01

Đội của các em cần giúp đỡ. Hãy đến Phòng phát minh!

02

Trước đây chúng ta đã thiết kế được những sản phẩm nào rồi?

03

Hãy sử dụng cái này!

04

05

Đây là thử thách dành cho em: tạo chương trình bật chuông báo khi có sinh vật màu xanh dương đi qua Bộ cảm biến màu sắc.

06

Tạo chương trình. Chương trình sẽ bật chuông báo khi có sinh vật màu xanh dương đi ngang qua Bộ cảm biến màu sắc.

U1L4_img_step_7.png
Gecko U1L4_06_GHOST - vi-vn

07

Thử nghiệm chương trình của em.

U1L4_img_step_8.gif

08

Nhìn vào Nhiệm vụ trong Sổ tay kỹ thuật.

Em dùng cách nào để thiết kế lại mô hình hoặc thay đổi chương trình?

U1L4_img_step_7.png

09

Hãy cho cả đội xem những thiết kế này!

Vẽ ý tưởng của các em vào Sổ tay kỹ thuật, cho mọi người cùng xem và quan sát hiện tượng.

Explore_L1_img_treehouse_step4.jpg