SPIKE™ Essential

Zwierzęcy alarm

Leon chce się przyjrzeć każdemu zwierzęciu, które przejdzie obok jego obozowiska, gdy będzie spał. W jaki sposób jego zwierzęcy alarm może mu pomóc?

30–45 min
Poziom podstawowy
Klasy 1–2
U1L4_web_thumbnail.png

Wstęp do zajęć

 • Zapoznaj się z lekcją Zwierzęcy alarm w aplikacji LEGO® Education SPIKE.
 • Jeśli to konieczne, omów z uczniami następujące słowa związane z lekcją: „alarm”, „przyczyna”, „czujnik kolorów”, „stworzenie”, „skutek” oraz „reagować”.
 • Weź pod uwagę umiejętności wszystkich uczniów, a także środowisko, z jakiego się wywodzą. Dostosuj zajęcia tak, by były przystępne dla wszystkich. Podpowiedzi znajdziesz w sekcji Zróżnicowanie poniżej.
 • Jeśli wystarczy czasu, zaplanuj rozwój umiejętności językowych i zachęć uczniów do niego. Więcej informacji znajdziesz w sekcji Rozszerzenie poniżej.

Włącz się

(Cała klasa, 5 minut)

 • Poprowadź krótką dyskusję na temat związków przyczynowo-skutkowych.
  • Porozmawiaj z uczniami o tym, co się dzieje, gdy włącza się alarm (np. alarm pożarowy, budzik lub alarm w telefonie).
  • Zadaj pytania takie jak: Co by się stało, gdyby zdarzyło się wam usłyszeć alarm? Dlaczego alarm mógłby się włączyć?
 • Zapoznaj uczniów z głównymi bohaterami historii i pierwszym zadaniem, jakim jest włączenie zwierzęcego alarmu.
 • Każdej grupie rozdaj jeden zestaw klocków i jedno urządzenie.

Wymyśl

(Małe grupy, 30 minut)

 • Zapoznaj uczniów z pierwszym zadaniem przy pomocy aplikacji LEGO® Education SPIKE:
  • Stwórz i przetestuj program, który będzie włączać alarm, gdy obok czujnika kolorów przejdzie niebieskie stworzenie.
 • Poproś uczniów, by przebudowali i przetestowali modele, aby ukończyć kolejne zadanie w aplikacji:
  • Zmodyfikuj program tak, aby reagował na czerwone stworzenia.
 • Pomoc dotyczącą programowania znajdziesz w sekcji Wskazówki poniżej.

Wytłumacz

(Cała klasa, 5 minut)

 • Zbierz uczniów w grupę i omów z nimi ukończone zadania.
 • Zadaj pytania takie jak: Co się stało, gdy obok alarmu przeszło niebieskie stworzenie? Jak zmodyfikowaliście alarm, aby reagował na czerwone stworzenia?

Weryfikuj

(Cała klasa, 5 minut)

 • Zachęć uczniów do zastanowienia się nad związkami przyczynowo-skutkowymi.
 • Zadaj pytania takie jak: Gdzie w naszym otoczeniu widać związki przyczynowo-skutkowe? Dlaczego ważne jest, aby potrafić przewidzieć przyczynę i skutek?
 • Poproś uczniów o uprzątnięcie stanowisk pracy.

Ocena

(W czasie trwania zajęć)

 • Zadawaj pytania pomocnicze, by zachęcić uczniów do „głośnego myślenia” i wyjaśniania swoich procesów myślowych oraz powodów decyzji, które podejmowali w trakcie budowania i programowania.

Obserwacje - lista kontrolna

 • Oceń, w jakim stopniu uczniowie potrafią rozpoznać przyczynę i skutek.
 • Przygotuj odpowiednią skalę. Na przykład:
  1. Wymaga pomocy
  2. Może pracować samodzielnie
  3. Może uczyć innych

Samoocena

 • Poproś uczniów o wybranie klocków, które ich zdaniem najlepiej reprezentują ich pracę.
  • Żółty: chyba potrafię rozpoznać przyczynę i skutek.
  • Niebieski: potrafię rozpoznać przyczynę i skutek.
  • Zielony: potrafię rozpoznać przyczynę i skutek oraz udzielić pomocy koleżankom i kolegom.

Wzajemna opinia

 • W małych grupach uczniowie rozmawiają na temat tego, jak układała się ich wspólna praca.
 • Zachęć do używania na przykład takich wyrażeń:
  • Podobało mi się, kiedy Ty…
  • Chcę dowiedzieć się więcej o tym, jak Ty…

Wskazówki

Wskazówka dotycząca programowania

 • Po ukończeniu pierwszego zadania uczniowie otrzymają trzy inspiracyjne bloki programowania, które pomogą im zmodyfikować swoje programy.
 • Inspiracyjne bloki programowania mają na celu pobudzenie wyobraźni uczniów podczas eksperymentów, aby umożliwić im znalezienie własnych rozwiązań.
Gecko U1L4_ICB_1 - en
Gecko U1L4_ICB_1 - en
Gecko U1L4_ICB_2 - en
Gecko U1L4_ICB_3 - en

Zróżnicowanie

Jeśli chcesz, aby lekcja była łatwiejsza:

 • Przeczytaj uczniom na głos historię Zwierzęcy alarm oraz instrukcje w aplikacji LEGO® Education SPIKE.
 • Skróć lekcję tak, aby uwzględnić tylko pierwsze zadanie.

Jeśli chcesz, aby lekcja była trudniejsza:

 • Zmodyfikujcie alarm tak, aby reagował w inny sposób, gdy obok czujnika kolorów przejdzie żółte lub zielone stworzenie.
 • Kliknijcie opcję Wyświetl pełną paletę w aplikacji, aby wykorzystać więcej bloków programowania.

Rozszerzenie

 • Poproś uczniów o to, aby poczytali o różnych nocnych zwierzętach, które mogłyby przejść obok obozowiska Leona, i napisali coś o nich.

Potrzebny będzie dodatkowy czas po zakończeniu 45-minutowych zajęć.

Umiejętności językowe: Edukacja polonistyczna 4.2

Wsparcie dla nauczyciela

Uczniowie:

 • Rozpoznają relacje przyczynowo-skutkowe.
 • Tworzą program, który pozwoli im rozwiązać problem.
 • Ćwiczą pomaganie bohaterowi historii.
 • Uczestniczą we wspólnych konwersacjach.

(1 na dwoje uczniów)

 • Zestaw LEGO® Education SPIKETM Essential
 • Urządzenie z zainstalowaną aplikacją LEGO® Education SPIKE

Edukacja informatyczna

Uczeń:
1.1 układa w logicznym porządku: obrazki, teksty, polecenia (instrukcje) składające się m.in. na codzienne czynności;
1.2 tworzy polecenie lub sekwencje poleceń dla określonego planu działania prowadzące do osiągnięcia celu;
2.1 programuje wizualnie: proste sytuacje lub historyjki według pomysłów własnych i pomysłów opracowanych wspólnie z innymi uczniami, pojedyncze polecenia, a także ich sekwencje sterujące obiektem na ekranie komputera bądź innego urządzenia cyfrowego;
3.1 posługuje się komputerem lub innym urządzeniem cyfrowym oraz urządzeniami zewnętrznymi przy wykonywaniu zadania;
3.2 kojarzy działanie komputera lub innego urządzenia cyfrowego z efektami pracy z oprogramowaniem;
4.1 współpracuje z uczniami, wymienia się z nimi pomysłami i doświadczeniami, wykorzystując technologię;
5.1 posługuje się udostępnioną mu technologią zgodnie z ustalonymi zasadami;

Edukacja techniczna

Uczeń:
1.1 planuje i realizuje własne projekty/prace; realizując te projekty/prace współdziała w grupie;
2.4 wykonuje przedmiot/model/pracę według własnego planu i opracowanego sposobu działania;

Edukacja przyrodnicza

Uczeń:
1.1 rozpoznaje w swoim otoczeniu popularne gatunki roślin i zwierząt, w tym zwierząt hodowlanych, a także gatunki objęte ochroną;
1.3 rozpoznaje wybrane zwierzęta i rośliny, których w naturalnych warunkach nie spotyka się w polskim środowisku przyrodniczym;

Materiały dla uczniów

Arkusz dla ucznia

Download, view or share the student worksheet, either as an online HTML page or a printable PDF

Legal NoticePrivacy PolicyCookies

LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, the SPIKE logo, MINDSTORMS and the MINDSTORMS logo are trademarks and/or copyrights of the LEGO Group. ©2024 The LEGO Group. All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the terms of use.