01

Lần đầu tiên Sofie ngủ ngoài trời.

02

Bạn ấy muốn ngắm trăng từ ngôi nhà trên cây của mình.

03

Lắp ghép ngôi nhà trên cây. Ngôi nhà trên cây này sẽ giúp Sofie ngắm trăng.

04

05

Dưới đây là thử thách của em. Tạo chương trình. Chương trình sẽ mở mái của ngôi nhà trên cây.

06

U1L6_img_step_7.png

Tạo chương trình. Chương trình sẽ mở mái của ngôi nhà trên cây.

Gecko U1L6_06_GHOST - vi-vn

07

U1L6_img_step_8.png

Thử chạy chương trình.

08

U1L6_img_step_8.png

Sửa lỗi chương trình mở mái của ngôi nhà trên cây.

09

U1L6_inspiration_img_1.png
U1L6_inspiration_img_1.png
U1L6_inspiration_img_2.png
U1L6_inspiration_img_3.png

Thay đổi ngôi nhà trên cây cho chuyến cắm trại tiếp theo của Sofie.