Bạn có thư!

lesson-header

Khóa và mật khẩu là các thiết bị an toàn được sử dụng ở mọi nơi để giữ mọi thứ an toàn.

Bạn có thể cho một số ví dụ khác về các thiết bị an toàn?

Xây dựng Hộp ký gửi an toàn này.

student-02

Hộp ký gửi an toàn này sẽ giúp giữ đồ vật có giá trị của bạn khỏi tay kẻ gian. Nhưng trước tiên, bạn sẽ phải xây dựng nó.

Nếu bạn có thời gian, xây dựng thiết kế của riêng bạn!

Bây giờ hãy mở nó ra.

SPIKE Kickstart your business Keep-it-safe Step03-Program - vi-vn
student-03

Chạy chương trình để tìm hiểu cách thức hoạt động của Hộp ký gửi an toàn của bạn.

Đầu tiên, hộp sẽ được khóa.

Nhấn nút bên trái trên Trung tâm để mở khóa.

Làm cho nó an toàn hơn.

student-04

Thêm một điều kiện cho chương trình của bạn.

Lập chương trình sao cho Hộp ký gửi an toàn của bạn chỉ mở khi mặt số đã được xoay hơn 180 độ theo chiều kim đồng hồ.

Đây là một ví dụ về điều kiện:

SPIKE Kickstart your business Keep-it-safe Step04-Hint - vi-vn

Bây giờ làm cho nó thậm chí an toàn hơn!

student-05

Sửa đổi chương trình của bạn để làm việc như quay số an toàn. Ví dụ, để mở, quay số phải quay:

  • 180 độ theo chiều kim đồng hồ
  • 90 độ ngược chiều kim đồng hồ
  • 180 độ theo chiều kim đồng hồ

Đánh giá hiệu suất của bạn.

Kyle-Kate-Reflect.png

Hãy suy nghĩ về những điều mà bạn đã làm tốt và bạn có thể cải thiện như thế nào trong lần tới.

Gói hàng của bạn đã nằm trong tay rồi!