01

Cả nhóm đi bộ qua một khu vực mới đang được xây dựng tại công viên giải trí.

02

Họ tự hỏi đi bằng cách nào sẽ đến được đó.

03

Tưởng tượng về một chuyến đi mới đến công viên giải trí.

04

Sau đây là thử thách của em: Tạo một chuyến đi mới đến công viên giải trí. Sử dụng ít nhất một động cơ hoặc cảm biến.

05

U2L7_img_step_5.png

Sau đây là thử thách của em: Tạo một chuyến đi mới đến công viên giải trí. Sử dụng ít nhất một động cơ hoặc cảm biến.