01

Nhóm đã sẵn sàng cho một chuyến phiêu lưu trên sa mạc!

02

Họ tự hỏi làm thế nào để đến được các kim tự tháp.

03

Hãy tưởng tượng họ sẽ đến đó như thế nào.

04

Dưới đây là thử thách của em. Tạo đường đi để cả nhóm đến được kim tự tháp. Sử dụng ít nhất một động cơ hoặc cảm biến.

05

U1L7_img_step_5.png

Dưới đây là thử thách của em. Tạo đường đi để cả nhóm đến được kim tự tháp. Sử dụng ít nhất một động cơ hoặc cảm biến.