SPIKE™ Prime Set

Träningsläger 1: Köra omkring

Bygg en körningsbas för träning och gör exakta och kontrollerade rörelser.

30-45 min.
Nybörjare
Årskurs 6–8
lesson-header

Lektionsplanering

1. Förbereda

 • Läs igenom elevmaterialet i LEGO® Education SPIKE appen.
 • Om du tror att det behövs planerar du en lektion med hjälp av kom igång-materialet i appen. På så vis får eleverna bekanta sig med LEGO® Education SPIKE Prime.

2. Engagera (5 minuter)

 • Använd idéerna i avsnittet Starta en diskussion nedan för att få eleverna att diskutera lektionsinnehållet.
 • Använd videoklippet för att förklara lektionen.

3. Utforska (20 minuter)

 • Låt eleverna arbeta i par när de bygger körningsbasen för träning.
 • Ge dem tid att använda programmeringsstaplarna för att utforska körningsbasens rörelser.
 • Be dem att ändra blockens värden och parametrar för att se vad som händer.

4. Förklara (5 minuter)

 • Diskutera hur viktigt det är att eleverna planerar varje steg i sina program.
 • Förklara vad ”pseudokod” är och hur det kan hjälpa dem i planeringen av sina program.

5. Utveckla (15 minuter)

 • Be eleverna att komma på ett sätt att få körningsbasen att köra i en kvadrat.
 • Förbered en navigationsutmaning och uppmuntra eleverna att sätta sina färdigheter på prov.
 • Glöm inte att avsätta tid för att plocka undan.

6. Utvärdera

 • Ge återkoppling på varje elevs prestation.
 • Du kan använda utvärderingsmatrisen som ingår för att förenkla processen.

Starta en diskussion

På robottävlingsplanen är förmågan att navigera förbi hinder en nyckel till framgång. Starta en diskussion bland eleverna genom att be dem att:

 • Beskriva en tävlingstaktik som används inom deras favoritsporter
 • Göra en lista över alla rörelser de tror att deras körningsbas behöver kunna göra

Visa det här videoklippet för eleverna, så att de får se vad de ska göra.

lesson-header

Byggtips

En enkel körningsbas
Använd den enkla körningsbasmodellen utan sensorer. Kom ihåg att använda kabelhållarna.

teacher-PDB

Kodningstips

Huvudprogram

SPIKE Competition Ready Training camp 1 Step03-Program - sv-se

Möjlig lösning

SPIKE Competition Ready Training camp 1 Teacher Solution - without gyro - sv-se

Andra program

SPIKE Competition Ready Training camp 1 Teacher Solution - with gyro - sv-se

Differentiering

Förenkla lektionen genom att:

 • Ägna extra tid åt att förklara vad varje parameter i programmeringsblocken kontrollerar

Ta lektionen till nästa nivå genom att:

 • Be eleverna att använda gyrosensorn för att programmera körningsbasen att köra i en kvadrat
 • Träna på hastighet och precision på en större yta, som liknar ett tävlingsbord

Möjligheter till utvärdering

Checklista lärarobservationer
Skapa en skala som passar dina behov, t.ex.:

 1. Delvis genomfört
 2. Helt genomfört
 3. Genomfört över förväntan

Använd följande kriterier för att utvärdera elevernas prestationer:

 • Eleverna kan välja lämpliga block för att göra kontrollerade rörelser.
 • Eleverna kan genom upprepningar ändra blockens parametrar.
 • Eleverna kan kombinera lämpliga rörelseblock för att skapa program.

Självutvärdering

Hjälp eleverna att välja den kloss de tycker bäst motsvarar deras individuella prestationer.

 • Blå: Jag har fått körningsbasen att röra sig på olika sätt.
 • Gul: Jag har skapat olika program för att få körningsbasen att röra sig i en kvadrat.
 • Lila: Jag har kombinerat olika slags motorrörelser för att få körningsbasen att köra runt hinder.

Eleverna utvärderar varandra
Uppmuntra eleverna att ge feedback till andra genom att:

 • Låta en elev bedöma andra elevers prestationer med hjälp av skalan med färgade klossar ovan.
 • Låta dem framföra konstruktiv feedback till varandra för att stärka gruppens prestation under nästa lektion.
student-06

Fördjupning i språkfärdighet

Gör så här för att integrera utveckling i språkfärdigheter:

 • Låt eleverna försöka hitta det mest exakta sättet att köra sträckan 2 meter genom att utforska följande alternativ:

  ▷ Förflyttning genom sekunder
  ▷ Förflyttning genom grader
  ▷ Förflyttning genom rotationer
  ▷ Förflyttning genom en sensor

 • Be dem att skapa ett dokument där de förklarar i vilka situationer de skulle använda vart och ett av alternativen och varför.

OBS! Det här gör att lektionen tar längre tid.

Fördjupning i matematik

Gör så här för att integrera utveckling i matematikfärdigheter:

När eleverna beräknar avstånd med körningsbasen:

 • Kör framåt i en sekund, en rotation eller ett visst antal grader. Använd detta som grund för att uppskatta den totala sträckan som körts.
 • Beräkna hjulets omkrets och använd värdet för att mäta sträckan som körts. Använd formeln omkretsen = π x diametern, eller omkretsen = π x 2 x radien.

OBS! Det här gör att lektionen tar längre tid.

Yrkeslänkar

Elever som uppskattar den här lektionen kan vara intresserade av att utforska följande yrkesområden:

 • Hälsovetenskap (yrken inom vård och hälsa)
 • Informationsteknik (spelprogrammerare)

Stöd för lärare

Eleverna kommer att:

 • Lära sig att göra kontrollerade rörelser (t.ex. köra rakt fram, svänga runt en punkt, köra längs en böjd linje, svänga med hjälp av en sensor, köra efter en form) med hjälp av en körningsbas.

LEGO® Education SPIKE Prime Set

Följande områden från det centrala innehållet i undervisningen, åk 4–6 och 7–9, i Läroplan för grundskolan (Lgr22) behandlas i aktiviteten. Lektionens differentiering påverkar vilka områden som kan bli aktuella.

Teknik:

 • Styrning av egna konstruktioner eller andra föremål med programmering.
 • Tekniska lösningar för styrning och reglering med hjälp av elektronik och olika typer av sensorer. Hur tekniska lösningar som utnyttjar elektronik kan programmeras. Begrepp som används i samband med detta.
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning. Hur faserna i arbetsprocessen samverkar i det egna arbetet och i teknikutvecklingsarbeten i samhället, till exempel inom arkitektur och kollektivtrafik.

Matematik:

 • Variabler och deras användning i enkla algebraiska uttryck och ekvationer.
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, massa, volym, tid och vinkel med standardiserade måttenheter samt enhetsbyten i samband med detta.
 • Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.
 • Programmering i visuell och textbaserad programmeringsmiljö. Hur algoritmer skapas, testas och förbättras vid programmering.

Svenska:

 • Gemensamt och enskilt skrivande. Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar.

Fysik:

 • Observationer och experiment med såväl analoga som digitala verktyg. Formulering av undersökningsbara frågor, planering, utförande, värdering av resultat samt dokumentation med bilder, tabeller, diagram och rapporter.

Elevmaterial

Elevblad

Ladda ned, visa eller dela som HTML-sida online eller som en utskrivbar PDF-fil.

LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, the SPIKE logo, MINDSTORMS and the MINDSTORMS logo are trademarks and/or copyrights of the LEGO Group. ©2024 The LEGO Group. All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the terms of use.