ở đó.

02

U2L1_Engage.png

Thế còn những nơi khác thì sao nhỉ?
Em có thể giúp Sofie tìm hiểu không?

03

Explore_Sofie.png

Môi trường sống là gì?
Kể tên một số loại môi trường sống mà em biết.

04

Explore_Sofie.png

Có gì trong từng môi trường sống của động vật?
Hãy mô tả môi trường sống của hươu cao cổ.

05

Explore_Sofie.png

Kể tên những loài động, thực vật khác sống ở đó.
Chọn ra một loài để tìm hiểu.

06

45345_Science_U2_L3_App_Overlay.png

Hoạt động theo nhóm.
Tìm hiểu về một môi trường sống.
Lắp ráp môi trường sống ấy. Đưa vào các loài động, thực vật.

07

SPIKE Essential Habitats - en

Lập trình mô hình đã lắp ráp.
Thể hiện cách động vật sống ở nơi đó.

08

Explain_Sofie.png

Sử dụng tất cả các mô hình để giải thích và mô tả:
môi trường sống này có đặc điểm gì?
Có những loài động, thực vật nào sống ở đó?

09

Explain_Sofie.png

Sử dụng tất cả các mô hình để giải thích và mô tả:
các môi trường sống khác có đặc điểm gì?
Có những loài động, thực vật nào sống ở đó?

10

Explain_Sofie.png

Những loài động, thực vật này có điểm chung là gì?
Có khác biệt nào?

11

Elaborate_Sofie-Maria.png

Hãy xem lại các mô hình khác.
Các mô hình đó giống với mô hình của em ở đâu?
Các mô hình đó khác với mô hình của em ở đâu?

12

Elaborate_Sofie-Maria.png

Chọn một thứ mà em bắt gặp.
Hãy lập trình một loài vật để thể hiện điều đó.

13

GslastEssentialMinifig.518563b8.png

Em làm tốt lắm!