01

Cả nhóm sẽ cùng nhau lên một lượt quay khác.

02

Họ sẽ tìm Vòng đu quay. Cả nhóm tự hỏi tại sao Vòng đu quay không dừng lại đủ lâu để bước lên.

03

Lắp ghép Vòng đu quay cho cả nhóm cùng chơi.

04 -BI

05

Sau đây là thử thách của em: tạo chương trình khởi động Vòng đu quay.

06

U2L6_img_step_7.png

Tạo chương trình. Chương trình sẽ khởi động Vòng đu quay.

Gecko U2L6_06_GHOST - vi-vn

07

U2L6_img_step_8.png

Thử nghiệm chương trình của em.

08

Gecko U2L6_ICB_1 - en
Gecko U2L6_ICB_1 - en
Gecko U2L6_ICB_2 - en
Gecko U2L6_ICB_3 - en

Thay đổi chương trình của em để cải tiến Vòng đu quay.

09

U2L6_inspiration_img_1.png
U2L6_inspiration_img_1.png
U2L6_inspiration_img_2.png
U2L6_inspiration_img_3.png

Nâng cấp Vòng đu quay cho nhóm.