01

Daniel phát hiện thấy một hang động rất tối.

02

Daniel muốn biết có gì trong hang. Hang động quá tối, bạn ấy không thể nhìn thấy gì bên trong.

03

Lắp ráp xe thám hiểm hang động. Xe này sẽ giúp chiếu sáng bên trong hang.

04

05

Dưới đây là thử thách của em. Tạo chương trình. Đoạn chương trình này sẽ giúp bật đèn của xe thám hiểm hang động.

06

U1L3_img_step_7.png

Tạo chương trình. Chương trình sẽ bật đèn của xe thám hiểm hang động.

Gecko U1L3_06_GHOST - en

07

U1L3_img_step_8.png

Thử chạy chương trình.

08

Gecko U1L3_ICB_1 - en
Gecko U1L3_ICB_1 - en
Gecko U1L3_ICB_2 - en
Gecko U1L3_ICB_3 - en

Thay đổi chương trình của em cho chuyến đi tiếp theo của Daniel.