BricQ Motion Prime

Landyacht

Kan en landyacht seile mot vinden? Undersøk hvordan usynlige krefter kan endre et objekts bevegelse og hvordan denne kraften virker på avstand.

30–45 min.
Middels
6.–8. trinn
U3L5.Thumbnail.png

Forberede

 • Gjennomgå det nettbaserte elevmaterialet. Bruk en projektor til å dele dette materialet med elevene dine i løpet av leksjonen.
 • Sørg for at du har tatt for deg Newtons tre bevegelseslover i en tidligere leksjon.
 • Vurder evnene og bakgrunnen til alle elevene. Tilpass og varier leksjonen for å gjøre den tilgjengelig for alle. Se delen Tilpasning og variasjon nedenfor for forslag.
 • Sett opp viftene på gulvet, med minst 3 meters klarering foran hver, slik at landyachtene har plass til å bevege seg. Bruk en bit maskeringsteip for å markere en startposisjon foran hver vifte (vinkelrett på viften).

Engasjere

(Hele klassen, 5 minutter)

 • Se elevvideoen her, eller få tilgang til den via det nettbaserte elevmaterialet.
U3L5.EngageThumbnail.png
 • Start en liten diskusjon om hvilken kraft som får landyachten til å bevege seg.
 • Still spørsmål som:
  • Hvilke krefter så du i aksjon når du så seilbåten og dragen i videoen? (trekk/skyv)
  • Hvilken kraft fikk seilbåten til å bevege seg? (Det var skyvekraften fra vinden.)
 • I hvilke situasjoner fungerer ikke en seilbåt? (Hvis vinden blåser rett mot seilbåten, kan båten ikke seile rett mot vinden.)
 • Fortell elevene at de skal bygge en landyacht og undersøke hvordan vindkraft kan endre dens bevegelse.

Utforske

(Små grupper, 30 minutter)

 • Be elevene jobbe parvis for å bygge landyacht-modellen. Be dem om å arbeide etter tur. En partner leter etter klossene mens den andre bygger, og bytt roller etter at hvert trinn er gjort.
  -Du finner byggestøtte i Tips-delen nedenfor.
 • Be de om å utføre de tre eksperimentene i elevmaterialet, og del ut elevarkene (Lærerstøtte - Ytterligere ressurser).

Eksperiment 1: Medvind

 • Be elevene sette landyachtene på startstreken, vendt bort fra viftene.
 • Be dem slå på viftene og la landyachtene bevege seg i medvind (vekk fra viftene) og foreta observasjoner om bevegelsene. For å optimalisere landyachtenes bevegelse kan seilvinkelen justeres ved å dreie det lille tannhjulet. De røde foringene kan også flyttes for å endre formen på seilet.
 • Utfordre elevene dine til å finne den beste seilvinkelen og formen, for å få landyachten til å tilbakelegge størst distanse.
 • Be dem registrere den beste vinkelen og formen i elevarkene.

Eksperiment 2: Kryssvind

 • Be elevene sette landyachtene på startstreken i rett vinkel, 90 grader vinkelrett i forhold til viften.
 • Be dem slå på viftene for å se om landyachtene beveger seg mot siden av viften. (De må justere vinkelen på seilet igjen for å optimalisere landyachtens bevegelse.)
 • Utfordre elevene til å finne den beste seilvinkelen og notere den på elevarkene.

Eksperiment 3: Mot vinden

 • Be elevene om å vende landyachtene litt vekk fra startstreken og mot viften, for å se hvilken seilvinkel som får landyachten til å bevege seg «mot vinden» i retning vinden. De kan bruke vinkelmålingsverktøyet fra settene til å måle motvindsvinkelen til landyachten fra linjen. Med de riktige justeringene er elevene i stand til å bevege landyachtene i retning mot vinden, men ikke direkte mot vinden.

Forklare

(Hele klassen, 5 minutter)

 • Samle elevene slik at de kan gjennomgå og diskutere eksperimentene sine.
 • Still spørsmål som:
  • Hvilken vinkel var best for hvert eksperiment?
  • Hva var begrensningene? (For mye vind i feil vinkel kan føre til at landyachtene velter. Det er derfor seilbåter «forkorter» seilene for å redusere seiloverflaten, slik at båten ikke blåser over ende og kantrer.)
  • Hvorfor kan ikke landyachten bevege seg mer enn 45 grader i retning mot vinden (mot viften)? (Summen av kraftvektorene som virker på kjøretøyet, skyver det med vinden.)*

Utdype

((Hele klassen, 5 minutter))

 • Hvis du har nok tid, kan du forklare de aktuelle kreftene (kraftvektorer) i detalj.
 • Gi elevene tid til å demontere modellene, sortere klossene tilbake i sorteringsbrettene og rydde opp i arbeidsstasjonene.

Evaluere

(Pågående gjennom hele leksjonen)

 • Gi tilbakemelding på elevenes arbeid.
 • Start egenvurdering.
 • Bruk de vedlagte vurderingsrubrikkene til å forenkle prosessen.

Observasjonssjekkliste

 • Vurder elevenes ferdigheter i å beskrive hvordan ulike krefter kan endre et objekts bevegelse.
 • Lag en skala som stemmer overens med behovene dine. For eksempel:
  1. Trenger ytterligere støtte
  2. Kan arbeide selvstendig
  3. Kan undervise andre

Egenvurdering

 • Be hver elev om å velge klossen de mener beskriver arbeidet deres på best måte:
  • Grønn: Jeg kan, med litt hjelp, beskrive hvordan en usynlig kraft kan endre et objekts bevegelse.
  • Blå: Jeg vet at jeg kan beskrive hvordan en usynlig kraft kan endre et objekts bevegelse.
  • Lilla: Jeg kan beskrive og forklare hvordan en usynlig kraft kan endre et objekts bevegelse.

Partilbakemelding

 • Oppmuntre elevene til å vurdere klassekameratene sine ved å:
  • Bruke klosseskalaen ovenfor for å vurdere hverandres arbeid
  • Presentere ideene og gi konstruktiv tilbakemelding
45400-assessment.png

Tips

Modelltips

 • Be gruppene begynne å teste så snart de er ferdige med å bygge. De bør utføre seiljusteringer etter tur for å sikre at alle har en sjanse til å prøve modellene.
 • Velg ÉN viftehastighetsinnstilling for alle testene. Bare velg ønsket hastighet.
 • Hvis viften er for stor eller for kraftig, kan du prøve å flytte den lenger tilbake fra startstreken. Du kan også bruke et møbel til å blokkere deler av viftens luftstrøm.
 • Hvis viften er for liten, flytter du den nærmere modellene, eller du kan følge etter modellene ved å flytte viften for hånd.

Tilpasning og variasjon

Forenkle denne leksjonen ved å:

 • Be elevene om å sette seilet på 90 grader for alle testene

Øk vanskelighetsgraden ved å:

 • Oppmuntre elevene til å justere formen på det trekantede seilet
 • Utfordre elevene til å finne ut hvordan man får landyachten til å bevege seg mot vinden
U3L5.4.png

Flere ideer

(Merk: Dette vil kreve ekstra tid.)
For å legge til rette for utvikling av matematiske ferdigheter ber du elevene om å starte landyachten med en 60 graders vinkel på startstreken, og deretter måle tilbakelagt distanse ved å telle hvor mange omdreininger bakhjulene utførte før de stoppet. De kan bruke vinkelen og tilbakelagt distanse til å beregne området av trekanten som ble skapt.

Bakhjulsdiameter = 43,2 mm
Hjulets omkrets = (π x D = O)

MAT0006 – beskrive egenskaper ved og minimumsdefinisjoner av to- og tredimensjonale figurer og forklare hvilke egenskaper figurene har felles, og hvilke egenskaper som skiller dem fra hverandre

Lærerstøtte

Elevene kommer til å:

 • Forstå hvordan vindkraft som virker på avstand, kan endre bevegelsen til et objekt
 • Utforske forholdet mellom energi og krefter
 • LEGO® Education BricQ Motion Prime sett (ett sett for to elever)
 • Maskeringsteip
 • Mellomstore elektriske vifter for bordplater (ideelt én for ti elever)

Naturfag etter 7.trinn – NAT0007:

 • stille spørsmål og lage hypoteser om naturfaglige fenomener, identifisere variabler og samle data for å finne svar
 • skille mellom observasjoner og slutninger, organisere data, bruke årsak-virkning-argumenter, trekke slutninger, vurdere feilkilder og presentere funn
 • bruke og vurdere modeller som representerer fenomener man ikke kan observere direkte, og gjøre rede for hvorfor det brukes modeller i naturfag
 • utforske, lage og programmere teknologiske systemer som består av deler som virker sammen

**Matematikk etter 6.trinn – MAT0006: **

 • beskrive eigenskapar ved og minimumsdefinisjonar av to- og tredimensjonale figurar og forklare kva for eigenskapar figurane har felles, og kva for eigenskapar som skil dei frå kvarandre
 • måle radius, diameter og omkrins i sirklar og utforske og argumentere for samanhengen

Matematikk etter 7.trinn – MAT0007:

 • logge, sortere, presentere og lese data i tabellar og diagram og grunngi valet av framstilling

Elevmateriale

Elevark

Download to view and share the student worksheet.

CookiesLegal NoticePrivacy Policy

LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, the SPIKE logo, MINDSTORMS and the MINDSTORMS logo are trademarks and/or copyrights of the LEGO Group. ©2024 The LEGO Group. All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the terms of use.