01

Daniel cảm thấy chán nản. Bạn ấy muốn có thể chơi bowling như các bạn khác.

02

Daniel cho rằng chắc chắn có cách nào đó để bạn ấy có thể chơi bowling. Bạn ấy muốn thử chơi bowling trên một đoạn đường lăn.

03

Lắp ghép trò chơi bowling như của Daniel và chơi thử.

04 -BI

05

Sau đây là thử thách của em: tạo chương trình ném bowling ghi điểm strike.

06

U4L2_img_step_7.png

Tạo chương trình. Cố gắng ném bowling ghi điểm strike.

Gecko U4L2_06_GHOST - vi-vn

07

U4L2_img_step_8.png

Thử nghiệm chương trình của em.

08

Gecko U4L2_ICB_1 - vi-vn
Gecko U4L2_ICB_1 - vi-vn
Gecko U4L2_ICB_2 - vi-vn
Gecko U4L2_ICB_3 - vi-vn

Sửa đổi chương trình của em để cải tiến trò chơi bowling.

09

U4L2_inspiration_img_1.png
U4L2_inspiration_img_1.png
U4L2_inspiration_img_2.png
U4L2_inspiration_img_3.png

Nâng cấp trò chơi bowling của em để đánh đổ nhiều loại ki gỗ khác nhau.