01

Nhóm sẽ tạo ra một lễ hội tại trường học!

02

Nhóm không biết nên đưa vào những trò chơi nào.

03

Hãy tưởng tượng về một lễ hội ở trường sẽ diễn ra như thế nào.

04

Sau đây là thử thách của các em: tạo một trò chơi mới trong lễ hội. Sử dụng ít nhất một động cơ hoặc cảm biến.

05

U4L7_img_step_5.png

Sau đây là thử thách của các em: tạo một trò chơi mới trong lễ hội. Sử dụng ít nhất một động cơ hoặc cảm biến.