01

Maria và Sofie sẽ đi du ngoạn bằng thuyền!

02

Sofie tự hỏi làm thế nào để đưa thuyền xuống nước.

03

Lắp ráp rô-bốt. Rô-bốt sẽ đẩy thuyền xuống nước.

04

05

Sau đây là thử thách của em. Tạo chương trình. Rô-bốt sẽ đẩy thuyền xuống nước.

06

U1L1_img_step_6.png

Tạo chương trình. Rô-bốt sẽ đẩy thuyền xuống nước.

Gecko U1L1_06_GHOST - en

07

U1L1_img_step_8.png

Thử chạy chương trình.

08

Gecko U1L1_ICB_1 - en
Gecko U1L1_ICB_1 - en
Gecko U1L1_ICB_2 - en
Gecko U1L1_ICB_3 - en

Thay đổi đoạn chương trình của em để nâng cao hoạt động của rô-bốt.